Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije na Predlog uredbe


1. Uvodne napomene

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Predlog uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Predmet Predloga uredbe je bliže uređenje uslova, kriterijuma, obima, načina, postupka dodele, kao i načina i postupka vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je mišljenje o Nacrtu izmena i dopuna Uredbe, u septembru 2017. godine, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Prilikom utvrđivanja teksta Predloga uredbe, Ministarstvo državne uprave je u potpunosti ili delimično uvažilo više preporuka koje je Agencija za borbu protiv korupcije formulisala u navedenom mišljenju. Međutim, Predlog uredbe sadrži izvesne nedostatke, koji se, pre svega, odnose na postupak odlučivanja nadležnog organa i regulisanje sukoba interesa.

2. Postupak odlučivanja

Članom 8. uređen je postupak odlučivanja nadležnog organa. Stav 1. propisuje da nadležni organ obrazuje konkursnu komisiju za sprovođenje javnog konkursa i svojim aktom bliže uređuje sastav, broj članova, kao i druga pitanja značajna za rad komisije.

Predlogom uredbe, međutim, nisu predviđeni bilo kakvi uslovi i kriterijumi za izbor članova konkursne komisije, niti kriterijumi za određivanje broja njenih članova (minimalan i/ili maksimalan broj članova – na primer najmanje tri, a najviše sedam članova), čime su rukovodiocima nadležnih organa data široka diskreciona ovlašćenja po ovim pitanjima. Kako bi se otklonili ovi nedostaci, potrebno je predvideti uslove i kriterijume za izbor članova konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa, kao i kriterijume za određivanje broja njenih članova.

Prema stavu 2, članovi konkursne komisije dužni su da potpišu izjavu da nemaju privatni interes u vezi sa radom i odlučivanjem komisije, odnosno sprovođenjem konkursa (izjava o nepostojanju sukoba interesa), dok je u stavu 3. navedeno da imenovano lice ne može preduzimati radnje u svojstvu člana komisije pre nego što potpiše pomenutu izjavu. Stav 5. predviđa negativnu definiciju sukoba interesa - sukob interesa ne postoji ako član komisije nije lično, kao ni članovi njegove porodice zaposlen ili član organa udruženja niti bilo kog drugog udruženja povezanog na bilo koji način sa tim udruženjem, niti u odnosu na ta udruženja ima bilo koji materijalni ili nematerijalni interes, suprotan javnom interesu, i to u slučajevima porodične povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa. Dodatno, prema stavu 6, bliži postupak u kome se vodi računa o nepostojanju sukoba interesa uređuje se internim aktom nadležnog organa.

Ove odredbe nisu dovoljne za adekvatno upravljanje sukobom interesa članova konkursne komisije. Pre svega, potpisivanje izjave ne može predstavljati garanciju odsustva sukoba interesa, odnosno ne može se na osnovu izjava utvrđivati da li postoji sukob interesa. Pored toga, Predlog uredbe ne sadrži odredbe kojima bi bilo predviđeno postupanje i odlučivanje nadležnog organa ukoliko mu bude dostavljena prijava da je član konkursne komisije u sukobu interesa, kao i da li postoji razlika, ukoliko se utvrdi da je predstavnik stručne javnosti ili stručnjak za određenu oblast, kao član konkursne komisije, u sukobu interesa. S druge strane, definicija sukoba interesa je restriktivna i nije dovoljno jasna. Naime, imajući u vidu rešenja iz uporedne prakse i domaćeg pravnog okvira u ovoj oblasti, neophodno je propisati da sukob interesa u ovoj oblasti predstavlja situaciju u kojoj član konkursne komisije nadležnog organa za dodelu sredstava za finansiranje programa udruženja ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na njegovu nepristrasnost i objektivnost u obavljanju poslova vezanih za dodelu tih sredstava. Dodatno, privatni interes člana konkursne komisije ne treba vezati samo za njega lično i članove njegove porodice, već i na bilo kakvu korist ili pogodnost za lica koja su sa njim povezana - sva druga fizička ili pravna lica koja se prema drugim osnovama i okolnostima mogu opravdano smatrati interesno povezanim sa članom komisije nadležnog organa ili drugim licem koje učestvuje u dodeli finansijskih sredstava udruženjima. Na kraju, jasno je da je, umesto predloženog rešenja po kome se bliži postupak u kome se vodi računa o nepostojanju sukoba interesa, odnosno u kojem se utvrđuje da li je došlo do povrede ovih dužnosti uređuje internim aktom nadležnog organa, ovaj postupak neophodno urediti zakonskim odredbama.

3. Sukob interesa

Član 16. Predloga uredbe tiče se sukoba interesa. Naime, stavom 1. propisano je da će udruženje preduzeti sve potrebne mere u cilju izbegavanja sukoba interesa prilikom korišćenja namenskih sredstava i odmah po saznanju obavestiti nadležni organ o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do sukoba interesa, u skladu sa zakonom. Predloženo rešenje ne daje jasan odgovor na pitanje koje su obaveze udruženja i koji su rokovi za njihovo izvršenje, odnosno šta se podrazumeva pod pojmom sukoba interesa prilikom korišćenja namenskih sredstava. S obzirom na to da se pojam sukoba interesa, po pravilu, vezuje za sukob javnog i privatnih interesa lica prilikom obavljanja poslova i donošenja odluka organa javne vlasti, mišljenja smo da je ovom odredbom potrebno predvideti da je udruženje dužno da u roku od tri dana od saznanja prijavi nadležnom organu sumnju u postojanje privatnog interesa člana konkursne komisije, ili bilo kog drugog zaposlenog ili radno angažovanog lica u nadležnom organu koji dodeljuje sredstva za finansiranje programa udruženja.

S druge strane, stav 2. predviđa potpuno nejasnu definicije sukoba interesa, dok stav 5, bez ikakvog obrazloženja, propisuje izuzetak od primene pomenute definicije - sukob interesa na postoji kada korisnik sredstava sprovodi program koji je usmeren na članove udruženja kao korisnike programa koji pripadaju socijalno osetljivim grupama ili osobama sa invaliditetom. Kako bi se otklonili pomenuti nedostaci, preporuka je da se ove odredbe brišu. Umesto ovih odredaba, Predlogom uredbe potrebno je predvideti jasnu zabranu da korisnik sredstava tokom realizacije programa angažuje za potrebe sprovođenja bilo kog programa člana konkursne komisije, ili bilo koje zaposleno ili radno angažovano lice u nadležnom organu, te propisati kao sankcije za povredu ove obaveze: a) raskid ugovora sa korisnikom sredstava i zahtev povraćaja sredstava sa pripadajućom kamatom, te b) pokretanje postupka zbog postojanja sukoba interesa protiv člana konkursne komisije, ili bilo kojeg zaposlenog ili radno angažovanog lica u nadležnom organu.

4. Zaključak

Iako Predlog uredbe sadrži značajne novine, predloženim rešenjima nisu obuhvaćene sve potrebne izmene koje su od značaja za otklanjanje rizika korupcije u ovoj oblasti – pre svega u pogledu postupka odlučivanja nadležnog organa i regulisanja sukoba interesa.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je otklanjanje identifikovanih nedostataka značajno za stvaranje adekvatnog pravnog okvira u oblasti u oblasti finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, kao i za ostvarenje ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije, navodi se u Mišljenju Agencije.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 20.12.2017.
Naslov: Redakcija