Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Brisani su izuzeci iz poslednje radne verzije da se maksimalan broj zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima utvrđuje u skladu sa sa propisima iz oblasti pravosuđa, i da se maksimalan broj zaposlenih u Narodnoj banci Srbije utvrđuje odlukom nadležnog organa NBS


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je Nacrt zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: Nacrt zakona), posle nekoliko radnih verziija i održane javne rasprave. U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih organa državne uprave. Nacrt zakona nije drastično promenjen u odnosu na radne verzije o kojima smo objavljivali vesti u proteklom periodu. U ovoj vesti predstavljene su najkrupnije izmene u odnosu na radne verzije Zakona.

Kada je u pitanju nadležnost za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih po sistemima, Nacrt zakona predviđa da se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine i sistemu lokalne samouprave, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija. Ovaj akt, za sistem autonomne pokrajine, predlaže se na osnovu obrazloženog mišljenja nadležnog pokrajinskog organa. Navedeni akt Vlade predlaže se na osnovu:

  1. podataka koje dostavljaju nadležni organi i organizacioni oblici, u cilju praćenja primene i sprovođenja predloženih odredaba;
  2. obrazloženog mišljenja ministra u čijem delokrugu su poslovi javne službe – za javne službe i organizacione oblike u javnim službama;
  3. obrazloženog mišljenja ministra nadležnog za poslove odbrane – za profesionalne pripadnike Vojske Srbije u vojnim ustanovama Ministarstva odbrane, koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti i koji se ne finansiraju iz budžeta i državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane;
  4. obrazloženog mišljenja ministra nadležnog za unutrašnje poslove – za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji;
  5. obrazloženog mišljenja ministra nadležnog za spoljne poslove – za zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova;
  6. obrazloženog mišljenja ministra nadležnog za poslove pravde - za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, kao i organizacionim oblicima u njihovom sastavu;
  7. obrazloženog mišljenja direktora bezbednosno informativne agencije – za zaposlene u Bezbednosno informativnoj agenciji;
  8. obrazloženog mišljenja Generalnog sekretarijata Vlade, za službe Vlade.

Brisan je izuzetak od navedenog koji je bio predviđen poslednjom radnom verzijom ovog zakona, a koji se odnosio na maksimalan broj zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima, i koji je predviđao da se, počev od 1. juna 2016. godine, maksimalan broj ovih zaposlenih vrši u skladu sa propisima iz oblasti pravosuđa.

Kada je u pitanju nadležnost za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u drugim državnim organima, brisana je odredba prema kojoj je kao izuzetak bilo predviđeno da se maksimalan broj zaposlenih u Narodnoj banci Srbije utvrđuje odlukom nadležnog organa Narodne banke Srbije.

Iz člana koji uređuje nadležnost za određivanje maksimalnog broja zaposlenih za organizacione oblike u sistemima autonomne pokrajine i lokalne samouprave, brisana je obaveza nadležnih organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave da ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu autonomne pokrajine, odnosno jedinici lokalne samouprave, dostavljaju tu odluku.

Kada je u pitanju način određivanja maksimalnog broja zaposlenih, brisana je obaveza organa nadležnih za predlaganje maksimalnog broja zaposlenih u skladu sa Nacrtom zakona da predlože i sprovedu mere koje naročito podrazumevaju smanjenje broja zaposlenih kroz prelazak na projektno finansiranje delatnosti organizacionih oblika i zaposlenih u njima.

U okviru odredbe koja uređuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, Nacrt zakona predviđa da će se maksimalan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave odrediti primenom odgovarajućih kriterijuma i merila za grupe jedinica lokalne samouprave, a ne za pojedinačne jedinice lokalne samouprave kako je bilo predviđeno radnim verzijama Zakona. No, predviđen je i izuzetak, a to su merila i kriterijumi koje će se primenjivati za određivanje maksimalnog broja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, konkretno: za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 45.000 do 55.000 stanovnika - 10,50 zaposlenih na 1.000 stanovnika, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 90.000 do 110.000 stanovnika - 12 zaposlenih na 1.000 stanovnika, uz zadržavanje ostalih kriterijuma i merila iz grupe jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju prema broju stanovnika. Takođe, predviđeno je i da u jedinicama lokalne samouprave do 50.000 stanovnika - minimalan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave ne može biti manji od 50 zaposlenih.

