Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 21/16), član 119. menja se i glasi:

"Zadatak Saveta jeste:

1)         da prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;

2)         sarađuje sa Nacionalnom akademijom za stručno usavršavanje u javnoj upravi i njenim posebnim stručnim telima radi ostarivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;

3)         daje preporuke u pogledu sprovođenja utvrđenih opštih programa stručnog usavršavanja, uključujući tematsku oblast Evropska unija, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;

4)         sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave;

5)         prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima stručnog usavršavanja;

6)         daje mišljenje o utvrđenim potrebama za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i o predlogu posebnih programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave;

7)         vrši vrednovanje sporvedenih programa stručnog usavršavanja;

8)         donosi poslovnik o radu Saveta."

Član 2.

Čl. 121. i 122. zamenjuju se čl. 121-122i i glase:

"Član 121.

Stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave zasniva se na programima kojima se određuju oblici i sadržina stručnog usavršavanja i visina sredstava za stručno usavršavanje.

Programi stručnog usavršavanja jesu:

1)         Opšti program obuke;

2)         Program obuke rukovodilaca;

3)         posebni programi obuke u skladu sa specifičnim potrebama iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Sredstva za opšte programe stručnog usavršavanja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sredstva za stručno usavršavanje, po posebnim programima stručnog usavršavanja, obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem

Član 122.

Potreba za stručnim usavršavanjem postoji, naročito:

            1)         ako se donesu novi propisi koje primenjuju organi jedinica lokalne samouprave ili ako izmena tih propisa nalaže suštinske potrebe u postupanju zaposlenih u organima jedinicama lokalne samouprave u vezi sa njihovom primenom ili ako to zahteva da zaposleni steknu ili usvoje nove ili unaprede svoje znanja i veštine za njihovu primenu;

            2)         ako se u organu jedinice lokalne samouprave kasni sa izvršavanjem utvrđenih obaveza ili postupanjem u utvrđenim rokovima – u najmanje 10% obaveza i postupaka;

            3)         ako u postupku upravne ili sudske kontrole zakonitosti upravnih akata koje donosi organ jedinice lokalne samouprave bude ukinuto ili poništeno najmanje 10% akata koji su bili predmet kontrole;

            4)         ako u postupku inspekcijskog nadzora ili drugog oblika kontrole zakonitosti i svrsishodnosti rada organa jedinica loklane samouprave nadležni organ naloži meru ili utvrdi preporuku za otklanjanje utvrđenih nedostataka u odnosu na upotrebu stečenih znanja i veština za obavljanje poslova radnog mesta zaposlenih;

            5)         ako rukovodilac organa jedinice lokalne samouprave oceni da opšte stanje u oblasti kojom rukovodi ukazuju na potrebu stručnog usavršavanja zaposlenih;

            6)         ako neposredni rukovodilac u saradnji sa licem odgovornim za upravljanje kadrovima u organu jedinice lokalne samouprave u postupku ocenjivanja utvrdi potrebno unapređenje znanja i veština zaposlenih.

Nacionalna akademija za stručno usavršavanje u javnoj upravi (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) vrši razvoj metodologije i standardnih instrumenata koji omogućavaju kontinuirano i fleksibilno praćenje i prilagođavanje programa obuke u skladu sa potrebama organa jedinica lokalne samouprave i sprovodi postupak utvrđivanja potreba za programe koje priprema i sprovodi.

Utvrđivanje potrebe za stručnim usavršavanjem razmatra i usvaja Programski savet Nacionalne akademije, koji iste razvija u saradnji sa Savetom, kao i odgovornim licima za poslove upravljanje kadrovima u organima jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje potreba za posebne programe stručnog usavršavanja sprovodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz stručnu podršku Nacionalne akademije i na osnovu standardnih instrumenata iz stava 1. ovog člana, a razmarta i usvaja Savet.

Opšti program obuke

Član 122a

Opšti program obuke sprovodi se radi obezbeđivanja podizanja nivoa znanja i veština za obavljanje poslova jedinice lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim potrebama, i obuhvata:

1)         Uvodni program obuke;

2)         Program kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinica lokalne samouprave.

Uvodni program obuke obuhvata stručno osposobljavanje zaposlenih koji prvi put zasnivaju radni odnos u jedinici lokalne samouprave, kao i radi pripreme za polaganje državnog stručnog ispita.

Uvodni program obuke priprema se i sprovodi u zavisnosti od stepena stručne spreme, a sadrži osnovne elemente programa državnog stručnog ispita.

Korisnici Uvodnog programa obuke prijavljuju se tokom godine, u skladu sa rokom i uslovima prijave koje utvrđuje i objavljuje Nacionalna akademija, a mogu biti i upućeni od strane rukovodioca.

Program kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave obuhvata opšte i posebne teme iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, praktična znanja i veštine koje su zajedničke ili odlikuju većinu korisnika.

Program kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave naročito, obuhvata teme kao što su: planiranje, priprema i izrada propisa (zakonodavni proces), sistem lokalne samouprave, praktični aspekti primene novodonetih sistemskih propisa i drugih propisa, upravno pravo, upravni postupak i izrada upravnih akata, inspekcijski nadzor, strateško planiranje i upravljanje, zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije, upravljanje finansijama, Evropska unija (osnovne funkcije Evropske unije, odnosno institucije, pravo i procedure, sektorske politike i pravne tekovine Evropske unije, harmonizacija propisa, posebni aspekti u primeni harmonizovanog zakonodavstva, pitanja primene i sprovođenja obaveze na osnovu pravnih instrumenata koji uređuju odnose Republike Srbije i Evropske unije, sticanje usko stručnog znanja u pojedinim oblastima pravnih tekovina Evropske unije, prevođenje Pravne tekovine Evropske unije), upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansije pomoći Evropske unije, planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih resursa, razvoj informatičkih veština, učešće u sprovođenju javnih politika, lični razvoj zaposlenih, obuka predavača, usavršavanje stranih jezika i drugo.

Program stručnog usavršavanja iz stava 6. ovog člana, u tematskoj oblasti Evropska unija Nacionalna akademija priprema, izvršava i razvija u saradnji sa službom Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji.

Program obuke rukovodilaca

Član 122b

Program obuke rukovodilaca ima za cilj stručno usavršavanje funkcionera, kao i zaposlenih koji se pripremaju ili nalaze na rukovodećim radnim mestima, radi sticanja znanja i veština, kao i unapređenja sposobnosti za uspešno ostvarivanje funkcije rukovođenja u jedinici lokalne samouprave i unapređenje kvaliteta u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika.

Posebni programi obuke

Član 122v

Posebni programi obuke pripremaju se i sprovode radi stručnog usavršavanja zaposlenih i funkcionera u jedinici lokalne samouprave, a u skladu sa specifičnim potrebama iz njihovog delokruga i nadležnosti, odnosno potrebama vezanim za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika.

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim i posebnim zakonom, a u neposrednoj saradnji sa Nacionalnom akademijom, može da odluči da poseban program obuke:

1)         samostalno programira i sprovodi;

2)         programira Nacionalna akademija, odnosno da preuzme pripremljen program Nacionalne akademije, a samostalno ga sprovodi;

3)         da sam programira, a da sprovođenje poveri Nacionalnoj akademiji;

4)         programira i sprovede Nacionalna akademija.

Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja

Član 122g

Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja jesu, naročito:

1)         razlog koji je uslovio donošenje programa i cilj koji se želi ostvariti njegovom realizacijom;

2)         oblast stručnog usavršava;

3)         opis programa i tematskih celina;

4)         organe jedinice lokalne samouprave kojima je namenjen;

5)         opis ciljne grupe korisnika obuke i najmanji i optimalan broj polaznika;

6)         projekciju troškova programa po jednom korisniku;

7)         oblike, metode i nosioce realizacije;

8)         očekivane efekte u podizanju nivoa znanja i veština polaznika;

9)         način vrednovanja i verifikacije.

Donošenje programa stručnog usavršavanja

Član 122d

Opšti program obuke i Program obuke rukovodilaca iz člana 121. stav 2. tač. 1. i 2. ovog zakona, za svaku godinu donosi Vlada, na predlog Nacionalne akademije, po pribavljenom mišljenju Saveta.

Posebne programe obuke iz člana 121. stav 2. tačka 3. ovog zakona, za svaku gorinu, prema posebnim potrebama jedinice lokalne samouprave, donosi rukovodilac po pribavljenom mišljenju Saveta.

Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja

Član 122đ

Oblici u kojima se organizuje i sprovodi program stručnog usavršavanja mogu biti predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije, stažiranja, koučing, mentorstvo, studijske posete, elektronsko učene i drugo.

Predavači i drugi realizatori programa

Član 122e

Program stručnog usavršavanja koji sprovodi Nacionalna akademija, po pravilu, realizuju predavači akreditovani u skladu sa programom selekcije, obuke i akreditacije predavača.

Selekcija predavača sprovodi se iz reda stručnjaka relevantnih u oblasti koja je deo programa stručnog usavršavanja, prvenstveno iz reda zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave.

Predavač se selektuje na osnovu stručnog, radnog i predavačkog iskustva u predmetnoj oblasti za koju se prijavljuje, objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti, provere trenerskih veština, kao i uspeha u programu obuke predavača.

Program obuke predavača podrazumeva stručno usavršavanje lica sa specijalističkim znanjem iz određenih oblasti i sprovodi se radi unapređenja predavačkih veština, usvajanja didaktičko metodičkih znanja i razvoja veština prezentacije i komunikacije radi prenošenja stručnih znanja.

