Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU


ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011), u članu 8. stav 1. menja se i glasi:

"U skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, putnicima se garantuje minimum prava u slučaju:

1)         da je ukrcavanje uskraćeno protiv volje putnika;

2)         da je let otkazan;

3)         kašnjenja leta.".

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

" 2)       putnike koji putuju sa aerodroma u trećoj državi na aerodrom koji se nalazi unutar ESAA područja, izuzev ukoliko su oni ostvarili pogodnosti ili naknadu štete ili pomoć u toj trećoj državi, ako je stvarni avio-prevozilac na tom letu avio-prevozilac strane potpisnice ESAA sporazuma."

U stavu 8. reči: "uređuje ugovor o organizaciji putovanja" zamenjuju se rečima: "uređuju prava i obaveze iz paket aranžmana.".

Član 2.

U članu 12. stav 1. reči: "U slučajevima iz člana 8. stav 1. ovog zakona, na osnovu svog zahteva, putnici ostvaruju pravo na naknadu štete u iznosu od:" zamenjuju se rečima: "Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnici imaju pravo na naknadu štete u iznosu od: ".

Član 3.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

"Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnicima mora da bude ponuđen izbor između:

1)         - vraćanja troškova, u roku od sedam dana, na način propisan u članu 12. stav 4. ovog zakona u iznosu koji odgovara visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvareni, ako let više ne služi svrsi koju je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kad je to relevantno

                        - povratnim letom u prvu tačku polaska, što je pre moguće;

2)         preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta što je pre moguće;

3)         preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, zavisno od dostupnosti slobodnih mesta. ".

Član 4.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

"Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnicima će biti ponuđeno bez naplate:

1)         obroci i osvežavajući napici primereni vremenu čekanja;

2)         hotelski smeštaj:

(1)        ako je neophodno jedno ili više noćenja,

(2)        ako je neophodno da se ostane duže nego što je putnik planirao;

3)         prevoz od aerodroma do mesta smeštaja (hotel ili slično). ".

Član 5.

Član 97. menja se i glasi:

"Podnošenje reklamacije

Član 97.

Putnik koji smatra da je prekršeno neko od prava koje ima na osnovu ovog zakona u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova, podnosi reklamaciju avio-prevoziocu u pisanom obliku.

Lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću koje smatra da su prekršena neka od prava propisanih ovim zakonom može podneti reklamaciju u pisanom obliku avio-prevoziocu, odnosno telu koje upravlja aerodromom, u zavisnosti od slučaja, uz koju podnosi odgovarajuće dokaze.

Prilikom rezervacije avio-prevozilac ili organizator putovanja informiše putnika o postupcima podnošenja reklamacija iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i o odgovarajućim kontakt adresama na koje se one dostavljaju, uključujući i elektronske načine dostavljanja.

Reklamacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi.

Ako avio-prevozilac, odnosno telo koje upravlja aerodromom u roku od 60 dana od dana dostave kompletne dokumentacije neophodne za reklamaciju, ne udovolje reklamaciji iz st. 1. i 2. ovog člana ili na istu ne odgovore, podnosilac reklamacije iz ovog člana ima pravo da prijavi povredu ovog zakona Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat).

Nezavisno od prava iz st. 1. i 2. ovog člana, putnik, lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću ima pravo da zaštiti svoja prava podnošenjem tužbe pred nadležnim sudom.".

Član 6.

U članu 130. stav 1. reč: "imovinska" zamenjuje se rečju: "stvarna".

U stavu 3. reč: "imovinska" zamenjuje se rečju: "stvarna".

Član 7.

Naziv člana i član 132. menjaju se i glase:

"Upis prava svojine i drugih stvarnih prava

Član 132.

Pravo svojine i druga stvarna prava na vazduhoplovu upisuju se u Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: Registar).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prava po osnovu ugovora o zakupu ne moraju se upisati u Registar.

Na upis vazduhoplova u Registar, na osnov za upis prava svojine i založnog prava, na način vođenja Registra, kao i na postupanje organa nadležnih za vođenje Registra, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj i propisi doneti na osnovu tog zakona.".

Član 8.

U članu 165. stav 1. reči: "civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat)" brišu se.

Član 9.

Član 173. menja se i glasi:

"Član 173.

Direktorat je telo Republike Srbije, prema propisima Evropske unije, koje se stara o primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na poštovanje prava garantovanih putnicima, za letove čije je mesto polaska aerodrom na teritoriji Republike Srbije ili im je mesto polaska aerodrom države koja nije navedena u članu 8. stav 2. tačka 1) ovog zakona, pod uslovom da je mesto krajnjeg odredišta aerodrom na teritoriji Republike Srbije i da let obavlja avio-prevozilac strane potpisnice ECAA sporazuma.

Direktorat je telo Republike Srbije, prema propisima Evropske unije, koje se stara o primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, ako se radi o aerodromu iz člana 37. stav 1. ovog zakona i preduzima sve potrebne mere za poštovanje prava lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću i obaveštavanje tih lica o njihovim pravima iz Zakona.

U skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, Evropska komisija se obaveštava o ovlašćenjima Direktorata iz st. 1. i 2. ovog člana.".

Član 10.

U članu 174. stav 1. menja se i glasi:

"Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, relevantnih međunarodnih propisa i podzakonskog akta donetog na osnovu ovog zakona, u delu prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova i prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću Direktorat vrši preko vazduhoplovnih inspektora.".

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 28.07.2015.