Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI PROPISANI PODZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2020. GODINE


UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017)

Član 12

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja iz člana 7. stav 2. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom), na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 28. februara tekuće godine, isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. 

Organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, iz člana 7. stav 3. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, na Obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 10. februara tekuće godine, isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)

Član 9

Na osnovu 12 mesečnih izveštaja, Republički zavod za statistiku izrađuje sumarni godišnji Izveštaj o snabdevanju sirovom naftom, tečnostima prirodnog gasa, rafinerijskim sirovinama, aditivima i ostalim ugljovodonicima i Izveštaj o snabdevanju gotovim proizvodima na nivou Republike Srbije za prethodnu kalendarsku godinu i najkasnije do 25. februara tekuće godine, dostavlja ga Ministarstvu. 

Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava prosečni dnevni neto uvoz i prosečnu dnevnu potrošnju u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu. Prosečni dnevni neto uvoz i prosečna dnevna potrošnja iskazuju se u ekvivalentu sirove nafte. 

Na osnovu obračunatog prosečnog dnevnog neto uvoza i prosečne dnevne potrošnje iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 90 dana prosečnog neto uvoza i obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 61 dan prosečne dnevne potrošnje i utvrđuje koja je od obračunatih količina veća.

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012 i 88/2017)

Član 6

Vlada, na predlog ministarstva, jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, utvrđuje iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina u prethodnoj kalendarskoj godini iz člana 5. stav 2. ove uredbe, a iznose minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe utvrđuje dva puta godišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine. 

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana, za sve vrste duvanskih prerađevina, utvrđen do 15. februara tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđen do 15. februara naredne godine, a iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novih iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđenih do 31. jula tekuće godine, odnosno do 15. februara naredne godine.

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010, 86/2011, 35/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 81/2014 - dr. pravilnik, 30/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik i 20/2019 - dr. pravilnik)

Član 3

Ministar propisuje usklađene iznose podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana do 28. februara tekuće godine.

UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

7. Izveštaj garantovanog snabdevača o prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Član 17

Garantovani snabdevač je dužan da najkasnije do kraja februara tekuće godine, objavi izveštaj o prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije za prethodnu kalendarsku godinu, koji sadrži naročito: 

1) naziv povlašćenog proizvođača i količinu njegove proizvodnje; 

2) iznos fakturisane i isplaćene električne energije za svakog povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača; 

3) iznos fakturisane i prikupljene naknade za podsticaj od svakog pojedinačnog subjekta naknade iz člana 11. ove uredbe; 

4) iznos novčanih sredstva koje je garantovani snabdevač uplatio u skladu sa članom 14. stav 2. tačka 2) ove uredbe; 

5) iznos novčanih sredstava isplaćenih na ime balansiranja proizvodnje električne energije od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača, sa odgovarajućim proračunom u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 2) ove uredbe; 

6) iznos novčanih sredstava naplaćenih na osnovu aktiviranja finansijskog sredstva obezbeđenja od privremenih povlašćenih proizvođača; 

7) spisak ostalih prihoda i troškova u vezi sa prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana garantovani snabdevač objavljuje na svojoj internet stranici.

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016, 60/2017, 44/2018 - dr. zakon i 54/2019)

VI OBAVEZE POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

1. Obaveze povlašćenog proizvođača

Član 27

Povlašćeni proizvođač je dužan da:

9) dostavi Ministarstvu do kraja februara tekuće godine izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sa podacima kojima dokazuje da ispunjava obaveze iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 7) i 8) ovog člana;

3. Obaveze proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Član 29

Izveštaj iz stava 2. ovog člana, dostavlja se Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa članom 27. stav 3. ove uredbe.

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018 i 104/2018)

V NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE I IZVEŠTAVANJA O SPROVEDENOJ ZAŠTITI LEKOVIMA

Član 30

Nadležni zavodi za javno zdravlje objedinjene godišnje izveštaje dostavljaju Institutu do 20. februara naredne godine za prethodnu godinu.

Član 31

Nadležni zavod dostavlja Institutu objedinjeni Godišnji izveštaj o obuhvatu obaveznom imunizacijom za teritoriju za koju je osnovan do 20. februara tekuće godine za prethodnu godinu. 

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Član 17

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 35 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLIČNI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Član 15

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 30 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BORAČKOM DODATKU ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Član 6

Na osnovu evidencije koju vodi po odredbi člana 5. ovog pravilnika, nadležni organ do 20. februara tekuće godine, dostavlja nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima isplaćenim na ime boračkog dodatka i broju korisnika boračkog dodatka u prethodnoj godini.

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99 i 7/2016 - dr. pravilnik)

Član 74

Služba dostavlja nadležnom državnom organu za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda - organizacionoj jedinici u opštini, do 15. februara tekuće godine, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine podatke o nosiocima prava, odnosno držaocima zemljišta sa ukupnim katastarskim prihodom za područje te opštine.

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016, 103/2018 - odluka US i 37/2019)

Period ocenjivanja

Član 3

Predsednik suda najkasnije do kraja februara tekuće godine donosi rešenje kojim se određuje ocena rada sudijskog pomoćnika.