Nacrt zakona, takođe, u odnosu na radne verzije Zakona, predviđa i izmene odredaba koje uređuju obim racionalizacije zaposlenih na određeno vreme i na osnovu drugih ugovora o radnom angažovanju, i to konkretno da organizacioni oblik koji ima manje od 100 zaposlenih može da ima najviše do 10 zaposlenih ili angažovanih lica. Predviđeno je brisanje izuzetka da se ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, u 2015. godini utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Predviđena je i obaveza ministarstva nadležnog za poslove finansija da, u cilju uspešnog sprovođenja predloženih odredaba, u postupku donošenja akata za izradu budžeta, pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove državne uprave u pogledu planiranja sredstava za plate zaposlenih, kao i za njihov broj.

U okviru mera zaštite sredstava budžeta, predviđeno je da se jedinici lokalne samouprave koja do 1. novembra tekuće godine ne izvrši racionalizaciju broja zaposlenih u skladu sa aktom Vlade, srazmerno smanji transfer u skladu sa propisom o budžetu za narednu godinu. Kada su u pitanju autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave koje imaju broj zaposlenih veći od maksimalnog broja zaposlenih, a koje smanje broj zaposlenih do maksimalnog broja zaposlenih, počinju da ostvaruju pravo na transfer sredstava iz budžeta Republike Srbije u punom iznosu, od narednog meseca u odnosu na mesec u kome je dostavljen izveštaj o izvršenom smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vreme. Takođe, brisana je i odredba koja je uređivala da autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja ima broj zaposlenih veći od maksimalnog broja zaposlenih, a koja smanji broj zaposlenih nakon predloženih rokova, za manji broj od konačnog potrebnog smanjenja, počinje da ostvaruje pravo na srazmeran iznos transfera sredstava iz budžeta Republike Srbije od momenta dostave izveštaja o izvršenom smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vreme i to tako što se za svaki 1% smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme mesečni transfer uvećava za 1% u odnosu na puni iznos.

Nacrtom zakona je predviđeno da se broj zaposlenih na neodređeno vreme za koji je potrebno izvršiti smanjenje do maksimalnog broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u devastirana područja prema popisu kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave, i u jedinicama lokalne samouprave koje, prema poslednjem popisu stanovništva, imaju 15.000 (umesto 10.000 koliko je bilo predviđeno radnim verzijama ovog zakona) - umanjuje za 25%.

Nacrt zakona uređuje i osnov za uvećanje broja zaposlenih. Naime, u jedinici lokalne samouprave se broj stavnovnika utvrđen prema poslednjem popisu stanovništva, uvećava ukoliko količnik broja noćenja gostiju za prethodnu kalendarsku godinu i broja 365 iznosi više od 0,1% od ukupnog broja stanovnika. Uvećanje broja stanovnika vrši se tako što se broj stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva uvećava za četvorostruki količnik broja noćenja u prethodnoj godini i broja 365. Broj noćenja u jedinici lokalne samouprave se određuje na osnovu podataka koje objavljuje organ nadležan za poslove statistike. U maksimalan broj zaposlenih se ne ubrajaju stručna lica koja su angažovana u ustanovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja, koja počinju sa radom od početka primene odredaba iz Nacrta zakona do 1. juna 2016. godine.

Nacrt zakona uređuje i interno tržište rada. Naime, u cilju efikasnijeg sprovođenja racionalizacije, predviđeno je uspostavljanje internog tržišta rada u sistemu lokalne samouprave koga čine zaposleni u svim organizacionim oblicima uređenim Nacrtom zakona. Popunjavanje nepopunjenih radnih mesta organizacioni oblik može izvršiti sprovođenjem internog konkursa za sistem lokalne samouprave na koji se mogu prijaviti zaposleni iz svih organizacionih oblika u sistemu lokalne samouprave. Vlada svojim aktom utvrđuje postupak internog konkursa za sistem lokalne samouprave.

Nacrtom zakona predviđeno je i brisanje odredaba koje su u radnim verzijama Zakona uređivale visinu otpremnine i obezbeđenje sredstava za isplatu otpremnine.

Konačno, kada je u pitanju javnost podataka, Nacrt zakona uređuje da su podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica javni, ukoliko posebnim propisom kojim se uređuje tajnost podataka nije drukčije uređeno.

Izvor: Redakcija, 28.06.2015.