Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji


Član 1.

 U Zakonu o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - u daljem tekstu: Zakon), u članu 2. stav 1. tačka 26. reči: "2013. godine" zamenjuju se rečima: "poslednje poslovne godine".

 Član 2.

 U članu 6. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na subjekte privatizacije koji su aktom Vlade određeni za subjekte privatizacije od strateškog značaja, kao i na subjekte privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili čija imovina se nalazi i na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija."

 Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

 Član 3.

 U članu 12. stav 3. tačka 2) reči: "do dana objavljivanja javnog poziva", zamenjuju se rečima: "na dan podnošenja prijave za učešće".

 Član 4.

 Član 20. menja se i glasi:

 "Član 20.

 Subjekt privatizacije dužan je da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, u skladu sa zakonima kojima se uređuje računovodstvo i međunarodnim računovodstvenim standardima, u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti iz člana 18. ovog zakona, kao i da u tom roku podatke dostavi Agenciji.

Ukoliko je od popisa i procene iz stava 1. ovog člana proteklo 12 meseci, Agencija će uputiti zahtev subjektu privatizacije da dostavi novi popis i procenu sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine.

Subjekt privatizacije je dužan da popis i procenu iz stava 3. ovog člana dostavi u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva Agencije.

Agencija će popis i procenu iz stava 3. ovog člana dostaviti nadležnom organu radi izmene odluke o početnoj ceni, a nadležni organ dužan je da obavesti Agenciju u roku od 15 dana od dana dostavljanja popisa i procene od strane Agencije."

Član 5.

U članu 24. stav 2. menja se i glasi:

"Subjekt privatizacije priprema privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na dan popisa i procene iz člana 20. ovog zakona i dostavlja je Agenciji u roku od 30 dana od dana kada je Agencija dostavila odluku o modelu i metodu subjektu privatizacije."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Subjekt privatizacije je dužan da istovremeno sa dostavljanjem popisa i procene iz člana 20. stav 3. ovog zakona Agenciji dostavi novu privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na dan tog popisa i procene."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 26. stav 3. broj: "30" zamenjuje se brojem: "15".

Član 7.

U članu 37. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 2."

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 4, 5, 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 8. reči: "stava 8." zamenjuju se rečima: "stava 7."

Član 8.

U članu 63. stav 2. reči: "iz člana 18." zamenjuju se rečima: "iz člana 26".

Član 9.

U članu 76. stav 1. reči: "2013. godine" zamenjuju se rečima: "poslednje poslovne godine".

Član 10.

Član 85. menja se i glasi:

"Član 85.

Odgovorno lice u subjektu privatizacije iz člana 20. st. 1. i 3. ovog zakona koje ne dostavi podatke u propisanom roku, kao i odgovorno lice u subjektu privatizacije iz člana 24. stav 4, člana 49. stav 1. i člana 57. stav 4. ovog zakona koje Agenciji dostavi neistinite ili nepotpune podatke o imovini i obavezama subjekta privatizacije ili dostavi netačnu ili nepotpunu dokumentaciju, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina i novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara."

Član 11.

Za subjekte privatizacije za koje se pokrene postupak privatizacije posle stupanja na snagu ovog zakona, rok iz člana 4. ovog zakona počinje da teče od dana dostavljanja inicijative subjektu privatizacije.

Član 12.

Protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju kapitala i imovine, postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 2. i 3. Zakona ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti do sprovedenog postupka privatizacije u skladu sa Zakonom ili do proglašenja postupka prodaje kapitala i imovine neuspešnim, po trećem objavljenom javnom pozivu za prodaju kapitala ili imovine, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

Protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona Agencija objavila javni poziv za izbor strateškog investitora, postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 2. i 3. Zakona ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti do zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu ili do proglašenja postupka neuspešnim, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

Član 13.

Protiv subjekta privatizacije koji je aktom Vlade određen za subjekt privatizacije od strateškog značaja i subjekta privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili čija imovina se nalazi i na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne može se nastaviti, odnosno pokrenuti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ako se privredno društvo, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršilo privatizaciju više od 50% društvenog kapitala, prema odredbama Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 56/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94), ne privatizuje u roku propisanom članom 6. Zakona, danom isteka tog roka, 70% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond, a 30% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se zaposlenima bez naknade, u skladu sa odredbama čl. 61-64. Zakona.

Ako se privredno društvo, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršilo privatizaciju dela kapitala prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/01) ne privatizuje u roku propisanom članom 6. Zakona, danom isteka tog roka 100% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond.

Ako se privredno društvo čiji društveni kapital čini manje od 50% ukupnog kapitala društva ne privatizuje u roku propisanom članom 6. Zakona, danom isteka tog roka 100% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond.

Ako je za privredno društvo iz st. 1. do 3. ovog člana doneta odluka o prenosu kapitala na Akcionarski fond, privredno društvo je dužno da akcije ili udele prenese Akcionarskom fondu, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja te odluke.

Ako privredno društvo iz st. 1. do 3. ovog člana ne prenese akcije, odnosno udele Akcionarskom fondu u roku iz stava 4. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove privrede doneće rešenje o prenosu tih akcija, odnosno udela.

Rešenje iz stava 5. ovog člana konačno je.

Akcionarski fond podnosi prijavu za upis u nadležne registre, koji su dužni da izvrše upis bez naknade u roku od osam dana od dana donošenja rešenja iz stava 6. ovog člana.

Član 15.

Postupci privatizacije započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 16.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona subjekti privatizacije za koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona objavljen javni poziv za prodaju kapitala ili imovine dužni su da dostave Agenciji popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine.

Član 17.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede nastavlja da obavlja kontrolu i verifikaciju postupaka svojinske transformacije i procene vrednosti kapitala koji su započeti, a nisu završeni, kao i kontrolu procene vrednosti kapitala učesnika statusnih promena.

 

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služna Skupštine Srbije, 28.05.2015.