Izuzetno od st. 2-4. ovog člana kada se za predavača selektuje stranac program obuke obuhvata osnove pravnog poretka i zakonodavnog sistema Republike Srbije, organizacije, delokruga i nadležnosti državnih organa i jedinica lokalne samouprave i njihovog odnosa prema drugim organima javne vlasti i imaocima javnih ovlašćenja i osnovne mere i aktivnosti iz strateških akata iz oblasti za koju se angažuje.

Akreditacija predavača vrši se nakon sprovedenog postupka selekcije, upisom u stalnu listu predavača koja se vodi prema stručnoj, odnosno tematskoj oblasti ili veštini.

Upis u stalnu listu predavača vrši se na period od pet godina.

Predavači mogu biti iz sastava zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, pod uslovom da su prethodno akreditovani pod opštim uslovima akreditacije predavača.

Mentori realizuju programa stručnog usavršavanja kada je, kroz grupni ili pojedinačni rad sa polaznicima i u postupku obavljanja postupka njihovog radnog mesta, potrebno obezbediti neposrednu podršku i prenošenje kompletnih znanja, iskustava, sposobnosti i veština koje za rad u oblasti koja je predmet programa ima mentor, a koja treba da stekne polaznik.

Kouči obezbeđuju realizaciju programa pružanjem podrške polaznicama koja je usmerena na to da se zajedničkim ili međusobnim podsticanjem za razmenu iskustava kouča i polaznika razviju veštine za efikasnije rešavanje problema i ostvarivanje profesionalnih interesa i unapređenje radnog učinka na radnom mestu, odnosno za ostvarivanje utvrđenog delokruga i nadležnosti državnog organa.

Na mentore, kouče i predavače shodno se primenjuju odredbe st. 2, 3, 4, 6. i 7. ovog člana.

Predavačima, mentorima, koučima i drugim realizatorima programa pripada naknada za izvršeni rad čiju visinu utvrđuje Vlada.

Realizatori programa za vreme izvođenja programa ostvaruju pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuje program selekcije, obuke, akreditacije i načina angažovanja predavača, mentora i kouča, kao i iznos naknada za njihov rad.

Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja

Član 122ž

Nacionalna akademija vodi evidenciju programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u okviru centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Posebni programi obuke koje samostalno ostvaruju jedinice lokalne samouprave upisuju se u evidenciju iz stava 1. ovog člana pre početka izvođenja, čime stiču svojstvo akreditovanog programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave.

Evidencija iz stava 1. ovog člana, pored podataka o programu, sadrži i podatke o: jedinici lokalne samouprave, odnosno korisnicima; učesnicima; predavačima, mentorima i koučima; ocenama uspešnosti sprovedenih programa i materijalima koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja.

Jedinice lokalne samouprave su dužni da Nacionalnoj akademiji dostavljaju podatke i materijale koji čine sadržinu evidencija iz stava 1. ovog člana.

Oblik, sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana, bliže propisuje Nacionalna akademija.

Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja

Član 122z

Vrednovanje programa stručnog usavršavanja ostvaruje se naročito na osnovu godišnje ocene neposrednog rukovodioca o uticaju pohađanja obuka na unapređenje obavljanja posla, ocene polaznika o realizovanom programu, ocene realizatora programa, ocene Saveta i ocene Programskog saveta Nacionalne akademije.

Kriterijume i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja utvrđuje Nacionalna akademija, u saradnji sa Savetom, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima.

Verifikacija programa stručnog usavršavanja

Član 122i

Za sve programe stručnog usavršavanja koji su akreditovani kod Nacionalne akademije, izdaje se potvrda učesniku, odnosno korisniku programa.

.Ako program ne sadrži proveru uspeha, odnosno procenu stečenih znanja ili veština, izdaje se potvrda o pohađanju programa.

Ako se po završetku programa vrši provera znanja učesnika, odnosno korisnika, izdaje se odgovarajuća potvrda o ostvarenom uspehu (sertifikat).

Potvrdu o pohađanju, odnosno sertifikat, izdaje organizator programa.

Uslove izdavanja, oblik potvrde i način evidencije bliže propisuje Nacionalna akademija."

Član 4.

U članu 128. stav 1. posle stava 2. dodaju se st. 3-5. koji glase:

"Mentori u programima stručnog osposobljavanja u jedinicama lokalne samouprave jesu, po pravilu, zaposleni koji imaju značajno iskustvo u obavljanju relevantnih poslova i koji su ostvarili zapažene i priznate rezultate u radu jedinice lokalne samouprave.

Mentorstvo u organu jedinice lokalne samouprave ostvaruje se u skladu sa programom iz stava 1. ovog člana, a podrazumeva neposredan lični prenos znanja i iskustava u određenom trajanju.

Nacionalna akademija priprema i sprovodi poseban program obuke mentora i donosi smernice za njihov rad."

Prelazne i završne odredbe

Član 5.

Podzakonska akta koja su predviđena ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.12.2016.