Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA POSTUPKA I IZRICANJU MERA I VOĐENJU REGISTRA IZREČENIH MERA - Tekst propisa


PREDLOG PRAVILNIKA  O NAČINU VOĐENJA POSTUPKA I IZRICANJU MERA I VOĐENJU REGISTRA IZREČENIH MERA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom se, u skladu sa zakonom, propisuje način vođenja postupka Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) i izricanje mera operatoru sistema, snabdevaču na veliko električnom energijom, snabdevaču električnom energijom, odnosno prirodnim gasom i javnom snabdevaču prirodnim gasom, kao i bliži sadržaj registra izrečenih mera, način vođenja registra izrečenih mera i određivanje roka nakon koga će se iz registra brisati izrečene mere.

Agencija pokreće postupke pred nadležnim sudom u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U postupku izricanja mera Agencija može izreći opomenu, odnosno upozorenje.

Mera opomene se izriče zbog neizvršavanja obaveza propisanih zakonom, i to:

1) operatoru sistema, snabdevaču na veliko električnom energijom, snabdevaču električnom energijom, odnosno prirodnim gasom i javnom snabdevaču prirodnim gasom ako:

(1) u slučaju statusne promene iz člana 23. stav 2. Zakona istovremeno sa objavljivanjem nacrta ugovora, odnosno odluke o statusnoj promeni u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, o započinjanju statusne promene ne obaveste Agenciju, a u slučaju promene pravnog osnova korišćenja objekta po drugom osnovu, pre zaključenja pravnog posla kojim se menja pravni osnov korišćenja energetskog objekta (član. 23. stav 3. Zakona);

(2) ne omoguće Agenciji uvid u poslovne račune i knjigovodstvenu evidenciju, kao i pristup i uvid u odgovarajuće podatke radi izvršavanja poslova iz stava 1. tačka 1) člana 57. Zakona (član 57. stav 2.);

2) proizvođaču električne energije ako ne dostavlja operatoru prenosnog i distributivnog sistema i Agenciji podatke neophodne u cilju ispunjenja propisanih obaveza o transparentnosti i praćenju tržišta električne energije (član 94. stav 3. tačka 12) Zakona);

3) operatoru prenosnog sistema električne energije ako:

(1) ne proračunava i javno objavljuje udele svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji krajnjim kupcima u Republici Srbiji (član 109. stav 1. tač. 32) Zakona);

(2) ne razmenjuje informacije neophodne za bezbedno i sigurno funkcionisanje sistema sa drugim operatorima sistema (član 109. stav 1. tač. 38) Zakona);

(3) ne vodi evidenciju podataka potrebnih za utvrđivanje pokazatelja kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i ne dostavlja Agenciji izveštaj u skladu sa pravilima o kvalitetu isporuke i snabdevanja električnom energijom (član 109. stav 1. tač. 39) Zakona);

(4) Agenciji ne dostavlja podatke i dokumentaciju neophodnih za rad Agencije(član 109. stav 1. tačka 40) Zakona);

(5) Agenciji ne dostavlja podatke o promeni snabdevača i stepenu otvorenosti tržišta (član 109. stav 1. tačka 41) Zakona);

(6) na zahtev Agencije ne izmeni i dopuni desetogodišnji plan razvoja (član 113. stav 4. Zakona);

(7) ne izradi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostavi ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja (člana 115. stav 2.);

4) operatoru distributivnog sistema električne energije ako:

(1)          lice ili telo odgovorno za praćenje usklađenosti ne prati sprovođenje Programa usklađenosti, ne prati usklađenost rada operatora distributivnog sistema sa odredbama koje uređuju transparentnost rada operatora sistema i poverljivost podataka, ako ne obavesti Agenciju ukoliko organi vertikalno integrisanog preduzeća svojim odlučivanjem sprečavaju ili odlažu projekte iz Plana investicija u distributivni sistem za period do tri godine, kao i o svakoj drugoj bitnoj povredi vezanoj zasprovođenje Programa usklađenosti i ako ne pripremi godišnji izveštaj o sprovođenju Programa usklađenosti i dostavi ga Agenciji radi davanja saglasnosti (član 132. stav 7.) i

(2)          ako na zahtev Agencije ne izvrši izmenu Programa usklađenosti (član 132. stav 10. Zakona);

(3)          ne održava ažurnu bazu podataka o krajnjim kupcima i njihovim snabdevačima za sva mesta isporuke sa svog sistema (član136. stav 1. tač.13);

(4)          ne donese i objavi cene priključenja u skladu sa metodologijom kojom se određuju troškovi priključenja na sistem za prenos i distribuciju električne energije (član 136. stav 1. tačka 19);

(5)          ne kontroliše zaštitni pojas i preduzima mere u skladu sa zakonom (član 136. stav 1.tačka 24);

(6)          ne preduzima propisane mere bezbednosti u toku korišćenja distributivnih sistema i drugih kapaciteta koji su u funkciji distributivnog sistema (član 136. stav 1. tačka 31) Zakona);

(5)          Agenciji ne dostavlja podatke i dokumentaciju neophodnu za rad Agencije i podatke o promeni snabdevača i stepenu otvorenosti tržišta (člana136. stav 1. tač.32) i 33) Zakona);

(6)          na zahtev Agencije ne izmeni akt o visini troškova priključenja (član 144. stav 5. Zakona);

5)            operatoru zatvorenog distributivnog sistema ako ne izvrši izmenu pravila u slučaju da Agencija utvrdi da pravila o radu zatvorenog distributivnog sistema nisu doneta u skladu sa ovim zakonom (član 154. stav 5. Zakona);

6)            snabdevaču i snabdevaču na veliko električnom energijom ako Agenciji, organu nadležnom za poslove konkurencije i nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora, ne stave na raspolaganje sve relevantne podatke koji se odnose na transakcije iz ugovora o snabdevanju električnom energijom svih učesnika na tržištu, osim krajnjih kupaca (član 184. stav 1. Zakona);

7) snabdevaču električnom energijom ako:

(1)          ne dostavlja izveštaj o rešavanju prigovora i žalbi krajnjih kupaca (član 195. stav 1. tačka 12) i

(2)          podatke o količinama prodaje električne energije i ostvarenog prihoda po tom osnovu (član 195. stav 1. tačka 13) Zakona);

8)            nezavisnom operatoru transporta, ako uz prethodnu saglasnost Agencije, ne imenuje pravno ili fizičko lice zaduženo za praćenje Programa nediskriminatornog ponašanja koje ispunjava uslove iz člana 225. stav 1.tač. 1) – 3) Zakona i ako razreši lice zaduženo za praćenje Programa nediskriminatornog ponašanja bez prethodne saglasnosti Agencije (član 238. st. 1. i 2);

9)            operatoru transportnog sistema ako:

(1)          ne obavesti Agenciju o svim planiranim promenama koje mogu zahtevati ponovnu procenu ispunjenosti uslova za sertifikaciju (član 242. stav 1. Zakona);

(2)          ne obavesti Agenciju o svim okolnostima koje bi dovele do činjenice da lice ili lica iz treće zemlje ili trećih zemalja steknu kontrolu nad operatorom transportnog sistema ili transportnim sistemom (član 245. stav 3. Zakona);

(3)          ne vodi evidenciju podataka potrebnih za utvrđivanje pokazatelja kvaliteta isporuke i snabdevanja prirodnim gasom i ne dostavlja Agenciji izveštaj u skladu sa pravilima o kvalitetu isporuke i snabdevanja prirodnim gasom (član 248.stav 1. tačka 17) Zakona);

(4)          Agenciji ne dostavlja podatke i dokumentaciju neophodnih za rad Agencije (član 248.stav 1. tačka 23) Zakona;

(5)          ne donese akt o cenama nestandardnih usluga (član 248.stav 1. tačka 24) Zakona);

(6)          ne podnese Agenciji na saglasnost desetogodišnji plan razvoja transportnog sistema (član 250. stav 1. Zakona);

(7)          ne izradi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostavi ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja (član 253. stav 2. Zakona);

10)         operatoru transportnog sistema i proizvođaču prirodnog gasa ili energetskom subjektu koji obavlja delatnost snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom ako Agenciji ne dostave sve podatke i sva dokumenta neophodna za postupak sertifikacije operatora transportnog sistema (član 244. stav 1. Zakona);

11)         operatoru distributivnog sistema prirodnog gasa ako:

(1) lice ili organ odgovorno za praćenje Programa nediskriminatornog ponašanja, odnosno lice odogovorno za praćenje usklađenosti operatora distributivnog sistema ne dostavi Agenciji i ne objavi na internet stranici operatora distributivnog sistema izveštaj o preduzetim merama za ostvarivanje programa usklađenosti (član 257. stav 8. Zakona);

(2) Ministarstvu i Agenciji ne dostavi šestomesečni izveštaj o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji plana preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno regulacionih stanica (član 261.stav 1. tačka 10);

(3)          ne vodi evidenciju podataka potrebnih za utvrđivanje pokazatelja kvaliteta isporuke i snabdevanja prirodnim gasom i dostavlja Agenciji izveštaj u skladu sa pravilima o kvalitetu isporuke i snabdevanja prirodnim gasom (član 261.stav 1. tačka 13);

(4)          ako ne verifikuje i dostavlja podatke operatoru transportnog sistema neophodne za administriranje tržišta prirodnog gasa u skladu sa pravilima o radu transportnog sistema (član 261.stav 1. tačka 20);

(5)          ne razmenjuje informacije neophodne za bezbedno i sigurno funkcionisanje sistema sa drugim operatorima sistema. (član 261.stav 1. tačka 22) Zakona);

(6)          ne izradi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostavi ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja (član 263. stav 2. Zakona);

(7)          akt o visini troškova priključenja na distributivni sistem ne dostavi Agenciji pre početka primene (član 268. stav 4. Zakona);

23) operatoru skladišta prirodnog gasa ako Agenciji ne dostavlja podatke i dokumentaciju neophodnu za rad Agencije (član 276. stav 1. tačka 14) Zakona);

12)         operatoru skladišta prirodnog gasa ako Agenciji ne podnese desetogodišnji plan razvoja skladišta prirodnog gasa (član 277. stav 1. Zakona);

13)         vlasniku transportnog sistema koji je deo vertikalno integrisanog preduzeća i operatoru sistema koji posluje unutar vertikalno integrisanog preduzeća ako ne sastavi godišnji izveštaj o preduzetim merama za ostvarenje programa nediskriminatornog ponašanja i ako ga ne dostavi Agenciji i ne objavi na internet stranici operatora sistema, odnosno vertikalno integrisanog preduzeća (član 280. stav 2. Zakona);

14)         snabdevaču prirodnog gasa ako Agenciji ne dostavlja izveštaj o rešavanju prigovora i žalbi krajnjih kupaca i podatke o količinama prodaje prirodnog gasa i ostvarenog prihoda po tom osnovu (člana 301. stav 1. tač. 10) i 11) Zakona).

Mera upozorenja se izriče licu iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika kada ne postupi po izrečenoj opomeni.

Supsidijarna primena zakona

Član 3.

U postupku izricanja mera propisanih ovim pravilnikom primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br.33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10).

II. POSTUPAK IZRICANJA MERA

Pokretanje postupka

Član 4.

Postupak izricanja mera licu iz člana 2. ovog pravilnika, Agencija pokreće po službenoj dužnosti.

Član 5.

Kada zaposleni u Agenciji u obavljanju redovnih poslova u okviru Zakonom utvrđenih nadležnosti sazna da lice iz člana 2. ovog pravilnika, ne izvršava svoje obaveze propisane Zakonom ili do ovog saznanja dođe na osnovu dostavljene inicijative, obavestiće o tome Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Savet).

Postupak izricanja mera se pokreće na osnovu Odluke Saveta.

Kada Savet oceni da nema elemenata za pokretanje postupka, Agencija će o tome obavestiti podnosioca inicijative.

Odlučivanje

Član 6.

Pri izricanju mere Agencija je dužna da poštuje načela objektivnosti i nepristrasnosti i da omogući licu iz člana 2. ovog pravilnika da se izjasni o činjenicama koje su povod za vođenje postupka.

Ukoliko Savet nakon sprovedenog postupka utvrdi da nije izvršena povreda obaveza iz člana 2. ovog pravilnika doneće odluku kojom obustavlja postupak izricanja mera.

Kada Savet nakon sprovedenog postupka utvrdi da je izvršena povreda obaveze iz člana 2. ovog pravilnika donosi odluku o izricanju mere opomene ili upozorenja.

U dispozitivu odluke navodi se obaveza koju lice iz člana 2. ovog pravilnika nije izvršio, mera koju je dužan da preduzme u cilju izvršenja obaveze i rok za izvršenje obaveze.

Kriterijumi za određivanje mere

Član 7.

Kriterijumi za određivanje mere koja se izriče su:

1)            stepen odgovornosti;

2)            način izvršenja povrede obaveze;

3)            težina posledica koje su povredom prouzrokovane;

4)            učestalost ponavljanja povrede;

5)            okolnost da je već izrečena neka od mera.

Pravna sredstva

Član 8.

Odluka Saveta Agencije doneta u postupku izricanja mera je konačna.

Protiv konačne odluke Saveta Agencije donete u postupku izricanja mera može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

IV. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA IZREČENIH MERA, UPIS I BRISANJE MERA U REGISTAR IZREČENIH MERA

Sadržaj registra

Član 9.

Agencija vodi Registar izrečenih mera (u daljem tekstu: Registar) u koji upisuje izrečene mere.

U Registar se upisuju podaci o licu kome je mera izrečena, izrečena mera, povreda koja je učinjena, broj i datum donošenja odluke i naložena mera u cilju izvršenja obaveze.

Način vođenja registra

Član 10.

Registar se vodi kao javna knjiga u obliku registarske knjige (štampana forma) i kao jedinstvena baza podataka (elektronska forma).

Registar je dostupan na internet stranici Agencije, a uvid u registar se može obaviti u službenim prostorijama Agencije.

Član 11.

Odvojenim knjigama se vodi registar izrečenih mera opomena i izrečenih mera upozorenja.

Na naslovnoj strani knjige stavlja se štambilj Agencije, naziv registra i oznaka knjige.

Knjiga registra mora se pre upotrebe overiti.

Član 12.

Knjigu registra čini registarski uložak koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i to:

1)            za izrečenu meru opomene - RO i

2)            za izrečenu meru upozorenja - RU.

Svaki registarski uložak se obeležava rednim brojem.

U jednom registarskom ulošku vode se podaci samo za jednu izrečenu meru.

Član 13.

Svaka ispravka teksta u registarskom ulošku mora biti čitljiva i overena potpisom lica koje vodi registar.

Član 14.

U registar se unose podaci na osnovu odluke kojom je izrečena mera opomene ili upozorenja.

Član 15.

Podaci iz registra su javni, osim komercijalnih i drugih poverljivih podataka koji prema zakonu i drugim propisima imaju karakter poverljivosti.

Brisanje mera

Član 16.

