Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA - Tekst propisa


I

OPŠTE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se osnovni zahtevi za objekte i način iskazivanja performansi građevinskih proizvoda koji se isporučuju na tržište a koje se odnose na njihove bitne karakteristike, kao i uslovi o upotrebi znaka usaglašenosti na tim proizvodima, sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda, postupci koje u okviru sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda sprovodi proizvođač građevinskog proizvoda i imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Ovim zakonom se utvrđuju i vrste dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskih proizvoda, zahtevi za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje, postupak prijavljivanja i obaveze imenovanih tela za tehničko ocenjivanje, zahtevi za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, postupak prijavljivanja i obaveze imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, obaveze privrednih subjekata prilikom isporuke građevinskih proizvoda na tržište, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona i druga pitanja bitna za isporuku građevinskih proizvoda na tržište.

Pojmovi

Član 2.

U smislu ovog zakona, primenjuju se sledeći pojmovi:

1) građevinski proizvod je svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište radi stalne ugradnje u objekte ili njihove delove i čije performanse imaju uticaj na performanse objekata u pogledu osnovnih zahteva za objekte;

2) familija građevinskih proizvoda je grupa srodnih proizvoda koji imaju sličnu predviđenu upotrebu;

3) sklop je građevinski proizvod koji je jedan proizvođač stavio na tržište kao komplet od najmanje dva pojedinačna dela koje treba sastaviti kako bi bio ugrađen u objekat;

4) objekat je zgrada ili inženjerski objekat;

5) bitne karakteristike građevinskog proizvoda su one karakteristike građevinskog proizvoda koje se odnose na osnovne zahteve za objekte;

6) performansa građevinskog proizvoda je performansa koja se odnosi na odgovarajuće bitne karakteristike građevinskog proizvoda iskazana nivoom, klasom ili opisno;

7) nivo je rezultat ocenjivanja performanse građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama iskazan brojčanom vrednošću;

8) klasa je opseg nivoa performanse građevinskog proizvoda, od minimalne do maksimalne vrednosti;

9) granični nivo je minimalna vrednost performanse građevinskog proizvoda koja mora da se postigne ili maksimalna vrednost koja ne sme da se prekorači;

10) tip proizvoda je skup reprezentativnih nivoa ili klasa performansi građevinskog proizvoda koji se odnosi na njegove bitne karakteristike, a koji je proizveden korišćenjem date kombinacije sirovina ili drugih elemenata u određenom proizvodnom procesu;

11) tehnička specifikacija je harmonizovana tehnička specifikacija i srpska tehnička specifikacija;

12) harmonizovana tehnička specifikacija je harmonizovani standard i evropski dokument za ocenjivanje;

13) srpska tehnička specifikacija je srpski standard sa spiska srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu "Spisak 1") i srpski standard na koji se poziva tehnički propis;

14) harmonizovani standard je evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije;

15) srpski standard je standard koji je donelo nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji;

16) Evropski dokument za ocenjivanje je dokument koji je donela evropska organizacija tela za tehničko ocenjivanje za potrebe izdavanja evropskih tehničkih ocena;

17) Evropska tehnička ocena je dokumentovana ocena performansi građevinskog proizvoda koja se odnosi na njegove bitne karakteristike izdata u skladu sa odgovarajućim evropskim dokumentom za ocenjivanje;

18) predviđena upotreba je upotreba građevinskog proizvoda na način utvrđen u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu;

19) specifična tehnička dokumentacija je dokumentacija kojom se dokazuje da su metode u okviru odgovarajućeg sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi zamenjene drugim metodama, pod uslovom da su rezultati dobijeni tim drugim metodama jednaki rezultatima dobijenim metodama ispitivanja iz odgovarajućeg srpskog standarda sa Spiska 1;

20) isporuka na tržištu je svako činjenje dostupnim građevinskog proizvoda na tržištu Republike Srbije radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, sa ili bez naknade;

21) stavljanje na tržište je prva isporuka proizvoda na tržište Republike Srbije;

22) privredni subjekat je proizvođač, zastupnik, uvoznik ili distributer građevinskog proizvoda;

23) proizvođač je pravno lice ili preduzetnik koje proizvodi građevinski proizvod ili za koga se taj građevinski proizvod projektuje ili proizvodi i trguje njime pod svojim imenom ili žigom;

24) distributer je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, koje je uključeno u lanac isporuke i koje u okviru obavljanja svoje delatnosti isporučuje građevinski proizvod na tržište, a nije proizvođač ili uvoznik;

25) uvoznik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, koje stavlja na tržište građevinski proizvod iz drugih zemalja;

26) zastupnik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, koje je proizvođač ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja, a u vezi sa stavljanjem građevinskog proizvoda na tržište Republike Srbije;

27) povlačenje je svaka mera čiji je cilj da spreči da građevinski proizvodu lancu isporuke bude isporučen natržište;

28) opoziv je svaka mera čiji je cilj da postigne povraćaj građevinskog proizvoda koji je već isporučen krajnjem korisniku;

29) akreditacija ima značenje saglasno posebnim propisima kojima je uređena oblast akreditacije;

30) fabrička kontrola proizvodnje je dokumentovana, stalna i interna kontrola proizvodnje u fabrici u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

31) mikro pravno lice ima značenje saglasno posebnim propisima kojima je uređeno razvrstavanje pravnih subjekata;

32) životni ciklus su uzastopne i međusobno povezane faze veka trajanja građevinskog proizvoda, od nabavke sirovina ili izrade od prirodnih resursa do trajnog odlaganja;

33) kontakt tačka je državni elektronski servis putem kojeg se zainteresovanim licima besplatno pružaju informacije o odredbama propisa o građevinskim proizvodima na teritoriji Republike Srbije;

34) Telo za tehničko ocenjivanje (Technical Assessment Body) (u daljem tekstu: TAV) je telo koje sprovodi ocenjivanje i izdavanje evropske tehničke ocene za proizvodnu oblast za koju je imenovano;

35) sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi je skup postupaka koji se sprovode s ciljem obezbeđivanja usaglašenosti građevinskog proizvoda sa performansama bitnih karakteristika navedenih u deklaraciji o performansama koje su utvrđene u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu;

36) Dokumenti o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi su, zavisno od primenjenog sistema iz Priloga V ovog zakona: deklaracija o performansama, sertifikat o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje i izveštaj o ispitivanju, kojima se potvrđuje stalnost i/ili verifikacija performasi građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama utvrđenim u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu;

37) Osnovni zahtevi za objekte su zahtevi koje objekat treba da zadovolji tokom ekonomski prihvatljivog veka upotrebe;

38) prijavljeno telo je imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koje je prijavljeno Evropskoj komisiji i državama članicama EU kao nezavisna treća strana za obavljanje poslova ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda i upisano u odgovarajući registar tih tela koji vodi Evropska komisija ("NANDO baza");

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu a nisu definisani u stavu 1. ovog člana imaju značenje utvrđeno propisima kojima se uređuje građenje, tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, opšta bezbednost proizvoda, upravljanje hemikalijama, tržišni nadzor, akreditacija i standardizacija.

Izrazi na engleskom jeziku pojedinih pojmova iz stava 1. ovog člana, a koji se koriste u harmonizovanim tehničkim specifikacijama, prevedeni su u prilogu VII ovog zakona.

Primena

Član 3.

Ovaj zakon primenjuje se na sve građevinske proizvode utvrđene u Prilogu IV ovog zakona. Ako tehnički i drugi zahtevi za građevinske proizvode iz stava 1. ovog člana nisu utvrđeni srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, na te

građevinske proizvode se primenjuju odredbe posebnog propisa kojim se uređuje opšta bezbednost proizvoda i propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

Upotreba građevinskih proizvoda, ugradnja i performanse koje mora da ima građevinski proizvod u odnosu na njegove bitne karakteristike utvrđuju se tehničkim propisom koji se donosi na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.

Metode koje se koriste u propisivanju zahteva za objekte, kao i drugi propisi koji se odnose na bitne karakteristike građevinskih proizvoda moraju biti u skladu sa srpskim standardima kojima su preuzeti harmonizovani standardi.

Opšti uslovi za stavljanje ili isporuku građevinskih proizvoda na tržište

Član 4.

Građevinski proizvod se stavlja ili isporučuje na tržište ako je usklađen sa tehničkim zahtevima utvrđenim srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Na tržište se stavlja ili isporučuje i građevinski proizvod koji je usklađen sa harmonizovanim standardom koji je identičan sa srpskim standardom sa Spiska 1.

Za građevinske proizvode za koje uslovi za stavljanje ili isporuku na tržište nisu propisani domaćim tehničkim propisom, priznaje se važenje inostranog dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi izdatog od strane prijavljenog tela.

Odredbe stava 3. ovog člana se ne primenjuju na građevinske proizvode za koje je posebnim propisom koji uređuje zaštitu života i zdravlja ljudi, životne sredine, odnosno zaštitu kulturnih dobara, utvrđen način stavljanja u promet, već se ti proizvodi mogu ugraditi u objekte ili njihove delove u skladu sa tim posebnim propisom.

Za građevinski proizvod iz stava 2. ovog člana privredni subjekat koji taj građevinski proizvod stavlja ili isporučuje na tržište Republike Srbije dužan je da pre stavljanja na tržište o tome obavesti ministarsvo nadležno za poslove građevinarstva, radi upisa na spisak inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdatog u inostranstvu (u daljem tekstu: inostrani dokumenti o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi) uz dostavljanje istih prevedenih na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

II

OSNOVNI ZAHTEVI U POGLEDU KVALITETA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Osnovni zahtevi za objekte i bitne karakteristike građevinskih proizvoda

Član 5.

Osnovni zahtevi za objekte utvrđeni u Prilogu I ovog zakona čine osnovu za pripremu srpskih tehničkih specifikacija i tehničkih propisa.

Bitne karakteristike građevinskih proizvoda se utvrđuju srpskim tehničkim specifikacijama i tehničkim propisima u vezi sa osnovnim zahtevima za objekte.

Za određene familije građevinskih proizvoda obuhvaćene srpskim standardom sa Spiska 1, po potrebi i u vezi sa njihovim predviđenim upotrebama, ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi tehnički propis u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije, kojim utvrđuje te bitne karakteristike za koje proizvođač navodi performanse građevinskog proizvoda prilikom njegovog stavljanja na tržište.

Po potrebi, tehničkim propisom iz stava 3. ovog člana, utvrđuju se i granične vrednosti performansi u vezi sa bitnim karakteristikama koje je potrebno navesti.

Deklaracija o performansama i znak usaglašenosti

Član 6.

Za građevinske proizvode usaglašene sa zahtevima utvrđenim srpskom tehničkom specifikacijom i građevinske proizvode usaglašene sa zahtevima utvrđenim tehničkim propisom i ovim zakonom, proizvođač sačinjava deklaraciju o performansama građevinskog proizvoda u vezi sa bitnim karakteristikama (u daljem tekstu: deklaracija o performansama) na srpskom jeziku, pre stavljanja tog proizvoda na tržište.

Za građevinski proizvod iz stava 1. ovog člana, informacije o njegovim performansama u vezi sa bitnim karakteristikama, kako su utvrđene u odgovarajućoj srpskoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu, mogu biti pružene u bilo kom obliku samo ako su uključene i navedene u deklaraciji o performansama, osim u slučajevima kada u skladu sa članom 7. ovog zakona, nije sačinjena deklaracija o performansama.

Sačinjavanjem deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa navedenim performansama.

Deklaracija o performansama koju je izradio proizvođač smatra se pouzdanom i tačnom ukoliko ne postoje objektivne naznake koje upućuju na suprotno.

Izuzeci od obaveze sačinjavanja deklaracije o performansama

Član 7.

Proizvođač nije u obavezi da sačini deklaraciju o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona prilikom stavljanja građevinskog proizvoda na tržište, kada je:

1) građevinski proizvod proizveden pojedinačno ili po narudžbini i u neserijskoj proizvodnji od strane proizvođača koji je odgovoran i za bezbednu ugradnju građevinskog proizvoda u objekat, u skladu sa odgovarajućim posebnim propisima, pri čemu odgovornost za građevinski proizvod i njegovu bezbednu ugradnju proizvođač potvrđuje pisanom izjavom, koju odgovorni izvođač radova evidentira u građevinski dnevnik;

2) građevinski proizvod proizveden na gradilištu radi ugradnje u objekat, u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i za čiju proizvodnju odgovornost snosi odgovorni izvođač radova;

3) građevinski proizvod proizveden na tradicionalan način ili na način koji je primeren očuvanju nasleđa ili u neindustrijskom procesu zbog odgovarajuće revitalizacije objekata koji su zvanično zaštićeni kao deo utvrđene zaštićene okoline ili zbog njihove posebne arhitektonske ili istorijske vrednosti, a u skladu sa odgovarajućim propisima kojima je uređena zaštita kulturnih dobara, pri čemu odgovornost za građevinski proizvod i njegovu bezbednu ugradnju proizvođač potvrđuje pisanom izjavom, koju odgovorni izvođač radova evidentira u građevinski dnevnik;

Izuzetak od obaveze sačinjavanja deklaracije o performansama se odnosi i na građevinski proizvod nastao rušenjem objekta i pripremljen za ponovnu upotrebu u objektu iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Odredbe iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se ako u Republici Srbiji postoje odredbe kojima se zahteva deklaracija o performansama građevinskog proizvoda koji se isporučuje na tržište.

Sadržaj deklaracije o performansama

Član 8.

Deklaracijom o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona iskazuju se performanse građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama utvrđene odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Deklaracija o performansama sadrži, naročito:

1) Naziv i/ili oznaku tipa građevinskog proizvoda za koji se sačinjava deklaracija o performansama;

2) sistem ili sisteme ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda, u skladu sa Prilogom V ovog zakona, utvrđene odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

3) kada je to odgovarajuće, oznaku i godinu objavljivanja srpskog standarda sa Spiska 1, oznaku i godinu objavljivanja srpskog standarda na koji se poziva tehnički propis ili naziv tehničkog propisa i broj službenog glasila u kom je tehnički propis objavljen;

4) kada je odgovarajuće, referentni broj korišćene odgovarajuće specifične tehničke dokumentacije i zahteve sa kojima je proizvođač potvrdio da je građevinski proizvod usaglašen;

Deklaracija o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona, pored navedenog, sadrži i:

1) predviđenu upotrebu ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

2) spisak bitnih karakteristika građevinskog proizvoda, kako je utvrđeno odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom za navedenu predviđenu upotrebu ili upotrebe;

3) performanse bar jedne bitne karakteristike građevinskog proizvoda koja je od značaja za navedenu predviđenu upotrebu ili upotrebe;

4) kada je to odgovarajuće, performanse građevinskog proizvoda, prema nivoima, klasama ili opisno, i ako je potrebno, na osnovu proračuna u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama utvrđenim u skladu sa članom 5. stav 3. ovog zakona;

5) performanse onih bitnih karakteristika građevinskog proizvoda koje se odnose na predviđenu upotrebu ili upotrebe, u skladu sa odredbama kojima je predviđena upotreba;

6) slova "NPD" (performansa nije utvrđena) za navedene bitne karakteristike za koje performanse nisu navedene;

Deklaracija o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona se sačinjava u skladu sa obrascem iz Priloga III ovog zakona.

Informacije utvrđene propisom koji uređuje stavljanje u promet opasnih hemikalija pružaju se zajedno sa deklaracijom o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona kao informacije o bezbednosti sadržane u tehničkim uputstvima.

Dostavljanje deklaracije o performansama i tehnička uputstva

Član 9.

Primerak deklaracije o performansama u pisanoj formi ili elektronskoj formi dostavlja se uz svaki građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište.

Kada se serija istog građevinskog proizvoda isporučuje jednom korisniku, ona može biti praćena jednim primerkom deklaracije o performansama u pisanoj formi ili elektronskoj formi.

Pisani primerak deklaracije o performansama se dostavlja ako to zahteva primalac.

Privredni subjekat objavljuje deklaraciju o performansama iz člana 6. stav 1. ovog zakona na internet stranici ukoliko:

1) je osigurano da se sadržaj deklaracije o performansama ne menja nakon objavljivanja na internet strani;

2) je osigurano da se internet strana na kojoj je objavljena deklaracija o performansama prati i održava tako da strana i deklaracija o performansama primaocima građevinskih proizvoda budu stalno na raspolaganju;

3) osiguravajuprimaoci građevinskih proizvoda mogu pristupati deklaraciji o performansama bez naknade u periodu od deset godina nakon stavljanja građevinskog proizvoda na tržište ili tokom drugog takvog razdoblja koje se može utvrditi u skladu sa posebnim propisima;

4) su primaocima građevinskih proizvoda osigurana uputstva za pristup internet strani i deklaraciji o performansama koje su sastavljene za takve proizvode dostupnim na navedenim internet stranama.

Tehnička uputstva se dostavljaju uz svaki građevinski proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevinskih proizvoda isporučuju odjednom, tehnička uputstva prate svako pojedinačno pakovanje.

Kod isporuke građevinskog proizvoda u rasutom stanju, tehnička uputstva prate svaku pojedinačnu isporuku.

Tehnička uputstva naročito sadrže informacije o bezbednosti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i upotrebu građevinskog proizvoda na srpskom jeziku.

U tehničkim uputstvima se navodi rok do kog se građevinski proizvod sme ugraditi odnosno da taj rok nije ograničen.

Uz pisani tekst, tehnička uputstva mogu da sadrže i crteže i ilustracije.

Proizvođač osigurava da je svaki pojedinačni proizvod ili serija istog proizvoda koji stavlja na tržište povezan s određenom deklaracijom o performansama i to pomoću jedinstvene identifikacione oznake vrste i/ili tipa proizvoda.

Opšta načela i upotreba srpskog znaka usaglašenosti

Član 10.

Opšta načela utvrđena propisima kojima se uređuju način stavljanja, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti primenjuju se na srpski znak usaglašenosti koji se stavlja na građevinski proizvod ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Srpski znak usaglašenosti se stavlja na one građevinske proizvode za koje je proizvođač sačinio deklaraciju o performansama u skladu sa članom 6. i 8. ovog zakona.

Ako proizvođač nije sačinio deklaraciju o performansama u skladu sa članom 6. i 8. ovog zakona na građevinski proizvod ne sme biti stavljen srpski znak usaglašenosti.

Ako proizvođač stavi ili kada se u njegovo ime stavi srpski znak usaglašenosti, on potvrđuje da preuzima odgovornost za usaglašenost tog građevinskog proizvoda sa navedenim performansama kao i usklađenost sa svim važećim zahtevima utvrđenim u ovom zakonu i u drugim posebnim propisima kojima se predviđa stavljanje srpskog znaka o usaglašenosti na građevinske proizvode.

Za građevinski proizvod čiji su zahtevi utvrđeni srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, srpski znak usaglašenosti je jedini znak kojim se potvrđuje usaglašenost tog građevinskog proizvoda sa navedenim performansama u vezi sa bitnim karakteristikama utvrđenim tom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Upotreba građevinskih proizvoda koji nose srpski znak usaglašenosti ne može da bude onemogućena propisima ili uslovima koje nameću javna ili privatna tela koja deluju kao javna preduzeća ili javna tela na osnovu monopolske pozicije ili javnog ovlašćenja kada navedene performanse odgovaraju zahtevima za takvu upotrebu.

Pravila i uslovi za stavljanje srpskog znaka usaglašenosti

Član 11.

Srpski znak usaglašenosti se stavlja na građevinski proizvod ili na etiketu pričvršćenu na njega tako da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. Kada to nije moguće ili opravdano zbog prirode samog proizvoda, on se stavlja na ambalažu ili na dokumentaciju koja prati građevinski proizvod.

Uz srpski znak usaglašenosti se navode dve poslednje cifre godine u kojoj je prvi put stavljen, ime i registrovana adresa proizvođača, ili identifikaciona oznaka koja omogućava laku i nedvosmislenu identifikaciju imena i adrese proizvođača, jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda, referentni broj deklaracije o performansama, nivo ili klasa navedenih performansi, upućivanje na primenjenu srpsku tehničku specifikaciju ili tehnički propis, identifikacioni broj imenovanog tela koje je sprovelo ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, i ako je primenjivo, predviđena upotreba onako kako je utvrđena u primenjenoj srpskoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu.

Srpski znak usaglašenosti se stavlja pre stavljanja građevinskog proizvoda na tržište Republike Srbije. Može biti propraćen piktogramom ili nekim drugim znakom koji jasno označava poseban rizik ili upotrebu.

Opšta načela i upotreba znaka SE

Član 12.

