Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA OSMA SEDNICA KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR: Dato stručno mišljenje na predloge podzakonskih akata, doneta uputstva za upravljanje kontrolnim listama i postupanje inspekcija po predstavkama građana i pravnih lica u vezi sa institutom zloupotrebe prava


Zoran Kasalović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, predsedavao je Osmom sednicom Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, održanom 15. maja 2018. godine. 

Sednici su prisustvovali imenovani članovi Koordinacione komisije, predstavnici republičkih inspekcijskih službi, predstavnici inspekcijskih službi AP Vojvodine i grada Novog Sada, predstavnici NALED-a i Jedinica za podršku rada Koordinacionoj komisiji. 

Nakon usvajanja zapisnika sa 6. i 7. sednice Koordinacione komisije, prisutni su se izjasnili o dosadašnjem radu i aktivnostima radnih grupa, a predstavljeni su i hodogrami zajedničkih/koordinisanih aktivnosti inspekcijskog nadzora koje su usvojile radne grupe.

Koordinaciona komisija je dala stručno mišljenje na predloge pravilnika o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole i predloge pravilnika o posebnim elementima procene rizika, posebnim kriterijumima za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora u Tržišnoj inspekciji, Zdravstvenoj inspekciji i Inspekciji za zaštitu životne sredine.

U nastavku, Koordinaciona komisija je usvojila predlog Uputstva Koordinacione komisije za upravljanje kontrolnim listama, predlog Uputstva Koordinacione komisije za postupanje inspekcija po predstavkama građana i pravnih lica u vezi sa institutom zloupotrebe prava i predlog Preporuke Koordinacione komisije za preventivno postupanje inspekcija.

Na sednici su, između ostalog, data stručna mišljenja na predložene kontrolne liste, a razmatrani su i izveštaji inspekcija o rezultatima kontrole nadziranih subjekata za mesec februar i mart 2018. godine. Takođe je data saglasnost na izveštaj o sprovođenju redovnih inspekcijskih nadzora uz primenu kontrolnih lista u svrhu dokazivanja ispunjenosti indikatora 5.1. u okviru Sektorske buxetske podrške (SBS) za 2017. godinu.

U okviru tačke Razno razmatrana je inicijativa za formiranje Radne grupe za vršenje kontrole nad neprofitnim organizacijama, kao i izveštaj o realizaciji zajedničke akcije o kontroli neregistrovanih korisnika izvora jonizujućih zračenja u medicini. Koordinaciona komisija je razmatrala i tekuće probleme sa kojima se inspekcije sreću u svakodnevnom radu.

Izvor: Vebsajt Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, 16.05.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija