Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Zaštitnik građana utvrdio da PIO fond prilikom odlučivanja o zahtevima građana za ostvarivanje prava na penziju, osiguranicima utvrđuje i naplaćuje dugovanja mimo propisanih zakonskih uslova i suprotno uverenju koje je izdala Poreska uprava kao nadležni organ. Iz Fonda negiraju tvrdnje Ombudsmana


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prilikom odlučivanja o zahtevima građana za ostvarivanje prava na penziju, osiguranicima utvrđuje i naplaćuje dugovanja mimo propisanih zakonskih uslova i suprotno uverenju koje je izdala Poreska uprava kao nadležni organ, utvrdio je Zaštitnik građana.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prilikom odlučivanja o zahtevima građana za ostvarivanje prava na penziju, nepravilno primenjuje odredbu člana 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.). Nepravilna primena se ogleda u tome što Fond mimo propisanih zakonskih uslova i suprotno uverenju koje je izdala Poreska uprava, kao nadležni organ, osiguranicima utvrđuje i naplaćuje dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond ovakvim postupanjem, pozivajući se na podzakonski akt čiji je donosilac – Odluku o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011), kojom je mimo zakonskih ovlašćenja proširio svoju nadležnost, kao i na protokole zaključene sa Poreskom upravom, kojima su se navedeni organi "dogovorili" da Fond preuzme zakonsku nadležnost Poreske uprave, istovremeno čini povredu načela zakonitosti, kao i odredbi o stvarnoj nadležnosti propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku, kojima je izričito zabranjeno preuzimanje zakonom utvrđene nadležnosti drugog organa.

Takvim postupanjem Fond, izlazeći iz okvira svojih zakonom propisanih nadležnosti i donoseći odluke u suprotnosti sa već donetim aktima nadležnih organa i javnih isprava koje nisu osporene, a posebno nezakonitim samoizvršavanjem arbitrarno donetih odluka, izlazi iz okvira zakonitog postupanja i zloupotrebljava svoj autoritarni položaj nad strankom.

Ovakvo postupanje izuzetno grubo narušava principe zakonitosti i podele vlasti i ugrožava vladavinu prava kao osnovne pretpostavke Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), povređujući pravo građana na pravnu sigurnost i pravo na imovinu.

Radi otklanjanja uočenih propusta u radu, Zaštitnik građana uputio je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje sledeće preporuke:

  • Fond će u svom budućem radu utvrđivati dug građana za neuplaćene doprinose isključivo u slučaju kada su ispunjeni uslovi propisani članom 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, odnosno utvrđivaće svojstvo osiguranika i obavezu plaćanja doprinosa građana isključivo u slučajevima kada prijava na osiguranje nije podneta u roku ili iz drugih razloga, u skladu sa zakonom.
  • Fond će bez odlaganja preispitati sve predmete u kojima je prilikom odlučivanja o pravu građana na penziju obračunao dug za neuplaćene doprinose primenom člana 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U slučajevima kada je dug utvrdio a da stranci nije utvrđivao svojstvo osiguranika pod uslovima koje predviđa član 63. Zakona, prestaće sa obustavama od penzije po tom osnovu, poništiće doneto rešenje, i potom doneti novo rešenje u skladu sa zakonom i u saradnji sa Poreskom upravom. Periodi za koje nisu uplaćeni doprinosi neće uračunati u staž osiguranja.
  • Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestiće Zaštitnika građana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovih preporuka o preduzetim merama i postupanjima po njima i o tome dostaviti dokaze.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje odbacio je tvrdnje Ombudsmana da, prilikom odlučivanja o pravu na penziju, građanima dugovanja utvrđuje i naplaćuje mimo propisanih zakonskih uslova.

"Netačno je da Republički fond za PIO utvrđuje i naplaćuje dugovanja suprotno važećim propisima. Dugovanja po osnovu doprinosa koja Republički fond za PIO utvrđuje nikada nisu suprotna uverenju koja izdaje Poreska uprava", ističe se u saopštenju Fonda.

Iz Fonda ukazuju da postoje slučajevi, iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, koji prilikom podnošenja zahteva za penziju nemaju utvrđenu obavezu plaćanja doprinosa od strane Poreske uprave.

Tada, na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja se vezuje za član 63 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a na koju je saglasnost dala Vlada Republike Srbije, Fond utvrđuje obavezu.

"O ovome postoji Protokol između Poreske uprave i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji je sačinjen u skladu sa propisima za čiju primenu su nadležni Fond i Poreska uprava", napominje se u saopštenju Fonda PIO.

U Protokolu se, kao i u Instrukciji Poreske uprave, precizira u kojim slučajevima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u kojim Poreska uprava, utvrđuje obavezu doprinosa, te je apsolutno nemoguće da Fond utvrdi obavezu koja je suprotna uverenju Poreske uprave, niti je moguće da za isti period obe institucije utvrde obavezu, dodaje se u saopštenju.

Ovaj način radi primenjuje se još od 1998. godine i ni u jednom sudskom postupku nije osporen, ističu u Fondu.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana i Fond PIO, 26.10.2016.
Naslov: Redakcija