Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLOŽENA PRIMENA POJEDINIH ODREDBI ČETIRI PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJU USLOVI ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆE EVIDENCIJE


 

Izmenama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014 ponovo je odložen početak primene pojedinih njegovih odredaba tako što je propisano da:

od 25.10.2015. godine primenjuju se odredbe:

- člana 10. stav 6. prema kojima vozila kategorije BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE moraju imati najmanje po jedno dodatno spoljnje vozačko ogledalo sa leve i desne strane koja omogućavaju instruktoru vožnje, odnosno ispitivaču osmatranje puta i saobraćaja iza vozila kada spoljna vozačka ogledala to ne omogućavaju;

- člana 11. stav 4. tačka 3) prema kojima poligon, odnosno prostor na kojem se izvode poligonske radnje, mora biti izveden i obezbeđen na način kojim će se sprečavati posledice grešaka kandidata pri izvođenju poligonskih radnji;

- člana 12. stav 8. prema kojima prostor za izvođenje propisanih poligonskih radnji motornim vozilima kategorija AM, A1, A2 i A ne može da se preklapa sa prostorima za izvođenje poligonskih radnji vozilima drugih kategorija.

od 26.10.2015. godine primenjuju se odredbe:

- člana 10. stav 1. tačka 6), a do tada će se praktična obuka kandidata za vozače motornih vozila kategorije B vršiti na motornom vozilu kategorije B, sa četiri točka, sa najmanje četiri sedišta, najveće konstruktivne brzine od najmanje 100 km/h, sa dva spoljna vozačka ogledala (sa obe strane vozila);

- člana 10. stav 3. a do tada vozilo kategorije B može da ima samo duplu nožnu komandu, ne mora da ima uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi duplih nožnih komandi i ne mora da ima dodatno unutrašnje vozačko ogledalo i najmanje jedno dodatno spoljnje ogledalo;

- člana 11. stav 1. a do tada početna praktična obuka, odnosno poligonske radnje u praktičnoj obuci i na praktičnom ispitu, uz saglasnost upravljača puta, mogu da se izvode na prostoru koji je deo saobraćajne površine i omogućava izvođenje propisanih poligonskih radnji, i koji je propisno označen i obezbeđen za vreme obuke;

- člana 14. stav 1, člana 15. stav 1, člana 16. stav 1, člana 17. stav 1, člana 18. stav 1, člana 19. stav 1, člana 20. stav 1, člana 21. stav 1. a do tada, u pogledu dimenzija prostora na kome se izvode poligonske radnje i širine saobraćajnih traka, može da se primenjuje rešenje predviđeno odredbama člana 35. tačka 1);

- člana 16. stav 1. tačka 2) i odredbe člana 18. stav 1. tačka 1), a do tada, u pogledu dimenzija prostora na kome se izvode poligonske radnje i dužine zaustavnog polja, odnosno prostora za parkiranje vozila - može da se primenjuje rešenje predviđeno odredbama člana 35. tač. 2) i 3).

 

 

 

Izmenama  Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014, stupio na snagu 11.10.2014. godine), uvedene su novine u vezi sa teorijskom obukom kandidata za vozače odložen je početak primene pojedinih njegovih odredaba tako što je propisano da:

od 25.10.2015. godine primenjuju se odredbe:

- člana 47. kojima je propisano da teretno, odnosno priključno vozilo prilikom praktične obuke kandidata za vozače vozila kategorija BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE i F mora biti opterećeno najmanje 3 časa, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje organizovanje, sprovođenje i način polaganja vozačkog ispita, vođenje evidencija o vozačkom ispitu, rokovi njihovog čuvanja i uslovi koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit.

 

 

Izmenama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014, stupio na snagu 11.10.2014. godine)odložen je početak primene pojedinih njegovih odredaba tako što je propisano da:

od 25.10.2015. godine primenjuju se odredbe:

- člana 36. st. 3. do 5. prema kojima vozila određenih kategorija na praktičnom ispitu moraju da budu opterećena sa najmanje 30% svoje nosivosti.

 

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex