Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Od 1. juna 2017. godine počinje primena novih krivičnih dela čiji je cilj sankcionisanje narušavanja integriteta i povrede dostojanstva žena i muškaraca. Reč o proganjanju, polnom uznemiravanju, sakaćenju ženskog polnog organa i prinudnom zaključenju braka


Od četvrtka 1. juna 2017. godine počeće da se primenjuju četiri nova krivična dela - proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje ženskog polnog organa i prinudno zaključenje braka, kojima je cilj da sankcionišu narušavanje integriteta i povredu dostojanstva kako žena tako i muškaraca. najavio je državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić

Istovremeno sa primenom ovih krivičnih dela predviđenih Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), počinje primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji će policiji i tužilaštvu omogućiti preventivno reagovanje pred eskalaciju nasilja, kao i bolju, bržu i efikasniju zaštitu žrtava.

Ilić je naglasio da nova krivična dela predstavljaju sistemski odgovor države prema pojedincima koji su bili dovoljno drski da ugrožavaju psihički, fizički i svaki drugi integritet sugrađana.

Ideja krivičnog dela "proganjanje" jeste da niko više neće nekažnjeno moći da bez pristanka druge osobe pokušava da sa njom stupi u fizički kontakt ili neku drugu vrstu kontakta, jer se ne sme dozvoliti da bilo ko ugrožava nečiji psihički i fizički integritet, upozorio je on.

Prema njegovim rečima, za ovo krivično delo zaprećena je novčana kazna ili zatvor do tri godine, a ako je krivičnim delom izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo progonjene osobe ili njoj bliskog lica, učiniocu preti zatvor od tri meseca do pet godina.

U slučaju smrti progonjene osobe ili njoj bliskog lica, učiniocu sud može da izrekne kaznu zatvora od jedne do 10 godina.

Krivično delo "polno uznemiravanje" predviđeno je isključivo zbog zaštite dostojanstva osobe, naveo je Ilić i dodao da je zaprećena kazna za ovo delo novčana ili zatvor do šest meseci, a ako je žrtva maloletno lice, učiniocu preti zatvor od tri meseca do tri godine.

Takođe, kako je dodao, zakonske izmene odnose se i na inkriminisanje ljudi koji nekoga prisiljavanju na brak, s obzirom na to da se dešavalo da neke osobe budu prinuđene da se venčaju.

U tom slučaju, onaj ko drugu osobu primora na sklapanje braka, biće sankcionisan kaznom od tri meseca do tri godine zatvora, a ako žrtvu prinudnog braka odvede u inostranstvo, KZ za njega predviđa zatvor do dve godine, precizirao je državni sekretar.

On je, kada je u pitanju novo krivično delo "sakaćenje ženskog polnog organa", najavio da će kazna za ovo delo iznositi jedna do osam godina zatvora, a ukoliko nastupi smrt ženskog lica, učiniocu preti zatvor od dve do 12 godina.

Za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici biće zaduženi specijalizovani pripadnici tužilaštva i policije koji su prošli obuke za postupanje u slučaju krivičnih dela porodičnog nasilja i protiv polnih sloboda, predočio je Ilić.

Upravo je specijalizacija garancija da neće postojati mogućnost da bilo koja strana zloupotrebi dato pravo, jer će dobro obučeno pravosuđe moći da uspešno primeni nove zakonske propise, ukazao je on, navodeći da je više od 1.200 nosilaca pravosudnih funkcija obučeno za primenu novog Zakona.

Prema njegovim rečima, tim zakonskim rešenjem policija će dobiti mogućnost da udalji nasilnika iz stana u kome živi sa svojom žrtvom i zabrani mu da joj prilazi i sa njom komunicira, ukoliko proceni da postoji rizik da nasilje eskalira i da dođe do izvršenja krivičnog dela.

Ova mera udaljenja će biti primenjena prema nasilniku bez obzira da li je on vlasnik stana ili sa žrtvom živi u iznajmljenom stanu, a ukoliko sa žrtvom ne živi, biće mu izrečena samo mera zabrane prilaska i komuniciranja, zaključio je državni sekretar.

Izvor: Vebsajt Vlade, 27.05.2017.
Naslov: Redakcija