Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na objektima na teritoriji grada utvrđuju se pravilnikom koji donosi Gradonačelnik grada Beograda


Vlasnici radnji u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu bili su neprijatno iznenađeni kada im je nedavno komunalna policija pokucala na vrata i svakome ko ima reklamu firme veću od 60x25 centimetara zatražila tehnički projekat. Samo na prvu loptu ovo zvuči kao sasvim normalno. Međutim, u Odluci o oglašavanju na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2007, 34/2009, 16/2010 i 44/2014 - dalje: Odluka) ne postoji član kojim se određuje kolikih dimenzija treba da bude reklama firme.

- Ne samo da nema dimenzija, već traže tehnički projekat koji košta i do 60.000 dinara za nalepnicu na izlogu. Ne govorimo o svetlećim reklama ili nekim istaknutim, već o nečemu što je nalepnica na izlogu - kaže vlasnik jedne od radnji. Oni koji nemaju tehnički projekat morali su da skinu reklamu i plate kaznu od 50.000 dinara.

Na pitanje zbog čega je potreban tehnički projekat i kako to da za jednu nalepnicu treba izdvojiti toliko novca, kao i po kom propisu komunalna inspekcija može da ide po radnjama i kažnjava vlasnike, nema odgovora od gradskih vlasti. Vlasnici koji nisu želeli da pređu preko ovakve odluke žalili su gradskoj upravi i jedini odgovor koji su dobili jeste da oni postupaju na osnovu "usmenog naređenja".

U prekršajnom nalogu komunalna policija se, kako tvrde vlasnici, pozivala na članove 22, 29 i 30 Odluke. U članu 29 ove Odluke piše da se "uz zahtev za izdavanje dozvole prilaže tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa aktom iz člana 11 ove odluke", gde opet piše da se "tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na objektima utvrđuje pravilnikom koji donosi gradonačelnik grada Beograda".

Ni u jednom od pomenuta tri člana, kao ni u celoj Odluci se ne pominje veličina oglasa od 60x25 centimetara, kao i to da se svaki centimetar preko toga kažnjava sa 50.000 dinara. Vlasnicima je ostalo nejasno zašto za svaki prekoračeni centimetar obične nalepnice na izlogu radnje treba da se plati 500 evra samo za tehničku dokumentaciju i šta tu može toliko da košta.

ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2007, 34/2009, 16/2010 i 44/2014)

Postupak i uslovi za postavljanje objekta i sredstva za oglašavanje

Član 11

Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje iz čl. 5. i 6. i sredstava za oglašavanje na objektima iz čl. 7. i 9. ove odluke na teritoriji grada utvrđuju se pravilnikom koji donosi Gradonačelnik grada Beograda.

Predlog akta iz stava 1. ovog člana priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva, u saradnji sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda nadležnom za poslove urbanizma.

Dozvola

Član 29

Oglašavanje na drugim površinama vrši se na osnovu dozvole koju na zahtev zainteresovanog lica izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i opštinskih puteva.

U slučaju kada se zahtev za oglašavanje odnosi na objekte, odnosno sredstva za oglašavanje čija je površina manja od 2 m2 i koja se ne nalaze nad javnom površinom, dozvolu izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Dozvola se izdaje u formi rešenja i sadrži naročito: podatke o licu koje vrši oglašavanje, mestu i uslovima postavljanja, vrsti i dimenzijama objekta, odnosno sredstva koje se postavlja i vreme na koje se izdaje.

Uz zahtev za izdavanje dozvole prilaže se tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa aktom iz člana 11. ove odluke.

Tehnička dokumentacija iz stava 4. ovog člana čini sastavni deo rešenja.

Organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu, primerak konačnog rešenja dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda i nadležnoj komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji.

Izvor: Vebsajt Danas, Lj. B., 26.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija