Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, postavio je novu proceduru za dostavljanje podataka o izvršnim dužnicima. Javni izvršitelji će od 1. jula 2016. godine, koristiti aplikaciju CROSO Izvršitelj, putem koje je omogućeno učitavanje informacija o licima na osnovu XML fajla bez naknade


U skladu sa članom 31. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) javni izvršitelji više nisu u obavezi da plate republičku administrativnu taksu.

S tim u vezi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, postavio je novu proceduru za dostavljanje podataka o izvršnim dužnicima. Javni izvršitelji će od 1. jula 2016. godine, koristiti aplikaciju CROSO Izvršitelj, putem koje je omogućeno učitavanje informacija o licima na osnovu XML fajla bez naknade (primer XML fajla, zajedno sa novom verzijom aplikacije i uputstvom se nalazi ovde).

Za detaljnija uputstva možete se obratiti na email: info@croso.rs.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)

Dužnost davanja podataka

Član 31

Državni organi, imaoci javnih ovlašćenja, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da sudu i javnom izvršitelju besplatno dostave, na njihov zahtev, sledeće podatke o izvršnom dužniku:

1) ime i prezime ili poslovno ime;

2) adresu prebivališta ili boravišta;

3) datum rođenja;

4) jedinstveni matični broj građana;

5) poreski identifikacioni broj;

6) podatke o visini zarade i drugih stalnih novčanih primanja i njihovim isplatiocima i podatke o plenidbi zarade ili administrativnoj zabrani na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima;

7) brojeve računa, štednih uloga i depozita kod banaka, stanje i promet na njima i podatke o plenidbama na njima;

8) podatke o platnim računima i izdatom elektronskom novcu kod pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca, stanje i promet na tim računima, odnosno u vezi sa elektronskim novcem, i podatke o plenidbama na njima;

9) brojeve računa finansijskih instrumenata i stanje na njima;

10) podatke o udelima u privrednim društvima ili drugom učešću u pravnim licima i dobiti koju je izvršni dužnik na osnovu toga ostvario u poslednjoj godini;

11) podatke o nepokretnostima na kojima ili povodom kojih izvršni dužnik ima imovinska prava;

12) podatke iz evidencije registrovanih motornih i priključnih vozila;

13) podatke iz Registra vazduhoplova Republike Srbije i Evidencije vazduhoplova Republike Srbije i odgovarajućeg registra plovila;

14) podatke iz evidencija o pokretnim stvarima;

15) podatke o penzijskom i zdravstvenom osiguranju;

16) podatke iz matičnih knjiga o ličnim stanjima;

17) podatke o životnom i imovinskom osiguranju;

18) podatke poreske uprave o poreskim prijavama za poslednje tri godine;

19) identifikacione podatke (član 30) o stranama koje su zaključile pravni posao, prepis isprave o pravnom poslu, a ako isprave nema, podatke o sadržini pravnog posla ili radnje koji se odnose na:

a) teretna raspolaganja kojima je izvršni dužnik u poslednjoj godini činjenjem ili nečinjenjem raspolagao svojom imovinom u korist drugih lica,

b) teretna raspolaganja kojima je izvršni dužnik u poslednje tri godine činjenjem ili nečinjenjem raspolagao svojom imovinom u korist supružnika, vanbračnog partnera, srodnika u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva ili tazbinskog srodnika do četvrtog stepena srodstva,

v) besplatna raspolaganja u poslednje tri godine, izuzev uobičajenih prigodnih poklona, nagradnih poklona ili poklona iz zahvalnosti čija je vrednost srazmerna imovinskim mogućnostima izvršnog dužnika.

Da bi dobio podatke, javni izvršitelj mora da pokaže rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti.

Dobijene podatke sud i javni izvršitelj mogu da obrađuju samo radi utvrđivanja imovine izvršnog dužnika i sprovođenja izvršenja.

Sud i javni izvršitelj ima pravo da od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika besplatno dobije i druge podatke koji su mu potrebni za delotvorno vođenje izvršnog postupka.

Državni organi, imaoci javnih ovlašćenja, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da izvršnom poveriocu koji navede potraživanje radi čijeg namirenja ili obezbeđenja namerava da vodi izvršni postupak ili postupak obezbeđenja i priloži izvršnu ispravu u kojoj je sadržano potraživanje, besplatno dostave sve podatke koje su dužni da dostave i sudu i javnom izvršitelju, izuzev podataka iz poreske prijave za poslednje tri godine (stav 1. tačka 18. ovog člana). Pod istim uslovima dužnost dostavljanja podataka postoji i prema advokatu kao punomoćniku izvršnog poverioca. Dobijene podatke izvršni poverilac i advokat izvršnog poverioca mogu da koriste samo za potrebe izvršnog postupka, a podatke o pravnim poslovima i radnjama (stav 1. tačka 19. ovog člana) samo za pobijanje pravnih radnji izvršnog dužnika u svrhe sprovođenja izvršenja.

Podaci moraju da se dostave u roku od osam dana od dana prijema zahteva za dostavljanje.

Izvor: Vebsajt Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, 27.06.2016.
Naslov: Redakcija