Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LEČENJA: Jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona je povećanje kadaveričnih donacija i povećanje broja uspešno obavljenih transplantacija organa, te smanjenja listi čekanja za transplantaciju organa. Nacrtom zakona je propisano donošenje Programa transplantacije koji će biti jedinstven na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i postupke u vezi organizacije, timova i finansiranja celokupnog postupka presađivanja organa


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja, a koja će trajati do 30. decembra 2016. godine.

Oblast presađivanja organa do sada je bila uređena Zakonom o transplantaciji organa ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog Zakona. Ovaj Zakon je delimično usaglašen sa evropskom regulativom u ovoj oblasti koja je važila u vreme njegovog donošenja. Nakon perioda primene ovog Zakona u trajanju od šest godina utvrđena je potreba da se poboljšaju i preciziraju uslovi, organizacija i delatnost u oblasti presađivanja ljudskih organa u svrhu lečenja.

Kako je jedan od osnovnih razloga za donošenje novog zakona povećanje kadaveričnih donacija i povećanje broja uspešno obavljenih transplantacija organa, te smanjenja listi čekanja za transplantaciju organa neophodno je bilo utvrditi osnove za uspostavljanje organizacionog sistema, kao i utvrditi efikasne procedure za darivanje, odnosno pribavljanje organa umrlih lica u skladu sa profesionalnim standardima, stručnim smernicama i etičkim načelima i savremenim standardima medicinske nauke i prakse, kao i osnove kvaliteta bezbednosti organa za presađivanje.

Nacrtom zakona je na jasan način izvršena podela zdravstvenih ustanova koje će obavljati poslove presađivanja odnosno eksplantacije organa i donor bolnica, kao i jasna podela poslova i obaveza koje obavlja jedna, odnosno druga gore pomenuta zdravstvena ustanova. Takođe, Nacrtom zakona je propisano donošenje Programa transplantacije koji će biti jedinstven na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i postupke u vezi organizacije, timova i finansiranja celokupnog postupka presađivanja organa.

Jedna od novina Nacrta zakona je i pojednostavljenje postupka davanja pristanka za presađivanje organa, izbegavajući nepotrebne finansijske troškove vođenja registra, odnosno uvođenjem zabrane o darivanju organa davaoca organa zakon je pružio mogućnost svakom punoletnom građaninu Republike Srbije da zabrani u pismenom ili usmenom obliku darivanje svojih organa, kao i mogućnost članova porodice da to učini ukoliko se umrlo lice za života nije izjasnilo u vezi sa tim, dok je u pogledu maloletnih građana, predviđen neophodan informisani pristanak zakonskih zastupnika ili staratelja.

Takođe, Nacrtom zakona je precizirana uloga i zadaci Uprave za biomedicinu kao kompetentnog tela u oblasti biomedicine na nivou cele Republike Srbije, kao i uređen nadzor nad sprovođenjem ovog zakona koji je ostao u nadležnosti Uprave za biomedicinu.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 27.12.2016.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 27.12.2016.
Naslov: Redakcija