Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE: Aktuelna izmena člana 8. HS konvencije se odnosi na ograničavanje broja predloga (rezervacija) za ponovno razmatranje, na dva predloga (rezervacije), koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 24. decembra 2020. godine, utvrđen je Predlog Zakona o izmeni Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe (u daljem tekstu: Predlog zakona).

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama.

Zakonom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/87 i 14/91 i "Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori", br. 2/97 - u daljem tekstu: HS Konvencija), Republika Srbija se, kao strana ugovornica ove konvencije, obavezala da, će od dana kada za nju HS Konvencija stupi na snagu njena nomenklatura Carinske tarife i statistička nomenklatura biti usaglašene sa Harmonizovanim sistemom, kao i da primenjuje ostale odredbe Konvencije. Konvencija je doneta pod pokroviteljstvom Svetske carinske organizacije (SCO), odnosno Saveta za carinsku saradnju.

Ova obaveza se primenjuje kroz odredbe Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019) i godišnjih uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife, koje se donose na osnovu tog zakona, tako što nacionalna Carinska tarifa ima u sebi ugrađenu nomenklaturu propisanu aktuelnom verzijom HS konvencije (važeći HS2017), i to: Osnovna pravila za primenjivanje Harmonizovanog Sistema, odeljke i glave, tarifne brojeve i podbrojeve, osnovna pravila za primenjivanje, napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve.

Konkretna izmena obuhvaćena Predlogom zakona se ne odnosi na nomenklaturu, nego na član 8. HS konvencije. U skladu sa važećim članom 8., Savet razmatra predloge za izmenu HS Konvencije, koje priprema Komitet za Harmonizovani sistem, i preporučuje ih stranama ugovornicama po postupku iz člana 16. Konvencije, osim ako bilo koja članica Saveta koja je strana ugovornica Konvencije, zahteva da se predlozi u celini ili delimično vrate na ponovno razmatranje.

Broj predloga (rezervacija) za ponovno razmatranje po istom pitanju koji se može uložiti, po važećim odredbama nije ograničen, što je u dosadašnjoj praksi pravilo ozbiljne zastoje u donošenju/potvrđivanju odluka za neku robu. Iz tog razloga, a na osnovu predloga HS komiteta, Savet je usvojio Preporuku za izmenu HS konvencije u junu 2018. godine i dostavio je svim stranama ugovornicama.

 Aktuelna izmena člana 8. HS konvencije se odnosi na ograničavanje broja predloga (rezervacija) za ponovno razmatranje, na dva predloga (rezervacije), koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema. Preporuka je prihvaćena imajući u vidu da, u skladu sa članom 16. stav 2. ove konvencije, nije bilo prigovora na Preporuku Saveta u roku od šest meseci. Cilj predloženih izmena je uspostavljanje procedure koja olakšava postupak ponovnog razmatranja nekog pitanja od strane Komiteta za Harmonizovani sistem ili upućivanja pitanja Savetu i ograničavanje mogućnosti strana ugovornica za prigovor na neko od pomenutih pitanja, na najviše dva puta, kako bi se izbeglo da se unedogled dostavljaju prigovori i na taj način otežava i usporava proces donošenja odluka, koje su od suštinske važnosti za ujednačenu praksu u svrstavanju određene robe u svim članicama.

Predlog zakona je upućen Narodnoj skupštini RS na razmatranje i usvajanje, a stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS- Međunarodni ugovori".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 27.12.2020.