Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE AKCIONIH PLANOVA O PREGOVARAČKIM POGLAVLJIMA 23 I 24 U BRISELU


Početak primene obaveze podnošenja pregleda obračuna kao sastavnog dela poreske prijave biće pomeren na 1. januar 2018. godine, navode u Ministarstvu finansija.

Do kraja 2016. godine biće izmenjen Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) kojim je predviđeno da podnošenje pregleda obračuna poreza počne od 1. januara 2017. godine.

Privrednici imaju zamerke na novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik), koji je predvideo da se obavezno podnošenje obračuna kao sastavnog dela poreske prijave primenjuje od 2017. godine, tvrdeći da je taj Pravilnik neprecizan i da bi im doneo dodatne troškove, jer zahteva popunjavanje 155 stavki.

"U Ministarstvu finansija u prethodnom periodu je održano više sastanaka sa Privrednom komorom Srbije i računovođama kako bi se svi uključili u postupak uspostavljanja adekvatnih mehanizama države u borbi protiv sive ekonomije. I dalje su u toku sastanci na kojima se razmatraju svi konstruktivni predlozi koji se odnose na novi Pravilnik, njegovo unapređenje i usklađivanje sadržine, kao i smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u pregledu obračuna PDV-a i ustanovljeno je da će se pomeriti početak primene", naveli su u Ministarstvu finansija.

Oni su podsetili da je prema važećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) obveznik dužan da u svojoj evidenciji obezbedi podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka, a propisano je i da obveznici PDV-a imaju obavezu da podatke o prometu dobara i usluga odvojeno obezbede u svojoj evidenciji, sa dodatnim podacima.

"Osnovna razlika između starog i novog Pravilnika je u potrebi da se postojeća slobodna forma dokumenta – unificira na nivou svih obveznika PDV pa novi Pravilnik donosi - POPDV obrazac (Pregled obračuna PDV) imajući u vidu da će se svi podaci unositi elektronskim putem kao i sama poreska prijava", naveli su u Ministarstvu.

Oni tvrde da novi Pravilnik obezbeđuje znatno bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV, a obezbeđivanje transparentnosti podataka iz evidencije za PDV nijednom obvezniku ne treba da predstavlja problem.

U Ministarstvu finansija su naglasili da će se pozitivni efekti ovog Pravilnika odraziti i na one poreske obveznike koji poštuju propise i koji svojim poslovanjem ne ugrožavaju poreske prihode.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.10.2016.
Naslov: Redakcija