Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU: Registracija novih vrsta ugovora i omogućavanje elektronske registracije su najveće novine koje donosi ovaj Pravilnik, čija će primena početi 1. januara 2021. godine, kada se stvore tehnički uslovi, odnosno unapredi softversko rešenje koje se koristi u radu Registra


Pravilnikom o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 12. oktobra 2019. godine, izvršeno je usklađivanje podzakonskog akta sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), koji je stupio na snagu 7. maja 2019. godine.

Izmenama Zakona propisana je registracija još dve vrste ugovora-ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u potpunosti i ugovora o zalozi sa predajom stvari u državinu, koji su uređeni Zakonom o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja). Jedan od preduslova za registraciju ovih ugovora bilo je donošenje pravilnika koji propisuje podatke koje Registar treba da sadrži, kao i dokumentaciju koja se prilaže u postupku registracije navedenih ugovora.

Pravilnikom je propisana i mogućnost podnošenja registracione prijave elektronskim putem.

Registracija novih vrsta ugovora i omogućavanje elektronske registracije su najveće novine koje donosi ovaj Pravilnik, čija će primena početi 1. januara 2021. godine, kada se stvore tehnički uslovi, odnosno unapredi softversko rešenje koje se koristi u radu Registra.

Neka rešenja Pravilnika su ostala vrlo slična rešenjima Pravilnika o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013), kojima je bio uređen rad Registra zaloge, samo su pojedine odredbe precizirane kako bi se otklonile nejasnoće, kao i dileme koje su uočene u dosadašnjoj u praksi.

U skladu sa novim zakonskim rešenjima, omogućena je registracija podataka koja se odnosi na zbir pokretnih stvari, pri čemu se zahteva samo uopšten opis i mesto gde se stvari nalaze, bez potrebe navođenja bližih podataka o svakoj stvari koja je deo zbira, a koji bi svaku pojedinačnu stvar činili individualno odredivom. Takođe, omogućen je i uopšten opis potraživanja koje je predmet obezbeđenja, bez potrebe navođenja detaljnijih podataka o svakom potraživanju, čak i kada se istim založnim pravom obezbeđuje veći broj potraživanja. Pored opisa, za obezbeđeno potraživanje je dovoljno navesti osnovni i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja, odnosno najviši iznos glavnog potraživanja do kog založno pravo obezbeđuje uslovna ili buduća potraživanja.

Izvor: Vebsajt APR, 11.10.2019.
Naslov: Redakcija