Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Pravna baza Paragraf Lex

 

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Član 1.

U Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12), u članu 86. stav 1. broj: "10" zamenjuje se brojem: "5".

U stavu 2. broj: "10" zamenjuje se brojem: "5".

U stavu 3. procenat: "15%" zamenjuje se procentom: "5%".

U stavu 4. procenat: "20%" zamenjuje se procentom: "5%".

Posle stava 12. dodaje se stav 13, koji glasi:

"Način primene prednosti izražene u ceni, u postupcima u kojima je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda bliže uređuje Vlada".

Član 2.

Na postupke javnih nabavki započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.

Član 3.

Na postupke zaštite prava započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 6, 11. i 16. Ustava Republike Srbije, po kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, finansijsku reviziju javnih sredstava, prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa i organizaciju, nadležnosti i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA    

 Usled potrebe daljih ušteda u javnim nabavkama na svim nivoima vlasti i svih pravnih lica koja se, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatraju naručiocima, neophodno je da se prednost za domaće ponuđače i dobra domaćeg porekla smanji. Očekuje se da će predloženo zakonsko rešenje u postupcima javnih nabavki u javnom sektoru dovesti do ušteda od oko 1,5 milijardi RSD na godišnjem nivou.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona menja se član 86. Zakona o javnim nabavkama, koji se odnosi na prednost datu domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla, na taj način što se prednost za domaće ponuđače i dobra domaćeg porekla smanjuje. Navedenim članom uređene su četiri različite situacije, koje zavise od kriterijuma za ocenjivanje ponuda (najniža ponuđena cene i ekonomski najpovoljnija ponuda) i od predmeta javne nabavke (s jedne strane usluge i radovi, s druge strane, dobra).

Za razliku od važećeg zakona, u slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, prednost za ponude domaćeg ponuđača i ponude ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla smanjena je na 5 pondera.

 U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, prednost data ponudi domaćeg ponuđača smanjena je na 5 % u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

 U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, prednost data ponudi ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla smanjena je na 5 % u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.

 Navedenim članom predviđeno je da Vlada bliže uredi način na koji će se primeniti prednost izražena u ceni u postupcima javnih nabavki u kojima je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda.

 Čl. 2. i 3. Predloga zakona predviđeno je da se na započete postupke javnih nabavki i postupke zaštite prava primenjuju odredbe zakona po kojima su započete.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

 Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu činjenicu da bi primena ovog zakona imala efekte u oblasti ukupnih javnih finansija. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 29.01.2015.