Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Nacrt Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu: Konverzija samo pod tržišnim uslovima


Novim Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu biće omogućeno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu privatizovanih preduzeća i preduzeća u stečaju, uz tržišnu naknadu, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović.

Na javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koja je održana u Subotici 28. maja 2015. godine, ona je ocenila da se radi o "prilično nezavršenom poslu".

Damnjanovićeva je podsetila da je proces privatizacije građevinskog zemljišta počeo još 2006. godine Ustavom, odnosno 2009. Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon).

Kako je rekla, izmenama pomenutog Zakona krajem 2014. godine omogućeno je svim fizičkim i pravnim licima sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu, osim lica koja su subjekti privatizacije, izvršnog postupka ili stečaja, što će biti rešeno Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

"Po Nacrtu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, pretvaranje je moguće, ali uz naknadu tržišne vrednosti koje to zemljište ima u momentu podnošenja za konverziju prava", rekla je Damjanovićeva.

Takođe je rekla da se Nacrt zakona u jednom delu odredio i prema vlasnicima nacionalizovanog zemljišta, jer je propisano da neće biti umanjenja tržišne vrednosti, već da se puna vrednost tog zemljišta uplaćuje u Fond za restituciju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.05.2015.