Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: U slučajevima kada se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, i kada su ispunjeni uslovi iz člana 3. Zakona, domaći prevoznik je oslobođen obaveze posedovanja izvoda licence odnosno druge isprave propisane ovim Zakonom


Aktom Uprave carina broj 148-04-030-01-61/2017 od 6.2.2017. godine Uprava carina obavestila je o početku pune primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) od 13. februara 2017. godine.

Odredbama člana 41. stav 7. Zakona propisana su ovlašćenja carinskog organa, i to da ako carinski organ na graničnom prelazu, odnosno na drugom mestu na kome obavlja carinski nadzor, utvrdi da domaći prevoznik, odnosno domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe prilikom izlaska iz države, nema odgovarajući izvod licence prevoznika, odnosno druge isprave propisane ovim Zakonom, zabraniće izlazak iz države i o tome obavestiti Ministarstvo.

Međutim, napominjemo da je članom 6. stav 5. istog Zakona propisano da u slučaju sopstvenog prevoza nije potrebno da prevoznik poseduje licencu ili druge isprave.

S tim u vezi, u slučajevima kada se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, i kada su ispunjeni uslovi iz člana 3. Zakona, domaći prevoznik je oslobođen obaveze posedovanja izvoda licence odnosno druge isprave propisane ovim Zakonom.

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

Prevoz tereta

Član 3

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju može biti javni prevoz tereta ili prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1) da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;

2) teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

3) svrha prevoza mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njeno premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

4) teretnim vozilom ili skupom vozila koji se koristi za takav prevoz mora upravljati lice radno angažovano kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

5) teretno vozilo ili skup vozila mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, ispisano poslovno ime i natpis "Prevoz za sopstvene potrebe", ispisano slovima visine najmanje tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz stava 4. ovog člana.

U teretnom vozilu kojim se vrši prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti fotokopija obrasca prijave vozača u radni odnos overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vrši prevoz za sopstvene potrebe, osim ako je vozač preduzetnik ili poljoprivrednik.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kome je javni prevoz tereta pretežna delatnost može da obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe kada se taj prevoz obavlja u skladu sa stavom 3. tač. 2) do 5) ovog člana.

Teretno vozilo ili skup vozila iz stava 3. ovog člana koje pripada domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili poljoprivredniku kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova definisanih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodno pravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, mora ispunjavati i tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja, propisane u aktu iz člana 13. stav 11. ovog zakona, o čemu se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvu), kao dokaz, dostavlja potvrda iz člana 13. stav 9. ovog zakona.

O ispunjenosti uslova iz stava 8. ovog člana Ministarstvo izdaje potvrdu iz člana 13. stav 10. ovog zakona.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 3. ovog člana mora se nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila i pokazati na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu sa ovim zakonom.

Vođenje evidencije domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik podnosi zahtev za upis u evidenciju iz stava 11. ovog člana opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda.

Uz uredan zahtev iz stava 12. ovog člana domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik dužan je da dostavi:

1) izjavu o teretnim vozilima kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe;

2) fotokopiju saobraćajne dozvole i registracionog lista ili original saobraćajne dozvole za svako teretno vozilo iz izjave;

3) original ili fotokopiju ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu teretnog vozila ili skupa vozila, ukoliko teretno vozilo ili skup vozila kojim će se obavljati prevoz za sopstvene potrebe nije u vlasništvu domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika iz stava 12. ovog člana i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice, ugovor iz stava 13. tačka 3. ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda odlučuje o upisu i dostavlja Ministarstvu podatke o upisu u evidenciju.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 11. ovog člana i način dostavljanja podataka iz stava 15. ovog člana.

Sadržina evidencije iz stava 11. ovog člana koja se odnosi na poljoprivrednika sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica kao podatke o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 27.03.2017.
Naslov: Redakcija