Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se obavezno osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka, radi zaštite depozita tih lica u slučaju stečaja ili likvidacije banke i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Član 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1) Agencija je Agencija za osiguranje depozita osnovana zakonom kojim se uređuje Agencija za osiguranje depozita;

2) banka ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju banke;

3) depozit je dinarsko ili devizno novčano potraživanje od banke koje proizlazi iz novčanog depozita, uloga na štednju, bankarskog tekućeg računa ili drugog novčanog računa, kao i bilo koje druge privremene situacije koja nastaje usled obavljanja redovnih bankarskih poslova, a na osnovu kog nastaje zakonska ili ugovorna obaveza banke na povraćaj sredstava;

4) fond za osiguranje depozita je poseban fond osnovan u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) radi obezbeđenja sredstava za osiguranje depozita i isplate osiguranih iznosa i drugih troškova nastalih u vezi sa obezbeđenjem sredstava za osiguranje depozita i isplate osiguranih iznosa;

5) preduzetnik, mikro, malo i srednje pravno lice imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje računovodstvo;

6) osigurani depozit je depozit fizičkog lica, preduzetnika, mikro, malog i srednjeg pravnog lica, koji osigurava Agencija, a koji ne obuhvata depozite:

(1) pravnih ili fizičkih lica povezanih sa bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke,

(2) koji glase na šifru ili na donosioca,

(3) nastale kao posledica pranja novca ili finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma,

(4) velikih pravnih lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo,

(5) državnih organa i organizacija, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave,

(6) investitora, čija su sredstva zaštićena u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,

(7) koji predstavljaju ugovoreno sredstvo obezbeđenja, ako je iznos potraživanja banke prema deponentu koje je obezbeđeno ovim depozitom veće ili jednako iznosu tog depozita,

(8) stečajnih i likvidacionih masa;

7) osigurani iznos je iznos osiguranog depozita do 50.000 evra po deponentu u banci, i to po osnovu sledećih depozita:

(1) osiguranih dinarskih depozita - u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji važi na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom,

(2) osiguranih deviznih depozita položenih u evrima,

(3) osiguranih deviznih depozita položenih u ostalim valutama (različitim od evra) - preračunatih u evre, po kursu evra prema svakoj pojedinačnoj valuti u kojoj su ti depoziti položeni, izračunatom na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema toj valuti, koji važe na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom;

8) banka isplatilac je banka koja u ime i za račun Agencije vrši isplatu osiguranih iznosa deponentima banke nad kojom je pokrenut postupak stečaja, odnosno likvidacije.

Član 3.

Agencija osigurava depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica u bankama.

Banka je dužna da sve depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica osigura kod Agencije.

Filijala domaće banke u inostranstvu dužna je da, na osnovu odluke Narodne banke Srbije, depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica osigura kod Agencije u slučaju:

1) kada u zemlji u kojoj obavlja delatnost nije osigurala depozite;

2) kada je u zemlji u kojoj obavlja delatnost osigurala depozite, a Narodna banka Srbije utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji da je taj sistem nepovoljniji za deponenta od sistema osiguranja depozita utvrđenog ovim zakonom.

Član 4.

Agencija osigurava depozite do visine osiguranog iznosa.

Za obaveze iz stava 1. ovog člana jemči Republika Srbija.

Član 5.

Agencija i Narodna banka Srbije zaključuju sporazum o saradnji kojim se uređuju saradnja i razmena informacija i podataka u vezi s bankama i osiguranjem depozita.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito razmenu podataka i mišljenja u vezi s mogućnošću da se nad određenom bankom pokrene postupak restrukturiranja u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.

Narodna banka Srbije dužna je da blagovremeno obavesti Agenciju o merama u postupku kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja banaka preduzetim usled pogoršanja finansijskog stanja banke, kao i da joj dostavi na mišljenje nacrt izveštaja o testu najmanjih troškova, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.

Agencija i Narodna banka Srbije dužne su da čuvaju pribavljene informacije, odnosno podatke iz ovog člana, kao i da ih koriste samo u svrhe za koje su pribavljeni, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje tajnost, odnosno poverljivost tih informacija i podataka, kao i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Agencija je dužna da najmanje jednom kvartalno dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija izveštaj o stanju fonda za osiguranje depozita, kao i projekciju stanja tog fonda za narednih dvanaest meseci.

II. FOND ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Član 6.

Radi obezbeđenja sredstava za osiguranje depozita Agencija upravlja fondom za osiguranje depozita.

Fond za osiguranje depozita sastoji se od:

1) premija koje plaćaju banke;

2) prihoda od ulaganja sredstava fonda za osiguranje depozita;

3) sredstava ostvarenih naplatom potraživanja Agencije iz stečajne, odnosno likvidacione mase banke po osnovu isplate osiguranih iznosa depozita sa pripadajućim troškovima u vezi sa obezbeđenjem, upravljanjem i isplatom sredstava fonda (troškovi usluga, kamata, naknada i poreza, kao i svi drugi stvarni troškovi koje je Agencija imala pri pribavljanju sredstava radi isplate osiguranih iznosa depozita, sprovođenja te isplate i naplate sredstava iz stečajne odnosno likvidacione mase banke), odnosno ostvarenih u postupku restrukturiranja banke u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

4) sredstava obezbeđenih zaduživanjem;

5) sredstava iz budžeta Republike Srbije;

6) donacija; i

7) drugih sredstava, u skladu sa zakonom.

Sredstva fonda za osiguranje depozita koriste se za:

1) isplatu osiguranih iznosa depozita sa pripadajućim troškovima isplate u slučaju stečaja ili likvidacije banke (troškovi usluga, kamata, naknada i poreza, kao i svi drugi stvarni troškovi koje je Agencija imala pri pribavljanju sredstava radi isplate osiguranih iznosa depozita, sprovođenja te isplate i naplate sredstava iz stečajne, odnosno likvidacione mase banke);

2) finansiranje postupka restrukturiranja banke, u obimu i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuju banke;

3) finansiranje troškova upravljanja sredstvima fonda za osiguranje depozita i pokrivanje operativnih troškova Agencije radi realizacije poslova koji se odnose na osiguranje depozita, i to do iznosa utvrđenog zakonom kojim se uređuje Agencija;

4) povraćaj pozajmljenih sredstava upotrebljenih za namene iz ovog stava (povraćaj glavnice i svih pripadajućih obaveza po osnovu kamata, naknada, poreza i drugih troškova).

Sredstva fonda za osiguranje depozita ne mogu biti predmet izvršenja, prinudne naplate niti se na njima može uspostaviti zaloga.

Član 7.

Agencija je dužna da novčana sredstva fonda za osiguranje depozita drži na posebnom depozitnom računu otvorenom kod Narodne banke Srbije.

Agencija dinarska sredstva fonda za osiguranje depozita, na osnovu odluke Upravnog odbora, ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Agencije i ugovora zaključenog sa Agencijom i po nalogu Agencije, Narodna banka Srbije, u svoje ime, a za račun Agencije, devizna sredstva fonda za osiguranje depozita ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama.

Sredstva fonda za osiguranje depozita ulažu se na način kojim se umanjuje rizik, održava likvidnost ovog fonda i ostvaruju odgovarajući prihodi.

III. PREMIJE OSIGURANJA

Član 8.

Banka je dužna da Agenciji plaća premiju za osiguranje depozita (u daljem tekstu: premija), na način i u rokovima koje propiše Agencija.

Banka je dužna da Agenciji dostavlja mesečne izveštaje o ukupnim i osiguranim depozitima, kao i druge podatke koji Agenciji mogu biti potrebni za obavljanje njenih zakonom utvrđenih poslova, na način i u rokovima koje propiše Agencija.

Banka je dužna da u svakom trenutku Agenciji ili licu koje postupa u ime i za račun Agencije dostavi ili na drugi način učini dostupnim podatke o deponentima i njihovim depozitima. Podaci o deponentima koji su fizička lica i njihovim depozitima, u smislu člana 2. tačka 3) ovog zakona, koje je banka dužna da dostavi Agenciji su: jedinstveni matični broj građana, odnosno drugi identifikacioni broj ukoliko deponent nije rezident, adresa stanovanja i adresa prebivališta, broj identifikacione isprave i datum i mesto njenog izdavanja, visina depozita, datum deponovanja sredstava, valuta u kojoj je depozit položen, podaci o promenama stanja depozita, datum ugovaranja (ili na drugi način regulisanja odnosa banke i deponenta u vezi sa depozitom) i odredbe ugovora o depozitu zaključenog između banke i deponenta, odnosno drugog akta kojim se reguliše odnos banke i deponenta (uključujući i podatke u vezi sa izmenama i dopunama tog ugovora, odnosno akta).

Agencija ili lice koje postupa u ime i za račun Agencije može izvršiti neposredni uvid u dokumentaciju banke radi provere tačnosti dostavljenih izveštaja i podataka iz stava 2. ovog člana.

Banka je dužna da ovlašćenim licima iz stava 4. ovog člana omogući uvid u dokumentaciju za koju Agencija oceni da je relevantna za proveru tačnosti dostavljenih izveštaja i podataka iz stava 2. ovog člana, i da sarađuje s njima.

Član 9.

Banka je dužna da plaća premiju od dana upisa u Registar privrednih subjekata do dana donošenja rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad toj banci.

Član 10.

Banka je dužna da plaća početnu premiju, redovnu premiju i vanrednu premiju.

Član 11.

Banka je dužna da početnu premiju plati jednokratno u roku od 45 dana od dana upisa u Registar privrednih subjekata.

Početna premija iznosi 0,3% novčanog dela minimalnog osnivačkog kapitala banke.

Član 12.

Agencija utvrđuje stopu redovne premije za narednu godinu najkasnije do 30. septembra tekuće godine, uzimajući u obzir stanje u bankarskom i ukupnom finansijskom sistemu Republike Srbije, stepen rizika kome je izložen, kao i odnos ukupne visine raspoloživih sredstava fonda za osiguranje depozita i procenjenog iznosa potrebnog za isplatu osiguranih iznosa u slučaju istovremenog stečaja ili likvidacije tri banke srednje veličine.

Stopa redovne premije iznosi najviše 0,2% kvartalno u odnosu na ukupne osigurane depozite banaka.

Redovnu premiju Agencija obračunava i naplaćuje tromesečno, na osnovu prosečnog stanja ukupnih osiguranih depozita u banci u prethodnom tromesečju koje se utvrđuje na osnovu izveštaja banke o ukupnim i osiguranim depozitima iz člana 8. stav 2. ovog zakona, u visini stope redovne premije iz stava 2. ovog člana, na utvrđeni iznos ukupnih osiguranih depozita u banci, na način i u rokovima koje propiše Agencija saglasno članu 8. stav 1. ovog zakona.

Agencija redovnu premiju za dinarske depozite obračunava i naplaćuje u dinarima. Za devizne depozite položene u evrima i devizne depozite položene u ostalim valutama (različitim od evra), redovna premija obračunava se i naplaćuje u evrima. Redovna premija za depozite položene u ostalim valutama (različitim od evra) obračunava se po kursu evra prema određenoj valuti, izračunatom na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema toj valuti koji važe na dan obračuna ove premije (poslednji dan tromesečja).

Agencija može obustaviti obračun i naplatu redovne premije ako sredstva fonda za osiguranje depozita dostignu 5% ukupnog iznosa osiguranih depozita.

Član 13.

Ako sredstva fonda za osiguranje depozita nisu dovoljna za isplatu osiguranih iznosa ili za druge namene utvrđene u članu 6. ovog zakona, dopunska sredstva obezbeđuju se naplatom vanredne premije, na osnovu odluke Agencije.

Zbir stopa vanrednih premija u toku jedne kalendarske godine iznosi najviše 0,4%.

Agencija vanrednu premiju obračunava i naplaćuje na osnovu poslednjeg utvrđenog prosečnog stanja ukupnih osiguranih depozita iz člana 12. stav 3. ovog zakona, na način utvrđen u stavu 4. tog člana.

Član 14.

Ako Agencija proceni da sredstva fonda neće biti dovoljna za isplatu osiguranih iznosa ili za druge namene utvrđene u članu 6. ovog zakona, dopunska sredstva Agencija obezbeđuje:

1) iz budžeta Republike Srbije;

2) zaduživanjem Agencije u zemlji i inostranstvu uz garanciju Republike Srbije;

3) izdavanjem dužničkih hartija od vrednosti uz garanciju Republike Srbije;

4) iz drugih izvora sredstava koje je za ovu namenu obezbedila Republika Srbija.

Odluku o obezbeđenju sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, na zahtev Agencije, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.

IV. ISPLATA OSIGURANIH IZNOSA

Član 15.

Agencija je dužna da izvrši isplatu osiguranog iznosa u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije banke, koji je regulisan zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka.

Član 16.

Na osnovu podataka iz člana 8. stav 3. ovog zakona, Agencija utvrđuje visinu osiguranog iznosa po deponentu, i to na osnovu salda (stanja) svih depozita tog deponenta u banci na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom, uključujući i pripadajuću ugovorenu kamatu obračunatu do tog dana.

Kod obračuna osiguranog iznosa za depozit koji predstavlja ugovoreno sredstvo obezbeđenja, isplata se vrši ukoliko je potraživanje deponenta veće od iznosa njegove obaveze prema banci po tom ugovoru, a do visine osiguranog iznosa.

Agencija u najkraćem roku, na osnovu javnog tendera sprovedenog u skladu sa aktom Upravnog odbora Agencije, donosi odluku o tome koja će banka, kao banka isplatilac, u ime i za račun Agencije isplaćivati osigurane iznose i s tom bankom zaključuje ugovor.

Na postupak izbora banke iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se zakon kojim se uređuju javne nabavke.

Agencija je dužna da u roku od tri radna dana od dana donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije banke, preko sredstava javnog informisanja i na svojoj internet prezentaciji, obavesti deponente o njihovim pravima i obavezama, datumu započinjanja isplate osiguranih iznosa, banci isplatiocu iz stava 3. ovog člana i mestu isplate osiguranih iznosa i da omogući deponentima da raspolažu sredstvima depozita do osiguranog iznosa u roku od sedam radnih dana od dana donošenja rešenja iz ovog stava.

Obaveza banke isplatioca i Agencije na isplatu sredstava depozita do osiguranog iznosa prestaje istekom roka od tri godine od dana donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije nad bankom.

Član 17.

Agencija, preko banke isplatioca, osigurani iznos za dinarske depozite isplaćuje u dinarima. Za devizne depozite u evrima i devizne depozite u ostalim valutama (različitim od evra), osigurani iznos se isplaćuje u evrima. Osigurani iznos za depozite u ostalim valutama (različitim od evra), obračunava se po kursu evra prema određenoj valuti, izračunatom na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema toj valuti koji važe na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom.

Ako deponent ima depozite i u dinarima i u devizama, Agencija, preko banke isplatioca, isplaćuje osigurani iznos proporcionalno prema valutnoj strukturi ukupnih depozita deponenta u banci u dinarima i u devizama.

Deponent koji nije saglasan sa obračunom visine osiguranog iznosa, može se obratiti Agenciji pisanim zahtevom za preispitivanje utvrđenog osiguranog iznosa.

Agencija bliže uređuje način i rok podnošenja zahteva iz stava 3. ovog člana i postupanje Agencije po tom zahtevu, kao i postupak isplate osiguranog iznosa.

Član 18.

Potraživanja deponenata po osnovu osiguranih depozita prenose se na Agenciju.

Potraživanja iz stava 1. ovog člana Agencija namiruje iz stečajne, odnosno likvidacione mase, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, odnosno likvidacija banaka.

Deponenti čija potraživanja od banke premašuju osigurani iznos, razliku između potraživanja i tog iznosa namiruju u stečajnom, odnosno likvidacionom postupku.

