Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. januara 2016. godine održane sednice Odbora za administrativno- budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbora za zdravlje i porodicu - Odobreno dodatno angažovanje lica u Fiskalnom savetu i Agenciji za borbu protiv korupcije


62. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici održanoj 28. januara 2016. godine, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrao je Predlog odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službama Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa, organizacija i tela, zahtev Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za dodatno angažovanje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima, zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za angažovanje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i ugovoru o delu, kao i usmeravanje sredstava iz Fonda solidarnosti Narodne skupštine.

Pre prelaska na rad, na predlog predsednika Odbora dnevni red je dopunjen tačkom Razmatranje Odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

Republička izborna komisija donela je Odluku da se upražnjeno poslaničko mesto, usled prestanka mandata narodnom poslaniku Milanu Koraću, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - "Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)", dodeli Slobodanu Veličkoviću.

Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da konstatuje potvrđivanje mandata novom narodnom poslaniku.

Odbor je razmotrio Predlog odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službama narodne skupštine i nezavisnih državnih organa.

Predsednik Odbora naveo je da je članom 5. stav 1. tačka 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)utvrđena nadležnost Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja za donošenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u službama Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za hartije od vrednosti, Fiskalnog saveta, Regulatornog tela za elektronske medije i Agencije za energetiku Republike Srbije, na predlog tih organa. Predlogom odluke su utvrđeni način i rokovi dostavljanja podatka koji su Odboru potrebni radi donošenja pojedinačnih odluka o maksimalnom broju zaposlenih u navedenim državnim organima, organizacijama i telima za svaku kalendarsku godinu zaključno sa 2018. godinom. On je dodao da je tačkom 2. Predloga odluke propisana obaveza da obrazloženi predlog za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih za svaku kalendarsku godinu podnose u roku od 45 dana od dana donošenja propisa o budžetu Republike Srbije, a tačkom 3. je između ostalog predviđeno da se obavezno dostavljaju podaci o odobrenim finansijskim i kadrovskim planovima za svaki organ pojedinačno.

Predsednik Odbora predložio je da se rok iz tačke 2. Predloga odluke produži sa 45 na 55 dana kako bi svi nezavisni i državni organi, organizacije i tela, kao i službe Narodne skupštine imali dovoljno vremena da se o tome izjasne.

Članovi Odbora usvojili su Predlog odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službama narodne skupštine i nezavisnih državnih organa, sa izmenom u tački 2. koja se odnosi na produženje roka sa 45 na 55 dana.

Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković obrazložio je zahtev Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za dodatno angažovanje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima i istakao da je reč o obnovi ugovora već angažovanih lica.

Članovi Odbora odlučili su da daju traženu saglasnost na zahtev Fiskalnog saveta za dodatno angažovanje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima i to za angažovanje deset lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, dodatno radno angažovanje po osnovu ugovora o delu, do četiri puta u 2016. godini za dva lica i angažovanje internog revizora za jednu reviziju do 30 dana, u toku 2016. godine.

Odbor je razmotrio i zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje lica, koji je obrazložio Milan Prebiračević iz Agencije za borbu protiv korupcije. On je naveo da je Agencija podnela zahtev za angažovanje jednog lica po osnovu ugovora o privremenom i povremenim vršenju poslova i za angažovanje tri lica po osnovu ugovora o delu.

Članovi Odbora odlučili su da daju traženu saglasnost Agenciji za borbu protiv korupcije za angažovanje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i ugovoru o delu.

U nastavku sednice, članovi Odbora doneli su Odluku o usmeravanju novčanih sredstava iz Fonda solidarnosti Narodne skupštine u iznosu od 75.127,57 dinara u Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

Članovi Odbora utvrdili su i spisak nalepnica za parkiranje A-I i A-II.

Sednici je predsedavao Zoran Babić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora dr Vesna Rakonjac, Đorđe Milićević, Aleksandar Marković, prof. dr Stojmirović Ljubiša, dr Obrad Isailović, dr Dragana Barišić, Biljana Hasanović Korać, mr Aleksandra Jerkov, dr Darko Laketić, Petar Petrović, Milisav Petronijević, Saša Maksimović i Katarina Rakić.

36. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 28. januara članovi Odbora razmatrali su pitanje učestalih fizičkih napada na zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

Predsednica Odbora prof. dr Slavica Đukić Dejanović podsetila je prisutne, otvarajući sednicu, na tragičan događaj koji je potresao javnost 12. januara 2016. godine kada je na radnom mestu, u Domu zdravlja Šabac, ubijena medicinska sestra Ljubinka Popović. Ona je istakla da su napadi na zaposlene u zdravstvu od strane pacijenata i članova njihovih porodica veoma učestali.

"Napadi na medicinsko osoblje prisutni su i u Hitnoj pomoći, ustanovama primarne zdravstvene zaštite, bolnicama, a ispoljavaju se kako u formi verbalnog, tako i fizičkog napada. Neki od njih završavaju se sa najtežim posledicama", rekla je predsednica Odbora. Ona je naglasila da je sednica Odbora zakazana sa ciljem da se pošalje jasna poruka da je svako nasilje protiv zdravstvenih radnika, kao i nasilje uopšte, krajnje nedopustivo i da je za rešavanje tog problema neophodna zajednička akcija svih nosilaca zdravstvenog sistema, države i društva. "Poruka je jasna, lekarima, kao i svim zaposlenima u zdravstvu treba da omogućimo bezbednost u pružanju zdravstvene zaštite, stvorimo sigurnu radnu sredinu, jer se time poboljšava i kvalitet lečenja pacijenata", ocenila je predsednica Odbora.

Tokom sednice govorilo se o uspostavljanju najvišeg nivoa krivično – pravne zaštite zdravstvenih radnika, mogućnosti uvođenja statusa službenog lica za zdravstvene radnike, kao i prevenciji nasilja nad njima, u cilju prevazilaženja ovog ozbiljnog problema.

Nakon diskusije na 36. sednici Odbora za zdravlje i porodicu usvojeni su zaključci.

Sednici su prisustvovali prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Biljana Pavlović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Dejan Živaljević iz Uprave policije, kao i predstavnici Zaštitnika građana, Zdravstvenog saveta Srbije, Srpskog lekarskog društva, lekarske, stomatološke, farmaceutske komore Srbije, Komore biohemičara Srbije, Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost", kao i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije i Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Slavica Đukić Dejanović, a istoj su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora dr Branislav Blažić, prim. dr Ninoslav Girić, prof. dr Milan Knežević, dr Predrag Mijatović, dr Aleksandar Radojević, Vladica Dimitrov, dr Vesna Rakonjac, dr Dragana Barišić, prof. dr Mileta Poskurica, Aleksandar Peranović, dr Radoslav Jović, dr Darko Laketić, Anamarija Viček, dr Milan Latković i Ljiljana Kosorić.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 28.01.2016.
Naslov: Redakcija