Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12), u članu 52. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, broj 57/11) reči: “u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: “do 31. decembra 2016. godine “.    

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 68. stav 3. prema kome se zdravstveno osiguranje uređuje zakonom, kao i članom 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstvenog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se sagledaju realne okolnosti koje ukazuju na činjenicu da zamena isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, iako predviđena zakonom, ne predstavlja prioritet u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Predložena izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju ima za cilj da svim osiguranim licima, pod jednakim uslovima, omogući ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.

Odlaganjem roka za zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom do 31. decembra 2016. godine, obezbeđuju se tehnički preduslovi za blagovremenu zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, a na taj način obezbeđuje se i nesmetano ostvarivanje prava obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i funkcionisanje sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja u celini.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predloženo je produženje roka za zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, do 31. decembra 2016. godine, čime se stvaraju tehnički preduslovi za blagovremeno i nesmetano sprovođenje postupka zamene isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, čime se sprečava i ugrožavanje nesmetanog funkcionisanja sitema zdravstvene zaštite i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike za 2014. godinu, s obzirom da je članom 112. st. 3. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) propisano da troškove izdavanja zdravstvene kartice snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice.

Imajući u vidu da je stavom 5. navedenog člana propisano da izuzetno obveznik uplate doprinosa, odnosno drugo pravno ili fizičko lice, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje može preuzeti obavezu naknade troškova izdavanja zdravstvene kartice, sredstva za sprovođenje ovog zakona za 2015. godinu i nadalje, planiraju se u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike, kao i u okviru raspoloživih sredstava planiranih finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku kako bi se otklonile štetne posledice koje mogu nastati po osigurana lica, odnosno kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i štetne posledice po organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja i blagovremeno planiranje sredstava neophodnih za funkcionisanje obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini, kao i u 2015. i 2016. godini.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, donese po hitnom postupku.

Izvor: