Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA

Član 1.

U Zakonu o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/14), u članu 3. stav 1. posle reči:,,osiguranje imovine i lica;" dodaju se reči:,,učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim;".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počeće da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.           

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima u vezi su sa očekivanim donošenjem, prvenstveno, Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, a unutar izmene paketa zakona u okviru regulatorne reforme propisa koji se tiču finansijskog sistema zemlje i to primarno bankarskog sektora, u domenu restrukturiranja problematičnih banaka, i sistema osiguranja depozita. Osnovi regulatorne reforme su plod skoro dvogodišnjeg rada čitavog niza nadležnih institucija Republike, prvenstveno Narodne banke Srbije, ministarstva zaduženog za poslove finansija i same Agencije, u tesnoj saradnji sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, kojom prilikom je posebno potrebno istaći Svetsku banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj sa kojima su, s tim u vezi, zaključeni u dugoročni vezani kreditni aranžmani u iznosu od EUR 145,3 miliona, odnosno EUR 200 miliona za potrebe pružanja podrške stabilizaciji poslovanja fonda za osiguranje depozita pri Agenciji. Sprovođenje pomenute regulatorne reforme, odnosno usvajanje predmetnih pet zakonskih propisa (o bankama, o NBS, o Agenciji, o osiguranju depozita i o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje) je postalo i deo dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i to kao prethodni uslov za zaključenje tzv. "stand-by" aranžmana.

Takođe, Predlogom zakona o Agenciji za osiguranje depozita predlaže se, između ostalog, smanjenje određenog broja nadležnosti Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija). S tim u vezi, upravljanje bankama čiji je akcionar Republika Srbija, uključujući i osnivanje banke za posebne namene, što je predviđeno Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, prodaja akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, kao i prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje biće preneti i u delokrug nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, osim u prelaznom periodu za postupke koje je Agencija već započela. Na taj način se vrši reorganizacija nadležnosti između specificiranih institucija i obezbeđuje nesmetan nastavak procesa upravljanja imovinom Republike u finansijskom sektoru zemlje

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. - Predloženim članom propisani su novi poslovi državne uprave koje obavlja Ministarstvo finansija, pored ostalog, učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim, odnosno poslovi koji proizilaze iz smanjenje određenog broja nadležnosti Agencije za osiguranje depozita i usaglašavanje sa Predlogom zakona o Agenciji za osiguranje depozita i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama.

Član 2. - Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", sa primenom od 1. aprila 2015. godina, kako bi se usaglasio sa setom finansijskih zakona.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku budući da je donošenje ovog zakona, kao i seta zakona iz oblasti finansijskog sistema, prethodni uslov za zaključenje "stand-by" aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 29.01.2015.