Izrečena mera opomene briše se iz Registra u roku od jedne godine od dana njenog izricanja, a mera upozorenja u roku od tri godine od dana njenog izricanja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Donošenjem novog Zakona o energetici 2014. godine nastavljen je proces reformi energetskog sektora sa ciljem obezbeđenja preduslova za razvoj i rad svih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti i nastavljen je proces usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije u delu energetike sa propisima Evropske unije tkz. trećim paketom direktiva Evropske unije. U delu Agencije za energetiku Republike Srbije koji se odnosi na izricanje kazni zahtev direktiva je da se omogući Agenciji da izriče novčane kazne do 10% godišnjeg prometa operatora sistema, međutim taj zahtev direktiva zbog važećeg zakonodavstva u Republici Srbiji koji se odnosi na izricanje kazni i ovlašćenja organa za izricanje istih, nije moguće propisati, pa je u skladu sa već postojećim rešenjima u drugim zakonima u Republici Srbiji prihvaćeno rešenje da se zakonom propiše u kojim slučajevima Agencija energetskim subjektima zbog neizvršavanja obaveza propisanih zakonom može izreći opomenu, upozorenje, a potom pokrenuti prekršajni postupak ili inicirati pokretanje postupka zbog privrednog prestupa u skladu sa zakonom. Ovim putem jača se uloga Agencije u cilju vršenja nadzora nad energetskim subjektima zbog neizvršavanja obaveza propisanih zakonom i stvara se pojačani vid kontrole nad energetskim subjektima u cilju njihovog postupanja u skladu sa zakonom.

III OBJAŠLJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Čl.1. do 3. Predloga pravilnika se definiše predmet uređivanja pravilnika i lica kojima se izriče mera opomene i upozorenja za neizvršavanje obaveza propisanih zakonom.

Članom 4. Predloga pravilnika propisuje se da se u postupku izricanja mera propisanih ovim pravilnikom primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br.33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10).

Čl.5-8 Predloga pravilnika propisuje se pokretanje postupka izricanja mera, odlučivanje i pravna sredstva. Naime propisuje se da Agencija postupak izricanja mera pokreće po službenoj dužnosti, i da su zaposleni u Agenciji dužni da kada dođu do saznanja (do kojih dođu u okviru obavljanja redovnih ili do ovog saznanja dođe na osnovu dostavljene inicijative) da lica iz člana 2. ovog pravilnika, ne izvršava svoje obaveze propisane Zakonom, obaveste o tome Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Savet). Postupak izricanja mera se pokreće na osnovu Odluke Saveta, a kada Savet oceni da nema elemenata za pokretanje postupka, Agencija će o tome obavestiti podnosioca inicijative.

Čl.9-10 Predloga pravilnika propisane su vrste mera koje Agencija može izreći operatoru sistema, snabdevaču na veliko električnom energijom, snabdevaču električnom energijom, odnosno prirodnim gasom i javnom snabdevaču prirodnim gasom i kriterijumi za određivanje mere (stepen odgovornosti,način izvršenja povrede obaveze, težina posledica koje su povredom prouzrokovane, učestalost ponavljanja povrede i okolnost da je već izrečena neka od mera.

Čl.11-16. Predloga pravilnika propisan je sadržaj registra (podaci o licu kome je mera izrečena, izrečena mera, povreda koja je učinjena, broj i datum donošenja odluke i naložena mera u cilju izvršenja obaveze), način vođenja registra (registar se vodi u obliku registarske knjige – štampana forma i kao jedinstvena baza podataka-elektronska forma, koji je dostupan na internet stranici Agencije, a uvid u registar se može obaviti u službenim prostorijama Agencije. Knjigu registra čini registarski uložak koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo i to za izrečenu meru opomene RO i za izrečenu meru upozorenja RU. U registar se unose podaci na osnovu odluke kojom je izrečena mera opomene ili upozorenja, a podaci iz registra su javni, osim komercijalnih i drugih poverljivih podataka koji prema zakonu i drugim propisima imaju karakter poverljivosti. Izrečena mera opomene briše se iz registra u roku od jedne godine od dana njenog izricanja, a mera upozorenja u roku od tri godine od dana njenog izricanja.

Članom 17. Predloga pravilnika propisano je stupanje na snagu pravilnika, odnosno da pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Agencija za energetiku, 26.02.2016.