Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Predviđeno je izjednačavanje poreske stope na sve vidove hotelskog smeštaja na 10 odsto, na prigradski i javni gradski prevoz, kao i u pružanju usluga u građevinarstvu. Predviđa se mogućnost stranim licima da se evidentiraju u sistem PDV uz obavezu da odrede poreskog punomoćnika u RS za potrebe PDV


Razlog za donošenje izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) je usklađivanje sa propisima EU i stvaranje boljih uslova za poslovanje privrede, izjavio je ministar finansija, Dušan Vujović.

Izmene Zakona omogućiće stranim kompanijama da posluju u Srbiji kao i u EU, dodao je Vujović obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Suština je da strana lica koja posluju u Srbiji budu evidentirana kao obveznici PDV-a i da mogu da ostvare sva prava kao da su na teritoriji EU, po potpuno jednakim uslovima kao i domaća pravna lica, objasnio je Vujović.

Predlog zakona predviđa izjednačavanje poreske stope na sve vidove hotelskog smeštaja na 10 odsto, na prigradski i javni gradski prevoz, kao i u pružanju usluga u građevinarstvu.

Poreska stopa PDV-a, kojom se oporezuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, biće izjednačene sa poreskom stopom PDV-a kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika i u međumesnom i u međunarodnom saobraćaju (trenutno iznosi 10 odsto).

Predlogom zakona predlaže se pravo na odbitak PDV-a po osnovu nabavke dobara i to: električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

Ministar je najavio da će, pored elektronskog prijavljivanja i plaćanje poreza i dažbina, uskoro biti uveden i jedinstveni pravilnik za procedure u prijavljivanju poreza na jednom mestu, čime će privredi i građanima biti pojednostavljeno izmirivanje i praćenje poreskih obaveza.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.09.2015.