REŠENJE O OCENI

Član 32

Predsednik suda donosi rešenje o oceni sudijskog pomoćnika, najkasnije do 28. februara tekuće godine.

PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Član 5

Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije vrše rangiranje sportskih stručnjaka na osnovu dokumentacije koju dostavljaju nadležni nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ili zainteresovani sportski stručnjaci, do 15. februara.

PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Član 15

Na osnovu evidencije koju vodi po odredbama čl. 8. do 11. ovog pravilnika, nadležni organ dostavlja, do 20. februara tekuće godine, nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima utrošenim u prethodnoj godini.

Član 17

Novčanom kaznom od 1.000 do 9.000 novih dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu:

5) ako do 20. februara tekuće godine ne dostavi izveštaj o utrošenim sredstvima u prethodnoj godini (član 15. stav 1);

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015 i 101/2018)

Član 12

Izveštaj o izvršenom popisu finansijske imovine i obaveza za prethodnu godinu, popisna komisija dostavlja Centralnoj popisnoj komisiji (ukoliko je ista obrazovana), najkasnije do 15. februara naredne godine.

Centralna popisna komisija sačinjava konačan Izveštaj o izvršenom popisu sa predlogom rešenja i dostavlja najkasnije do 25. februara naredne godine ovlašćenom licu, radi usvajanja i odlučivanja po utvrđenim odstupanjima, kao i internoj reviziji.

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA IZVEŠTAJA I POLAGANJU RAČUNA STARATELJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2013)

Rokovi za podnošenje starateljskog izveštaja

Član 4

Staratelj je dužan da organu starateljstva podnese redovni izveštaj do kraja meseca februara za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016, 50/2018, 47/2019 i 6/2020)

VI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA

Podnošenje izveštaja o poslovanju javnog izvršitelja

Član 22

Izveštaj o poslovanju javnog izvršitelja za kalendarsku godinu (u daljem tekstu: Izveštaj) podnosi se ministarstvu nadležnom za pravosuđe i Komori javnih izvršitelja u elektronskom obliku u skladu sa propisom koji uređuje elektronski potpis.

Izveštaj se podnosi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Komentar urednika: Verzija na snazi od 01.02.2020.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ELEMENTE SISTEMA CEVOVODA OD PLASTIČNIH MASA ZA SNABDEVANJE VODOM NAMENJENOM ZA LJUDSKU UPOTREBU, TRANSPORT ZAPRLJANE I KANALIZACIONE VODE, TRANSPORT GASOVITIH GORIVA I INSTALACIJE ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Komentar urednika: Verzija na snazi od 01.02.2020.

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019 i 6/2020)

Komentar urednika: Verzija na snazi od 01.02.2020.

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA VETERINARSKO-SANITARNE KONTROLE STOČNE HRANE I OBJEKATA U KOJIMA SE PROIZVODI STOČNA HRANA I USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJE KOJE VRŠE SUPERANALIZE UZORAKA STOČNE HRANE ("Sl. list SFRJ", br. 72/91, "Sl. list SRJ", br. 22/93 i 24/93 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 103/2009 - dr. pravilnik)

Član 12e

Laboratorije koje vrše radiometrijsku kontrolu prema ovom pravilniku dostavljaju saveznom i republičkom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede podatke o ispitivanjima izvršenim tokom kalendarske godine najdocnije do 1. februara naredne godine.

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006)

Član 3

Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014)

7. Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Član 10b

Lice iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)

Član 2

Obrasce iz člana 1. stav 3. ovog pravilnika korisnici dostavljaju Direkciji najkasnije do 28. februara tekuće budžetske godine, u pisanoj formi i elektronskim putem preko Web aplikacije Direkcije.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Rok za dostavljanje Godišnjeg izveštaja

Član 5

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dostavlja se ministarstvu nadležnom za inovacionu delatnost, najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKU ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJU U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014 i 35/2017)

Rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja fizičkog lica

Član 12

Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani godišnji izveštaj dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016 i 4/2017)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 12. februara 2017. godine.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 i 57/2019)

Izveštaj o radu

Član 27

Javno tužilaštvo je dužno da do 1. februara tekuće godine sačini izveštaj o radu javnog tužilaštva za prethodnu godinu i dostavi ga neposredno višem javnom tužilaštvu.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017)

4. Izjava o neaktivnosti

Član 15

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STRANIH DRŽAVLJANA KOJI SE NALAZE NA ŠKOLOVANJU ILI STRUČNOM USAVRŠAVANJU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

Član 2

Doprinos plaćaju:

- studenti, za period od 1. oktobra tekuće do kraja februara naredne godine, odnosno za period od 1. marta do kraja septembra naredne godine,

ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015, 29/2016, 54/2016, 76/2016, 85/2016, 24/2017, 3/2018, 76/2018, 86/2018, 96/2018, 40/2019 i 88/2019)

Naknade za usluge u vezi s poslovima nadzora nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova

Društvo za osiguranje/reosiguranje, do 28. februara svake godine, obaveštava Narodnu banku Srbije o visini fakturisane bruto premije ostvarene u prethodnoj godini, koja služi kao osnovica za utvrđivanje konačne naknade po tarifnom stavu 31. ovog tarifnog broja za tu godinu i za utvrđivanje akontacija za tekuću godinu.

Izvor: Redakcija, 28.01.2020.