Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12), član 222. menja se i glasi:

"Član 222.

Upravni odbor ima sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada i to:

1) četiri člana, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike koje ima više od 50.000 registrovanih članova;

4) jednog člana predstavnika osiguranika zemljoradnika, na predlog udruženja poljoprivrednika organizovanih na nivou Republike koja imaju više od 50.000 registrovanih članova.

Članovi Upravnog odbora zastupaju interese osiguranika, odnosno osiguranih lica u obezbeđivanju i sprovođenju prava obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa ovim zakonom.

Broj članova udruženja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.”           

Član 2.

Član 225. menja se i glasi:

"Član 225.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje imenuje i razrešava Vlada i to:

1) tri člana, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad – za predstavnike iz reda osiguranika zaposlenih;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike koje ima više od 50.000 registrovanih članova.

Vlada imenuje i razrešava predsednika Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora.

Broj članova udruženja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 68. stav 3. prema kome se zdravstveno osiguranje uređuje zakonom, kao i članom 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstvenog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da racionalizacije i postizanja efikasnosti rada Upravnog i Nadzornog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond). Naime, Upravni odbor Republičkog fonda ima 21 člana, dok Nadzorni odbor ima sedam članova. Sagledavanjem realnih okolnosti, odnosno rezultata i efikasnosti rada Upravnog i Nadzornog odbora, kao i radi uštede sredstava Republičkog fonda, došlo se do zaključka da je potrebno izvršiti racionalizaciju broja članova ovih tela. Predloženim rešenjem zadržava se učešće najbrojnijih kategorija civilnog sektora, odnosno kategorija osiguranika koje su najbrojnije, a na način kako su zastupljeni u svim drugim organizacijama socijalnog osiguranja. Pored racionalizacije rada, postiže se zastupljenost predstavnika Vlade, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, kao mehanizma potrebnog za sprovođenje zdravstvene politike, kao i kontrole namenskog opredeljivanja i raspolaganja sredstvima budžeta Republike Srbije opredeljenim za obavezno zdravstveno osiguranje, imajući u vidu da se istima raspolaže kroz utvrđivanje prava osiguranika, odnosno donošenje akata od strane organa upravljanja.      

Ističemo da je predloženi mehanizam već uspostavljen u drugim organizacijama socijalnog osiguranja (npr. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje). Naime, organi upravljanja u tim organizacijama su direktor i Upravni odbor.

U skladu sa članom 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Upravni odbor fonda ima sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i to:

1) četiri člana na predlog ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministra nadležnog za poslove finansija;

2) jednog člana iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji ima najveći broj članova;

3) jednog člana iz reda poslodavaca, na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koje ima najveći broj članova;

4) jednog člana iz reda korisnika prava, na predlog saveza penzionera osnovanog na nivou Republike, koje ima najveći broj članova. Savez penzionera podnosi dokaz o broju registrovanih članova ministarstvu nadležnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.

Članom 12. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, propisano je da Upravni odbor Nacionalne službe ima 9 članova. Članove upravnog odbora i među njima predsednika imenuje i razrešava Vlada, i to:

1. četiri člana na predlog ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, od kojih su najmanje dva iz sastava ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2. četiri člana na predlog Socijalno-ekonomskog saveta za Republiku Srbiju, od kojih dva predstavnika sindikata i dva predstavnika poslodavaca.

Direktor Nacionalne službe je po funkciji član upravnog odbora.

Predstavnici osiguranika odabrani su po brojnosti pojedinih kategorija osiguranika u Republici Srbiji. Prema podacima Republičkog fonda, po osnovu zaposlenosti osigurano je 2.828.201 lica, što čini 40% od ukupnog broja obavezno osiguranih lica, a od tog broja nosilaca osiguranja ima 1.647.922 dok je 1.180.279 lica koja su osigurana preko njih. Na drugom mestu po broju osiguranika u odnosu na osnov osiguranja su penzioneri, kojih je 1.920.584, odnosno 28%. Oko 4% su osiguranici poljoprivrednici.

Imajući u vidu napred izneto i postavljene ciljeve zdravstvene politike Ministarstva zdravlja, neophodno je uspostaviti mehanizme za efikasan rad svih institucija u zdravstvu, a naročito Republičkog fonda koji obavlja značajne poslove u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Način rada, ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja bliže se uređuju statutom Republičkog fonda u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Predložena rešenja uticaće na rad Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na način koji će omogućiti brže i efikasnije donošenje propisa koji se nalaze u nadležnosti Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što će imati posledice na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Naime, postići će se kraće vreme prilikom donošenja opštih i drugih podzakonskih akata čije se donošenje nalazi u nadležnosti Republičkog fonda, a kojima se uređuju brojna pitanja koja se tiču sadržaja i obima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i načina i postupka ostvarivanja tih prava. Takođe, predloženim rešenjima utiče se na operativniji rad organa upravljanja, u smislu zakazivanja i održavanja sednica, kao i donošenja odluka. Imajući u vidu broj pojedinih kategorija osiguranika, a uzimajući u obzir analizu efikasnosti i ekonomičnosti rada organa upravljanja, došlo se do zaključka da se predloženim izmenama i postiže zastupljenost najvećeg broja osiguranika, kao i da se uvodi mehanizam potreban za sprovođenje zdravstvene politike, a imajući u vidu odredbu člana 209. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojima je propisano da osiguranici u Upravnom odboru treba da budu zastupljeni ne samo uzimajući u obzir kategoriju, već i brojnost pojedine kategorije osiguranika.

Predložene izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju imaju za cilj da unaprede rad donosilaca značajnih odluka za funkcionisanje sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja u celini, čiji kvalitetan i efikasan rad obezbeđuje uslove da se svim osiguranim licima, pod jednakim uslovima, omogući ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predloženo je. da se član 222. menja tako da se Upravni odbor Republičkog fonda sastoji od sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i to:

1) četiri člana, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike koje ima više od 50.000 registrovanih članova;

4) jednog člana predstavnika osiguranika zemljoradnika, na predlog udruženja poljoprivrednika organizovanih na nivou Republike koja imaju više od 50.000 registrovanih članova.

Članovi Upravnog odbora zastupaju interese osiguranika, odnosno osiguranih lica u obezbeđivanju i sprovođenju prava obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa ovim zakonom.

Broj članova udruženja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.           

Članom 2. predloženo je da se član 225. menja se tako da Nadzorni odbor Republičkog fonda ima pet članova, koje imenuje i razrešava Vlada, i to:

1) tri člana, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad - za predstavnike iz reda osiguranika zaposlenih;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike koje ima više od 50.000 registrovanih članova.

Vlada imenuje i razrešava predsednika Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora.

Broj članova udruženja utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.

Članom 3. predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike za 2014. godinu. Naime, ovim zakonom ostvariće se uštede u Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku kako bi se uspostavili mehanizmi za efikasan rad svih institucija u zdravstvu, a naročito Republičkog fonda koji obavlja značajne poslove u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno kako bi u najkraćem roku bili stvoreni uslovi za kvalitetan i efikasan rad Upravnog i Nadzornog odbora Republičkog fonda i otklonile štetne posledice koje mogu nastati po osigurana lica, odnosno kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, donese po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 27.10.2014.