Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2015. GODINI: Usvojene izmene Zakona o Vojsci Srbije i Zakona o odbrani


Izmenama Zakona o odbrani, koji ima za cilj da otkloni uočene nedostatke i reši pravne probleme u obezbeđivanju funkcionisanja sistema odbrane, vraća se vojno pravobranilaštvo i definiše jasan status vojno-dohodovnih ustanova, uvode se i definišu poslovi inspektorata u okviru Ministarstva odbrane.

U delatnostima logističke podrške VS predviđena je mogućnost da određene vojne ustanove steknu status pravnog lica, koje bi radile za potrebe sistema odbrane i vojske, a u delu slobodnih kapaciteta poslovale na tržištu, čime će značajno rasteretiti troškove budžeta.

Efikasnije se štite imovinski interesi države kada je reč o racionalnijem korišćenju i raspolaganju vojnom imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane i VS.

Izmenama zakona predviđena je i zaštita imovinskih interesa tako što se predlaže formiranje Vojnog pravobranilaštva u sastavu Ministarstva odbrane za poslove koje je do sada obavljala Direkcija za imovinsko pravne poslove na osnovu rešenja javnog pravobranioca.

Danas usvojenim novim zakonskim rešenjima preciznije se uređuje organizacija i sastav vojske i način pripremanja i donošenja akta o organizaciji na stratgijskom, operativnom i taktičkom nivou komandovanja kao što je utvrđeno u Strategiji odbrane Srbije.

Vraća se naziv ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana i preciznije uređuju specifičnosti vojne službe koje obuhvataju letačku, padobransku i ronilačku službu.

Izmenama Zakona o Vojsci Srbije uređuje se položaj i nadležnost VS, definiše organizacija, sastav i načela službi u vojsci, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, komandovanje i rukovođenje vojskom, kao i činovi, simboli i obeležja, vojni praznici, nazivi jedinica i ustanova, verska služba, odgovornost za štetu Vojska, demokratska i civilna kontrola, javnost rada…

Izmene zakona preciznije uređuju nadležnosti Generalštaba u komandovanju i rukovođenju VS, obuhvataju i raspoređivanje oficira do čina kapetana, podoficira i profesionalnih vojnika.

Uređuje se i vođenje posebne evidencije o pripadnicima vojske, njen sadržaj, način zaštite podataka o vojnim licima, a sve u skladu sa prirodom vojne službe.

Izvor: Tanjug, 29.01.2015.