Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: Rešenje o porezu na imovinu je dokaz za utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti pod hipotekom, jer se za ovlašćenog procenjivača smatra i organ koji je nadležan za vođenje poreskog postupka- Ako postoji poresko rešenje, banka ne bi trebalo da tu procenu odbije, osim ako ugovorom nije predviđeno drugačije, odnosno ako ugovorom nije predviđeno pravo banke da od klijenta traži procenu nepokretnosti od procenitelja


Rešenje nadležnog poreskog organa o porezu na imovinu za tekuću godinu je odgovarajući dokaz za utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti pod hipotekom, jer se za ovlašćenog procenjivača smatra i organ koji je nadležan za vođenje poreskog postupka, saopštava Narodna banka Srbije (NBS).

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016 i 69/2016), bankama je omogućeno da se opredele čiju će procenu tržišne vrednosti prihvatiti – nadležnog poreskog organa ili drugih procenitelja (sudski veštak odgovarajuće struke i pravno lice koje je osnovano za obavljanje delatnosti veštačenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje poslova veštačenja). To je regulisano internim aktima banaka, na osnovu kojih se u ugovoru zaključenom između banke i klijenta definišu prava i obaveze povodom načina pribavljanja dokaza o proceni vrednosti.

Ako postoji poresko rešenje, banka ne bi trebalo da tu procenu odbije, osim ako ugovorom nije predviđeno drugačije, odnosno ako ugovorom nije predviđeno pravo banke da od klijenta traži procenu nepokretnosti od procenitelja.

NBS ukazuje na to i da je redovna procena tržišne vrednosti nepokretnosti uvedena u cilju adekvatnog i efikasnog upravljanja kreditnim rizikom u poslovanju banaka, odnosno zaštite od procenjenih gubitaka po osnovu kreditnog rizika kojem su banke izložene u svom poslovanju.

Kako bi se hipoteka na nepokretnosti smatrala adekvatnim sredstvom obezbeđenja odobrenog kredita, potrebno je da, pored drugih propisanih uslova, banka redovno prati vrednost nepokretnosti i njenu tržišnu vrednost utvrđuje najmanje jednom u tri godine, kao i češće ako su osetnije promenjeni uslovi na tržištu ovih nepokretnosti ili je fizičko stanje te nepokretnosti promenjeno.

Utvrđena dinamika procene u skladu je sa dobrom međunarodnom praksom i svakako doprinosi da banka adekvatnije upravlja kreditnim rizikom kome je izložena u svom poslovanju, dodaje se u saopštenju NBS-a.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 23.09.2016.
Naslov: Redakcija