Član 19.

Banka je dužna da deponentima i zainteresovanim licima pruži informacije o osiguranju depozita utvrđenom ovim zakonom, a posebno informacije o visini i načinu isplate osiguranog iznosa.

Informacije iz stava 1. ovog člana moraju biti razumljive i dostupne u pisanoj formi.

Informacije iz stava 1. ovog člana banka ne može upotrebljavati u reklamne svrhe, niti na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i poverenje deponenata.

Način pružanja i sadržinu informacija iz stava 1. ovog člana Agencija uređuje posebnim propisom.

V. IZVEŠTAJI AGENCIJE

Član 20.

Agencija je dužna da vodi odvojene poslovne knjige i finansijske izveštaje fonda za osiguranje depozita i da ove podatke učini dostupnim internim i nezavisnim revizorima angažovanim od strane Agencije.

Agencija je dužna da u okviru revizije svog godišnjeg računa obezbedi i reviziju izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Izveštaj o radu Agencije za prethodnu godinu sadrži i detaljan izveštaj koji se odnosi na fond za osiguranje depozita.

Član 21.

Ako banka blagovremeno ne ispuni obaveze koje su propisane ovim zakonom ili aktom Agencije donetim na osnovu ovog zakona, Agencija o tome obaveštava Narodnu banku Srbije, koja preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 22.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka:

1) ako ne plaća premiju na način i u rokovima koje propiše Agencija (član 8. stav 1);

2) ako ne dostavlja mesečne izveštaje o ukupnim i osiguranim depozitima ili druge podatke koji Agenciji mogu biti potrebni za obavljanje njenih zakonom utvrđenih poslova, na način i u rokovima koje propiše Agencija (član 8. stav 2);

3) ako ovlašćenim licima Agencije ne omogući neposredan uvid u dokumentaciju banke, radi provere tačnosti dostavljenih izveštaja i podataka iz člana 8. stav 2. ovog zakona ili ne sarađuje s tim licima (član 8. stav 4);

4) ako deponentima i zainteresovanim licima ne pruži informacije o osiguranju depozita utvrđene ovim zakonom, u skladu s propisom Agencije (član 19. stav 1);

5) ako informacije o osiguranju depozita utvrđene ovim zakonom upotrebljava u reklamne svrhe na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i poverenje deponenata (član 19. stav 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u banci novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Agencija je dužna da obezbedi da zaključno sa 1. januarom 2025. godine, iznos sredstava na računu fonda za osiguranje depozita dostigne najmanje nivo od 5% ukupnih osiguranih depozita u bankarskom sistemu i da, shodno tome, određuje stopu redovne premije.

Član 24.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV 

Ustavni osnov za donošenje zakona o osiguranju depozita sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje monetarni i bankarski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osiguranje depozita je, uz kontrolu poslovanja banaka, osnovni mehanizam zaštite depozita i očuvanja finansijske stabilnosti u Republici Srbiji. Imajući u vidu činjenicu da ugrožavanje finansijske stabilnosti može veoma negativno uticati na kreditiranje i privredni rast, neophodno je uspostaviti efikasan sistem osiguranja depozita. Neki od osnovnih principa efikasnog sistema osiguranja depozita koje su, u decembru 2010. godine, zajedno objavili Bazelski komitet za superviziju banaka i Međunarodna asocijacija osiguravača depozita jesu preciziranje obaveza prema deponentima, ograničavanje diskrecionog odlučivanja u sistemu osiguranja depozita, promocija poverenja javnosti u finansijski sistem, kao i umanjenje troškova rešavanja problema nesolventnih banaka.

Sa druge strane, sistem osiguranja depozita može izazvati moralni hazard koji podrazumeva smanjenu opreznost deponenata prilikom odabira banke u koju će deponovati svoja sredstva i davanje neproporcionalno velikog značaja visini ponuđene kamatne stope u odnosu na održivost poslovanja banke.

Prema važećem Zakonu o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RSˮ, br. 61/05, 116/08 i 91/10), Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija), radi zaštite depozita i očuvanja finansijske stabilnosti u Republici Srbiji, osigurava depozite do visine osiguranog iznosa (do 50.000 evra po deponentu, odnosno do 50.000 evra po depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica kod banaka) i, radi obezbeđenja tih sredstava, osnovan je poseban fond - Fond za osiguranje depozita. Sistem osiguranja depozita je efikasan ukoliko je fond za osiguranje depozita sposoban da raspoloživim finansijskim resursima zaštiti depozite u pomenutom opsegu i lako reši problem u bankama koje su troškovno neefikasne. U skladu sa tim, stepen poverenja u bankarski sistem odražava sistem efikasnog osiguranja depozita.

Sredstva fonda za osiguranje depozita su, međutim, već nakon rešavanja problema nesolventnosti Poljoprivredne banke Agrobanke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Agrobanka), odnosno Nove Agrobanke a.d. Beograd (u daljem tekstu: NAGB), oktobra 2012. godine, potrošena i to u znatnoj meri na isplatu depozita koji su proglašeni osiguranim na osnovu člana 4. Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Polazeći od navedenog, jasno je da postojeći sistem osiguranja depozita nije efikasan i da je neophodno doneti novi zakon kojim će se drugačije uspostaviti sistem osiguranja depozita, njegovo finansiranje i ograničiti mogućnost upotrebe sredstava fonda isključivo na depozite čiji su visina i obuhvat precizno i javno određeni.

Naime, iz iznetog je nedvosmisleno proizašla potreba sistemskog pristupa određenijoj regulaciji finansijskog sektora i nadzora nad istim. Pre svega, imajući u vidu način na koji su u proteklom periodu rešeni problemi sa kojima su se banke suočavale u svom poslovanju i da su postojeća novčana sredstva u fondu za osiguranje depozita bila nedovoljna da "pokriju" sve troškove sanacije, jasno je da premija osiguranja nije bila srazmerna visini rizika koji je trebalo da pokrije.

S tim u vezi, a imajući u vidu faktore koji su izazvali destabilizaciju finansijskog sistema zemlje, blagovremeno su pokrenuti pregovori sa različitim međunarodnim finansijskim institucijama (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, tj. Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj - u daljem tekstu: EBRD) radi obezbeđenja nedostajuće finansijske podrške započetom projektu institucionalne stabilizacije iniciranom od strane nadležnih institucija Republike Srbije, a pre svih ministarstva nadležnog za poslove finansija. Projekat institucionalne stabilizacije je, u najvećem delu, usmeren na jačanje (preciznije, restauraciju) finansijske sposobnosti Agencije, odnosno fonda za osiguranje depozita, kako bi ista bila u mogućnosti da ispunjava svoje zakonom predviđene obaveze.

Polazeći od iznetog, Republika Srbija je zaključila sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj Sporazum o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) 10. jula 2014. godine i isti je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/14) - u daljem tekstu: Sporazum o zajmu. Cilj ovog projekta jeste da se ojača finansijski i institucionalni kapacitet Agencije, kako bi joj bilo omogućeno da efikasnije izvršava svoje obaveze u pogledu osiguranja depozita i rešavanja problematičnih banaka i kako bi efikasno funkcionisala kao jedan od centralnih učesnika sigurnosne mreže finansijskog sektora.

Prema navedenom sporazumu o zajmu, korisniku zajma su odobrena novčana sredstva u iznosu od 200 miliona američkih dolara, odnosno 145,3 miliona evra, pri čemu će korisnik zajma odobrena novčana sredstva iskoristiti u skladu sa namenom istih. Shodno iznetom, Agenciji su do sada, odnosno Fondu za osiguranje depozita stavljena na raspolaganje sredstva zajma u iznosu od oko 109 miliona evra.

U saradnji sa Svetskom bankom, a imajući u vidu Zajednički akcioni plan međunarodnih finansijskih institucija za podsticanje rasta u centralnoj i jugoistočnoj Evropi (Joint IFI Action Plan for Growth in Central and South-Eastern Europe), EBRD takođe, teži da doprinese stabilizaciji finansijskog sektora, što je rezultiralo zaključivanjem Ugovora o zajmu - Kreditna linija za Agenciju za osiguranje depozita između Agencije i EBRD, 23. oktobra 2014. godine. Ovim ugovorom, Agencija je obezbedio "stand-by" kredit, uz državnu garanciju Republike Srbije, u iznosu do 200 miliona evra, kao podršku sredstvima Agencije u slučaju nastanka osiguranog slučaja i isplate osiguranih depozita.

Imajući u vidu da je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 110/13, 116/14 i 142/14) predviđeno izdavanje garancije EBRD od strane Republike Srbija, radi obezbeđivanja "stand-by" linije za Agenciju, u iznosu do 200 miliona evra, 25. decembra 2014. godine donet je Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 18/14).        

Konačno, vođeni su i razgovori sa tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF) o izmenama Zakona o bankama, Zakona o Narodnoj banci Srbije, Zakona o Agenciji, Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, kao i Zakona o osiguranju depozita. Cilj razgovora sa tehničkom misijom MMF bilo je unapređenje mehanizma rešavanja problema nesolventnih banaka i unapređenja sistema osiguranja depozita.

Na osnovu vođenih razgovora predložene su, između ostalog, promene sistema osiguranja depozita i njegovog finansiranja, a koje su postale sastavni deo predloženog zakona o osiguranju depozita.

Predloženim zakonom o osiguranju depozita povećana je premija osiguranja u skladu sa rizikom koji je potrebno da pokrije, uz istovremeno ograničavanje upotrebe sredstava akumuliranih u fondu, kojim upravlja Agencija samo do iznosa osiguranih depozita, i to za isplatu osiguranih depozita ili za finansiranje postupka restrukturiranja banaka, u obimu i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuju banke.

Finansiranje fonda će biti obezbeđeno uplatom premije osiguranja depozita od strane banaka. Ukoliko za potrebe isplate osiguranih depozita nema dovoljno sredstava u fondu, nedostajući iznos se može pozajmiti od Republike Srbije ili drugih poverilaca, a predviđena je i mogućnost povećanja premije osiguranja depozita radi popune fonda.

Polazeći od iznetog, sistem osiguranja depozita će postati efikasniji, čime će se ojačati finansijska stabilnosti i zaštita deponenata, što će uz jačanje kvalitativnog i kvantitativnog kapaciteta Agencije doprineti podizanju efikasnosti poslovanja iste na viši nivo, te će se sve to zajedno, nesporno odraziti na dodatno privlačenje štednje u banke, a što bi trebalo da ima uticaj na privredni razvoj zemlje.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. navodi se da se ovim zakonom uređuje osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka, radi zaštite depozita tih lica u slučaju stečaja ili likvidacije banke i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

U članu 2. dato je značenje pojedinih pojmova u smislu ovog zakona. Osigurani iznos je iznos osiguranog depozita do 50.000 evra sa objašnjenjima vrsta depozita.

U članu 3. je dat obuhvat depozita koji su predmet obaveznog osiguranja depozita. Agencija osigurava depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica.

U članu 4. je navedeno da Agencija osigurava depozite do visine osiguranog iznosa za šta jemči Republika Srbija.

U članu 5. je regulisana saradnja Agencije i Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) i razmena informacija u vezi sa bankama i osiguranim depozitima, čime se implementira jedan od osnovnih principa efikasnog sistema osiguranja depozita. Saradnja Agencije i NBS naročito obuhvata razmenu podataka i mišljenja u vezi s mogućnošću da se nad određenom bankom pokrene postupak restrukturiranja. NBS je dužna da blagovremeno obavesti Agenciju o merama u postupku kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja banaka preduzetim usled pogoršanja finansijskog stanja banke, kao i da joj dostavi na mišljenje nacrt izveštaja o testu najmanjih troškova, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke. Agencija i NBS dužne su da čuvaju pribavljene informacije, a definisana je i obaveza Agencije da najmanje jednom kvartalno dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija izveštaj o stanju fonda za osiguranje depozita, kao i projekciju stanja tog fonda za narednih dvanaest meseci.

U članu 6. se navodi da Agencija, radi obezbeđenja sredstava za osiguranje depozita, obrazuje i održava fond koji se, između ostalog, sastoji od: premija koje plaćaju banke, sredstava nastalih po osnovu naplate potraživanja iz stečajne odnosno likvidacione mase banke po osnovu isplate osiguranih depozita, zaduživanja iz budžeta Republike Srbije i dr. izvora definisanih ovim zakonom. Sredstva fonda koriste se za: isplatu osiguranih iznosa sa pripadajućim troškovima isplate u slučaju stečaja ili likvidacije banke, finansiranje postupka restrukturiranja banke shodno zakonu kojim se uređuju banke, pokrivanje operativnih troškova Agencije u vezi s poslovima koji se odnose na osiguranje depozita i to do iznosa utvrđenog zakonom kojim se uređuje Agencija kao i povraćaj pozajmljenih sredstava upotrebljenih za namene iz ovog stava. Sredstva fonda i prihodi ostvareni upravljanjem ovim sredstvima ne podležu oporezivanju, ne mogu biti predmet izvršenja, prinudne naplate, niti se na njima može uspostaviti zaloga.

U članu 7. uređuje se investiciona politika fonda, kojom se nalaže da se dinarska sredstva ulažu u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili NBS, dok devizna sredstva NBS, u svoje ime i za račun Agencije, ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama. Cilj ulaganja je umanjenje rizika i održavanje likvidnosti uz odgovarajuće prihode.

U članu 8. bliže se uređuju obaveza, izveštavanje i plaćanje premije osiguranja, kao i obim i vrsta podataka koji se odnose na njene deponente (čiji su depoziti osigurani prema odredbama ovog zakona), a koje je banka dužna staviti na uvid Agenciji.

U članu 9. propisuje se obaveza plaćanja premije osiguranja od dana upisa u Registar privrednih subjekata do dana oduzimanja dozvole za rad od strane NBS.

U članu 10. utvrđuju se tri moguće vrste premija: početna, redovna i vanredna premija.

U članu 11. određena je početna premija u iznosu od 0,3% novčanog dela minimalnog osnivačkog kapitala banke, a banka je dužna da je plati jednokratno u roku od 45 dana od dana upisa u Registar privrednih subjekata.

U članu 12. navodi se da Agencija određuje stopu redovne premije za narednu godinu najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a na osnovu stanja u finansijskom sistemu zemlje, rizika kojima je izložen i mogućim iznosom isplate osiguranih depozita. Redovna premija može biti određena u iznosu do 0,2% u odnosu na ukupne osigurane depozite. Premija se plaća kvartalno. Agencija može obustaviti obračun i naplatu tromesečne premije ako sredstva fonda dostignu 5% ukupnog iznosa osiguranih depozita. Ovim članom je, takođe, detaljnije propisan način obračuna i naplate redovne premije od strane Agencije.

U članu 13. daje se mogućnost naplate vanredne premije osiguranja, u slučaju kada sredstva fonda nisu dovoljna za isplatu celokupnog iznosa osiguranih depozita. Zbir stopa vanrednih premija u toku jedne kalendarske godine iznosi najviše 0,4%.       

U članu 14. navodi se da Agencija može, radi isplate osiguranih depozita, ukoliko nema dovoljno sredstava u fondu, dopunska sredstva obezbediti iz: budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji i inostranstvu uz garanciju Republike Srbije, izdavanjem dužničkih hartija od vrednosti uz garanciju Republike Srbije i iz drugih izvora koje je obezbedila Republika Srbija za ovu namenu. Odluku o obezbeđivanju dopunskih sredstava donosi Vlada, na zahtev Agencije, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.

U članu 15. određeno je da Agencija isplaćuje osigurani iznos u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije banke.       

U članu 16. bliže je određen postupak isplate osiguranih depozita. Banka isplatilac osiguranih depozita određuje se na osnovu javnog tendera koji raspisuje Agencija, ali bez primene zakona kojim se uređuju javne nabavke. Informaciju o isplati Agencija objavljuje najkasnije tri radna dana nakon pokretanja postupka stečaja ili likvidacije banke, a započinje najkasnije sedam radnih dana nakon pokretanja postupka stečaja ili likvidacije. Obaveza banke isplatioca i Agencije na isplatu sredstava depozita do osiguranog iznosa prestaje istekom roka od tri godine od dana donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije nad bankom.

U članu 17. bliže se uređuje postupak isplate osiguranih depozita preko banke isplatioca.

U članu 18. određeno je da se potraživanja deponenata po osnovu osiguranih depozita prenose na Agenciju, a ta potraživanja Agencija namiruje iz stečajne, odnosno likvidacione mase. Deponenti čija potraživanja od banke premašuju osigurani iznos, razliku između potraživanja i tog iznosa namiruju u stečajnom, odnosno likvidacionom postupku.

Članom 19. uređene su obaveze Agencije u pogledu obaveštavanja deponenata o osiguranju depozita.

U članu 20. utvrđene su obaveze Agencije u pogledu izveštavanja i revizije izveštaja fonda.

Članom 21. utvrđena je obaveza Agencije da, ukoliko banka ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom, o tome obavesti NBS, koja na osnovu toga preduzima odgovarajuće mere.

Članom 22. definisane su kaznene odredbe.

Članom 23. određeno je da je Agencija dužna da obezbedi da, zaključno sa 1. januarom 2025. godine, iznos sredstava na računu fonda za osiguranje depozita dostigne najmanje nivo od 5% ukupnih osiguranih depozita u bankarskom sistemu i da, shodno tome, određuje stopu redovne premije.

Članom 24. određeno je da danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Članom 25. određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da počinje da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za potrebe sprovođenja ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), budući da je Republika Srbija, zaključivanjem i potvrđivanjem Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji) sa IBRD, koji je već u realizaciji, kao i Ugovora o zajmu (Kreditna linija za Agenciju) sa EBRD, preuzela obavezu i odgovornost reforme određenog broja propisa koji regulišu finansijski sistem zemlje, između ostalog, i ovog zakona, radi unapređenja stabilnosti i performansi finansijskog sektora Republike Srbije i, posredno, njene sveukupne ekonomije. Republika se prvobitno obavezala da će pomenuta reforma biti sprovedena zaključno sa završetkom 2014. godine, ali je još pred kraj prošle godine, u sporazumu sa pomenutim institucijama, taj rok produžen do kraja januara 2015. godine.

VI. ANALIZA EFEKATA

U izradi ovog zakona uzeta su u obzir iskustva u primeni postojećeg Zakona o osiguranju depozita, uporedna pravna rešenja, iskustva stručnjaka iz oblasti koju reguliše zakon (stručnjaci iz domaćih institucija, banaka i međunarodnih finansijskih organizacija).

1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši

Postojeći Zakon o osiguranju depozita omogućava povećanje osiguranog iznosa i/ili proširenje kruga deponenata čiji se depoziti mogu smatrati osiguranim. Korišćenjem obe ove mogućnosti istovremeno, u dosadašnjim postupcima rešavanja problema nesolventnih banaka, došlo je do potpunog iskorišćenja sredstava u fondu. Zbog potrebe daljeg očuvanja poverenja deponenata i finansijske stabilnosti, Republika Srbija je bila primorana da izvrši popunu fonda, shodno napred iznetom, iz kredita IBRD, kao i da obezbedi kreditnu liniju EBRD, uz garanciju Republike Srbije.

2. Ciljevi koji se donošenjem Zakon postižu

Zakonom o osiguranju depozita precizno se uređuje osiguranje depozita, mogućnost i maksimalni iznos sredstava koja se mogu koristiti iz fonda u slučaju stečaja, odnosno likvidacije banaka, restrukturiranja banaka, pokrivanje operativnih troškova Agencije, kao i povraćaj pozajmljenih sredstava za gore navedene namene.

Utvrđen je, takođe, precizan kvantitativni cilj u smislu procentualnog iznosa sredstava u Fondu, u odnosu na ukupne osigurane depozite, i to u iznosu od 5%, koji se mora dostići u periodu od 10 godina. Odredbe ovog zakona ne omogućavaju povećanje osiguranog iznosa ili proširenje kruga deponenata čiji se depoziti smatraju osiguranim, čime se utiče na deponente da sa dužnom pažnjom odlučuju o banci i uslovima deponovanja svojih sredstava. Sistem osiguranja depozita postaće efikasan, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, čime će se osigurati poverenje deponenata i ojačati finansijska stabilnost u Republici Srbiji.

3. Druge mogućnosti za rešavanje problema

S obzirom na obuhvat potrebnih izmena u ovom zakonu, kao i potreba proisteklih iz drugih zakona koji se istovremeno menjaju ne postoje druge mogućnosti za rešavanje ovih problema.

4. Zašto je donošenje Zakona najbolje za rešenje problema?

S obzirom na činjenicu da je materija osiguranja depozita i do sada uređivana zakonom, najbolje rešenje za pomenute probleme jeste donošenje Zakona.

5. Na koga će i kako uticati predložena rešenja?

Predložena rešenja će uticati na:

a) deponente čiji su depoziti osigurani, a koji će steći više poverenja u sigurnost svojih depozita;

b) deponente čiji depoziti nisu osigurani, a koji će morati da budu oprezniji i da sa dužnom pažnjom deponuju svoja sredstava, jer nema mogućnosti za povećanje iznosa osiguranja i proširenje obuhvata deponenata, zbog čega bi takvi deponenti mogli povećati pritisak na banke čije poslovanje smatraju slabo održivim;

v) banke, koje će, sa jedne strane, ubirati korist od povećanog poverenja deponenata čiji su depoziti osigurani, ali će, sa druge strane, trpeti pritisak od strane neosiguranih deponenata;

g) NBS, koja bi mogla da se suoči sa ubrzanim odlivom depozita neosiguranih deponenata iz banaka čije poslovanje smatraju nedovoljno održivim ka bankama čije poslovanje se smatra održivim;

d) Republiku Srbiju, koja će i dalje jemčiti za celokupan iznos osiguranih depozita; i

đ) Agenciju, koja više neće smeti da obezbeđuje finansijsku podršku banci, u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji.

6. Troškovi koje će primena Zakona proizvesti kod građana i privrede, posebno kod malih i srednjih preduzeća?

S obzirom na to da će se povećati stepen zaštite osiguranih depozita, građani, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća neće trpeti troškove primene Zakona. Sa druge strane, neosigurani deponenti, biće primorani da oprezno deponuju svoja sredstva i time će biti izloženi ograničenom rastu troškova poslovanja. U protivnom, neosigurani deponenti bi bili izloženi značajnim gubicima ukoliko se izlažu prekomernom riziku i deponuju svoja sredstva kod banaka čije poslovanje nije održivo.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove?

Smatramo da se, saglasno svemu iznetom, pozitivan odgovor ne dovodi u pitanje, s obzirom na to da će sistem osiguranja depozita postati efikasniji, čime će se ojačati finansijska stabilnosti i zaštita deponenata, ali će se istovremeno ograničiti i takozvani moralni hazard neosiguranih deponenata. Zatim, ojačaće se poverenje osiguranih deponenata u finansijsku stabilnost, značajno će se smanjiti direktni troškovi u slučaju isplate osiguranih depozita ali i indirektni, negativni, eksterni efekti moralnog hazarda deponenata. Takvi pozitivni efekti značajno opravdavaju pomenute troškove, ali ne postoje elementi za precizne proračune tih efekata.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Predlog zakona odnosi se na postojeće banke na tržištu i ne stimuliše pojavu novih privrednih subjekata.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

Ministarstvo finansija organizovalo je javnu raspravu radi davanja primedaba, sugestija i komentara (od 26. decembra 2014. godine do 14. januara 2015. godine). Razmotreni su svi pristigli komentari, kao i mogućnost njihove integracije u Predlog zakona, a integrisani su gde je to bilo opravdano i moguće.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se postiglo ono što se zakonom predviđa?

U skladu sa predloženim zakonskim rešenjem, Agencija će blagovremeno sprovesti predloženim zakonskim rešenjem sve propisane mere i aktivnosti.

Naime, u propisanim rokovima će biti doneti podzakonski akti, s obzirom na to da je Agencija kroz pripremu predloženog zakonskog rešenja i komunikaciju sa predstavnicima svih relevantnih institucija koje su učestvovale u izradi ovog zakonskog rešenja (kako domaćih tako i međunarodni) upoznata sa aktivnostima koje mora sprovesti o roku, kao i merama.

Ministarstvo finansija (Sektor za finansijski sistem), kao resorno ministarstvo za praćenje rada Agencije, u nastupajućem periodu je, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, predviđeno da bude podržano povećanjem broja radno angažovanih lica. Naime, prema Sporazumu o zajmu koji je odobren kao kapitalna podrška Agenciji, odnosno Fondu za osiguranje depozita sa ciljem uspostavljanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, relevantnim odredbama propisana je tehnička podrška za Ministarstvo finansija i to nadležnu sektorsku jedinicu, a koja se odnosi na podršku izgradnji (ljudskih) kapaciteta u cilju preuzimanja dela aktuelnih nadležnosti Agencije (naročito praćenja poslovanja banaka u kojima je Republika Srbija vlasnik kapitala, zatim, sprovođenja postupka privatizacije banaka u kojima udeo u vlasništvu ima Republika Srbija i slično).

U skladu sa tim, definisani su uslovi koje potencijalni kandidati moraju ispunjavati i, shodno tome, objavljivanje oglasa se očekuje u najskorijem periodu. Predviđeno je da budu angažovana kako lica pravne struke sa iskustvom u finansijama, tako i ekonomske struke, kreditno-finansijski analitičari, takođe, sa adekvatnim iskustvom.

Pored tehničke asistencije u Ministarstvu finansija, izgradnja kadrovske strukture predviđena je i za Agenciju i to kako Sporazumom o zajmu zaključenim između Republike Srbije, tako i Ugovorom o kreditu zaključenim između Agencije i EBRD.

Asistencija projektno angažovanih lica bi trebala da doprinese institucionalnoj izgradnji pomenutih institucija, te remodeliranju postojećih kadrovskih rešenja koja će obezbediti sprovođenje predloženih zakonskih rešenja i stvoriti bazu za nastavak funkcionisanja u skladu sa istim, ali i primeni najboljih ino-iskustava i ino-prakse.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 29.01.2015.