Znak CE se stavlja na građevinski proizvod za koji je proizvođač sačinio deklaraciju o performansama kojom je potvrđena njegova usaglašenost sa harmonizovanim standardom ili sa evropskom tehničkom ocenom koja je za njega izdata uz sadržaj napisan na srpskom jeziku.

III

OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Obaveze proizvođača

Član 13.

Proizvođač građevinskog proizvoda sačinjava deklaraciju o performansama u skladu sa članom 6. i 8. ovog zakona i stavlja srpski znak usaglašenosti u skladu sa članom 10. i 11. ovog zakona.

Proizvođač, kao osnov za izradu deklaracije o performansama, izrađuje tehničku dokumentaciju za građevinski proizvod (u daljem tekstu: "tehnička dokumentacija") koja sadrži sve relevantne elemente u vezi sa zahtevanim sistemom ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi.

Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i deklaraciju o performansama tokom perioda od 10 godina nakon stavljanja građevinskog proizvoda na tržište.

Za neke familije građevinskih proizvoda, a na osnovu očekivanog veka trajanja ili uloge koju građevinski proizvod ima u objektu, ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi tehnički propis, kojim u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije, može biti izmenjen period iz stava 3. ovog člana.

Proizvođač obezbeđuje uspostavljanje postupaka kojima se osigurava da serijska proizvodnja zadržava navedene performanse, uzimajući u obzir eventualne nastale promene u tipu proizvoda odnosno tehničkoj dokumentaciji ili u odgovarajućim srpskim tehničkim specifikacijama ili tehničkm propisu.

Proizvođač, kada se to smatra potrebnim u smislu obezbeđivanja tačnosti, pouzdanosti i postojanosti navedenih performansi građevinskog proizvoda, obavlja ispitivanje uzoraka građevinskih proizvoda koji su stavljeni ili isporučeni na tržište, proverava i ako je potrebno, vodi registar reklamacija, neusaglašenih i opozvanih građevinskih proizvoda i obaveštava distributere o tom nadzoru.

Proizvođač obezbeđuje da njegovi građevinski proizvodi imaju broj tipa, serijski broj ili broj partije, šarže ili bilo koji drugi element kojim se omogućava njihova identifikacija, ili kada to ne dopuštaju dimenzije ili priroda samog proizvoda, da su potrebne informacije date na ambalaži ili u dokumentaciji koja prati građevinski proizvod.

Proizvođač naznačava na građevinskom proizvodu ili, tamo gde to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentaciji koja prati građevinski proizvod, svoje ime, registrovan trgovački naziv ili registrovani žig i svoju adresu za kontakt. Adresom se označava jedinstveno mesto na kojem je moguće kontaktirati proizvođača.

Kada se građevinski proizvod isporučuje na tržište, proizvođač obezbeđuje da proizvod prate tehnička uputstva na srpskom jeziku.

Proizvođač koji ima razloga da sumnja da je građevinski proizvod koji je stavio na tržište usaglašen sa deklaracijom o performansama ili usklađen sa drugim zahtevima iz ovog zakona, odmah preduzima neophodne korektivne mere kako bi usaglasio taj građevinski proizvod, ili ga prema potrebi, povukao sa tržišta ili opozvao.

Kada građevinski proizvod predstavlja rizik, proizvođač odmah o tome obaveštava nadležne organe, pružajući potrebne informacije, naročito u pogledu neusklađenosti i svih preduzetih korektivnih mera.

Na obrazloženi zahtev nadležnog organa, proizvođač pruža sve potrebne informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa deklaracijom o performansama i usklađenosti sa drugim zahtevima iz ovog zakona, na srpskom jeziku. Proizvođač je dužan da, na zahtev nadležnog organa, sarađuje u svakoj aktivnosti koja se preduzima u cilju uklanjanja rizika koji predstavljaju građevinski proizvodi koje je stavio na tržište.

Zastupnik

Član 14.

Proizvođač, pisanim ovlašćenjem, može da ovlasti zastupnika.

Izrada tehničke dokumentacije ne sme biti deo ovlašćenja zastupnika.

Zastupnik obavlja poslove navedene u ovlašćenju kojim se zastupniku omogućava da obavlja, najmanje, sledeće poslove:

1) stavlja na raspolaganje organima inspekcijskog nadzora deklaraciju o performansama i tehničku dokumentaciju tokom perioda navedenog u članu 13. stav 3. ovog zakona;

2) na obrazloženi zahtev nadležnog organa, pruža tom organu sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa deklaracijom o performansama i usklađenosti sa drugim važećim zahtevima iz ovog zakona;

3) sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtev, u svakoj aktivnosti koja se preduzima radi uklanjanja rizika koji predstavljaju građevinski proizvodi obuhvaćeni ovlašćenjem zastupnika.

Obaveze uvoznika

Član 15.

Uvoznik stavlja na tržište Republike Srbije samo građevinske proizvode koji su usklađeni sa zahtevima utvrđenim ovim zakonom.

Pre stavljanja građevinskog proizvoda na tržište, uvoznik je dužan da obezbedi da je:

1) proizvođač sproveo ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi,

2) proizvođač izradio tehničku dokumentaciju navedenu u članu 13. stav 2. ovog zakona,

3) proizvođač izradio deklaraciju o performansama u skladu sa čl. 6. i 8. ovog zakona,

4) na građevinski proizvod, kada je zahtevano, stavljen srpski znak usaglašenosti,

5) građevinski proizvod praćen odgovarajućom dokumentacijom i

6) da je proizvođač ispunio zahteve utvrđene u članu 13. stav 7. i 8. ovog zakona;

Ako ima razloga da sumnja da je građevinski proizvod usaglašen sa deklaracijom o performansama ili usklađen sa drugim zahtevima iz ovog zakona, uvoznik ne sme da stavi taj građevinski proizvod na tržište sve dok isti ne bude usaglašen sa pratećom deklaracijom o performansama i usklađen sa drugim zahtevima utvrđenim ovim zakonom, ili dok deklaracija o performansama ne bude ispravljena.

Kada građevinski proizvod predstavlja rizik, uvoznik je dužan da o tome obavesti proizvođača i nadležni inspekcijski organ.

Uvoznik je dužan da naznači svoje ime, registrovan trgovački naziv ili registrovani žig i svoju adresu za kontakt na građevinskom proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentaciji koja prati građevinski proizvod.

Kada građevinski proizvod isporučuje na tržište, uvoznik je dužan da obezbedi da građevinski proizvod prate tehnička uputstva na srpskom jeziku.

Sve dok je uvoznik odgovoran za građevinski proizvod, on obezbeđuje da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugrožavaju njegovu usaglašenost sa deklaracijom o performansama i usklađenost sa drugim zahtevima iz ovog zakona.

Kada se to smatra potrebnim u smislu obezbeđivanja tačnosti, pouzdanosti i postojanosti navedenih performansi građevinskog proizvoda, uvoznik obavlja ispitivanje uzoraka građevinskih proizvoda koji su stavljeni na tržište ili isporučeni na tržište, istražuje i vodi registar reklamacija, neusaglašenih proizvoda i opozvanih proizvoda i obaveštava distributere o svakom takvom praćenju.

Ako uvoznik ima osnova za sumnju da je građevinski proizvod koji je stavio na tržište usaglašen sa deklaracijom o performansama ili usklađen sa drugim važećim zahtevima utvrđenim ovim zakonom, dužan je da odmah preduzme neophodne korektivne mere kako bi usaglasio taj građevinski proizvod, ili ako je potrebno, isti povuče ili opozove sa tržišta.

Kada građevinski proizvod predstavlja rizik, uvoznik je dužan da odmah o tome obavesti nadležne organe, pružajući potrebne informacije, naročito u pogledu neusklađenosti i svih preduzetih korektivnih mera.

Uvoznik je dužan da u periodu navedenom u članu 13. stav 3. ovog zakona, stavlja na raspolaganje primerak deklaracije o performansama nadležnom inspekcijskom organu i obezbeđuje da tehnička dokumentacija bude dostupna tim organima na njihov zahtev.

Na obrazloženi zahtev nadležnog organa uvoznik je dužan da pruži sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa deklaracijom o performansama i usklađenosti sa drugim zahtevima iz ovog zakona, na srpskom jeziku. Uvoznik je dužan da, na zahtev nadležnog organa, sarađuje sa tim organom, u svakoj aktivnosti koja se preduzima radi otklanjanja rizika koji predstavljaju građevinski proizvodi koje je stavio na tržište.

Obaveze distributera

Član 16.

Distributer je dužan da pre nego što isporuči građevinski proizvod na tržište Republike Srbije, utvrdi:

 1. da je na taj građevinski proizvod, kada je neophodno, stavljen srpski znak usaglašenosti,
 2. da građevinski proizvod prati dokumentacija koja je propisana ovim zakonom kao i tehnička uputstva na srpskom jeziku,
 3. da su proizvođač i uvoznik ispunili zahteve propisane članom 13. st. 7. i 8. odnosno članom 15. stav 5. ovog zakona,
 4. da su ispunjene odredbe člana 9. stav 5. ovog zakona;

Distributer koji ima osnov da sumnja da je građevinski proizvod usaglašen sa deklaracijom o performansama ili usklađen sa drugim zahtevima iz ovog zakona, taj građevinski proizvod ne isporučuje na tržište sve dok građevinski proizvod ne bude usaglašen sa pratećom deklaracijom o performansama i usklađen sa drugim zahtevima iz ovog zakona ili dok deklaracija o performansama ne bude ispravljena. Kada proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obaveštava proizvođača ili uvoznika i organe tržišnog nadzora.

Sve dok je distributer odgovoran za građevinski proizvod, on obezbeđuje da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugrožavaju njegovu usaglašenost sa deklaracijom o performansama i usklađenost sa drugim zahtevima iz ovog zakona.

Ako distributer ima razloga da sumnja da je građevinski proizvod koji je isporučio na tržište usaglašen sa deklaracijom o performansama ili usklađen sa drugim zahtevima iz ovog zakona, obezbeđuje preduzimanje neophodnih korektivnih mera kako bi taj građevinski proizvod bio usaglašen, ili ako je to primereno, povučen sa tržišta ili opozvan. Kada proizvod predstavlja rizik, distributer odmah o tome obaveštava nadležne organe, pružajući detalje, naročito o neusklađenosti i svim preduzetim korektivnim merama.

Distributer je dužan da na obrazloženi zahtev nadležnog organa, pruža sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa deklaracijom o performansama i usklađenosti sa drugim zahtevima iz ovog zakona, na srpskom jeziku. Distributer, na zahtev nadležnog organa, sarađuje sa tim organom u svakoj aktivnosti koja se preduzima radi otklanjanja rizika koji predstavljaju građevinski proizvodi koje su isporučili na tržište.

Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primenjuju na uvoznike i distributere

Član 17.

Uvoznik ili distributer se smatra proizvođačem u smislu ovog zakona ako stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom ili menja građevinski proizvod koji je već stavljen na tržište na način koji može uticati na njegovu usaglašenost sa deklaracijom o performansama i preuzima obaveze proizvođača propisane članom 13. ovog zakona.

Identifikacija privrednih subjekata

Član 18.

Tokom perioda navedenog u članu 13. stav 3. ovog zakona, privredni subjekti su dužni da, na zahtev nadležnog inspekcijskog organa, daju podatke o svakom privrednom subjektu koji im je isporučio proizvod kao i o svakom privrednom subjektu kome su oni isporučili proizvod.

IV

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKI PROPISI

Tehnički propisi i srpski standardi

Član 19.

Tehničkim propisom i/ili srpskim standardom se obezbeđuju metode i kriterijumi za ocenjivanje performansi građevinskih proizvoda u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama.

Tehnički propis ili srpski standard može da utvrđuje i predviđenu upotrebu građevinskog proizvoda koji je njime obuhvaćen.

Po potrebi i ako ne ugrožavaju tačnost, pouzdanost ili postojanost rezultata, tehničkim propisom ili srpskim standardom mogu se utvrditi i manje zahtevne metode od ispitivanja za ocenjivanje performansi građevinskih proizvoda u odnosu na njihove bitne karakteristike.

Tehnički propis ili srpski standard utvrđuje odgovarajuću fabričku kontrolu proizvodnje kojom se uzimaju u obzir posebni uslovi proizvodnog procesa za dati građevinski proizvod.

Tehnički propis ili srpski standard utvrđuje tehničke detalje neophodne za sprovođenje sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda na koji se odnosi.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi tehničke propise iz ovog člana.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva pravilnikom utvrđuje spisak srpskih standarda ("Spisak 1") kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa ovim zakonom.

Srpski standard sa Spiska 1 je osnov za izradu deklaracije o performansama za građevinski proizvod koji je njime obuhvaćen počev od datuma početka njegove primene koji se utvrđuje pravilnikom iz stava 7. ovog člana.

Stavljanjem srpskog standarda na Spisak 1 iz stava 7. ovog člana i utvrđivanjem datuma početka njegove primene u skladu sa stavom 8. ovog člana, ukidaju se odredbe tehničkih propisa koje su sa njim u suprotnosti.

Harmonizovane tehničke specifikacije{0>European Assessment Document<}0{><0}

Član 20.

Harmonizovane standarde donose evropske organizacije za standardizaciju u skladu sa odgovarajućim zahtevom Evropske komisije.

Evropski dokument za ocenjivanje sastavlja i donosi Evropska organizacija TAB-ova u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije, na zahtev proizvođača za evropsku tehničku ocenu.

{0><}100{>Član 21.<0}

{0>Following a request for a European Technical Assessment by a manufacturer, a European Assessment Document shall be drawn up and adopted by the organisation of TABs for any construction product not covered or not fully covered by a harmonised standard, for which the performance in relation to its essential characteristics cannot be entirely assessed
according to an existing harmonised standard, because, inter alia:<}0{>Na zahtev proizvođača za evropsku tehničku ocenu, organizacija TAB-ova sastavlja i donosi evropski dokument za ocenjivanje za svaki građevinski proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen harmonizovanim standardom i za koji performanse u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama ne mogu biti u potpunosti ocenjene u skladu sa postojećim harmonizovanim standardom, u slučajevima kada:<0}

1) {0>the product does not fall within the scope of any existing harmonised standard;<}0{>proizvod ne potpada u oblast primene ni jednog postojećeg harmonizovanog standarda;<0}

2) {0>for at least one essential characteristic of that product, the assessment method provided for in the harmonised standard is not appropriate; or<}0{>metod ocenjivanja predviđen harmonizovanim standardom ne odgovara za ocenu ni jedne bitne karakteristike tog proizvoda ili <0}

3) {0>the harmonised standard does not provide for any assessment method in relation to at least one essential characteristic of that product.<}0{>harmonizovani standard ne obezbeđuje nijedan metod ocenjivanja u vezi sa najmanje jednom bitnom karakteristikom tog proizvoda.<0}

{0>The procedure for adopting the European Assessment Document shall respect the principles set out in Article 20 and shall comply with Article 21 and Annex II.<}0{>Postupak za donošenje evropskog dokumenta za ocenjivanje poštuje načela utvrđena u članu 22. i usaglašen je sa članom 23. i Prilogom II ovog zakona.<0}<0}

{0>Principles for the development and adoption of European Assessment Documents<}0{>Načela razvoja i donošenja evropskih dokumenata za ocenjivanje<0}

{0>Article 20<}100{>Član 22.<0}

{0>The procedure for developing and adopting European Assessment Documents shall:<}0{>Postupak razvoja i donošenja evropskih dokumenata za ocenjivanje:<0}

1) {0>(a) be transparent to the manufacturer concerned;<}0{>transparentan je za proizvođača na koga se odnosi;<0}

2) {0>(b) define appropriate mandatory time limits in order to avoid unjustified delay;<}0{>definiše odgovarajuće obavezne rokove za izradu kako bi se izbeglo neopravdano kašnjenje;<0}

3) {0>(c) take appropriately into account the protection of commercial secrecy and confidentiality;<}0{>na odgovarajući način uzima u obzir zaštitu poslovne tajne i poverljivosti;<0}

4) {0>(d) allow for adequate participation by the Commission;<}0{>omogućava odgovarajuće učešće Evropske Komisije;<0}

5) {0>(e) be cost-effective for the manufacturer; and<}0{>isplativ je za proizvođača i<0}

6) {0>(f) ensure sufficient collegiality and coordination amongst TABs designated for the product in question.<}0{>obezbeđuje dovoljan stepen kolegijalnosti i koordinacije između TAB-ova koji su imenovani za proizvod na koji se odnosi.<0}

{0>The TABs shall, together with the organisation of TABs, bear the full costs of the development and adoption of European Assessment Documents.<}0{>TAB, zajedno sa organizacijom TAB-ova, snosi ukupne troškove razvoja i donošenja evropskih dokumenata za ocenjivanje.

<0}{0>Obligations of the TAB receiving a request for a European Technical Assessment<}0{>Obaveze TAB-a koji primi zahtev za evropsku tehničku ocenu <0}

{0>Article 21<}100{>Član 23.<0}

{0>The TAB receiving a request for a European Technical Assessment shall inform the manufacturer if the construction product is covered, fully or partially, by a harmonised technical specification as follows:<}0{>TAB koji primi zahtev za evropsku tehničku ocenu obaveštava proizvođača da li je taj građevinski proizvod obuhvaćen, u potpunosti ili delimično, harmonizovanom tehničkom specifikacijom na sledeći način: <0}

1) {0>(a) where the product is fully covered by a harmonised standard, the TAB shall inform the manufacturer that, in accordance with Article 19(1), a European Technical Assessment cannot be issued;<}0{>kada je proizvod u potpunosti obuhvaćen harmonizovanim standardom, TAB obaveštava proizvođača da, u skladu sa članom 21. stav 1. ovog zakona, evropska tehnička ocena ne može biti izdata; <0}

2) {0>(b) where the product is fully covered by a European Assessment Document, the TAB shall inform the manufacturer that such a document will be used as the basis for the European Technical Assessment to be issued;<}0{>kada je proizvod u potpunosti obuhvaćen evropskim dokumentom za ocenjivanje, TAB obaveštava proizvođača da će takav dokument biti korišćen kao osnov za izdavanje evropske tehničke ocene;<0}

3) {0>(c) where the product is not covered, or not fully covered, by any harmonised technical specification, the TAB shall apply the procedures set out in Annex II or those established in accordance with Article 19(3).<}0{>kada proizvod nije obuhvaćen, ili nije u potpunosti obuhvaćen ni jednom harmonizovanom tehničkom specifikacijom, TAB primenjuje postupke propisane u Prilogu II ili one utvrđene u skladu sa članom 21. ovog zakona;<0}

{0>In the cases referred to in points (b) and (c) of paragraph 1, the TAB shall inform the organisation of TABs and the Commission of the content of the request and of the reference to a relevant Commission decision for assessment and verification of constancy of performance, which the TAB intends to apply for that product, or of the lack of such a Commission decision.<}0{>U slučajevima iz tačke 2) i 3) stava 1. ovog člana, TAB obaveštava organizaciju TAB-ova i Evropsku Komisiju o sadržaju zahteva i upućivanju na odgovarajuću odluku Evropske Komisije koja se odnosi na ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, a koju TAB namerava da primeni na taj proizvod ili o nedostatku takve odluke Evropske Komisije.

<0}{0>Dispute resolution in cases of disagreement between TABs<}0{>Rešavanje sporova u slučajevima neslaganja između TAB-ova<0}

{0><}100{>Član 24.<0}

{0>If the TABs do not agree upon the European Assessment Document within the time limits provided for, the organisation of TABs shall submit this matter to the Commission for appropriate resolution.<}0{>Ako se TAB-ovi ne slože o evropskom dokumentu za ocenjivanje u predviđenom roku, organizacija TAB-ova podnosi ovo pitanje Evropskoj Komisiji radi odgovarajuće odluke.<0}

S<0}

{0>Content of the European Assessment Document<}0{>adržaj evropskog dokumenta za ocenjivanje i objavljivanje<0}

{0><}100{>Član 25.

{0>A European Assessment Document shall contain, at least, a general description of the construction product, the list of essential characteristics, relevant for the intended use of the product as foreseen by the manufacturer and agreed between the manufacturer and the organisation of TABs, as well as the methods and criteria for assessing the performance of the product in relation to those essential characteristics.<}0{>Evropski dokument za ocenjivanje sadrži naročito: opšti opis predmetnog građevinskog proizvoda, spisak bitnih karakteristika od značaja za predviđenu upotrebu proizvoda kako je to predvideo proizvođač i usaglašeno između proizvođača i organizacije TAB-ova, kao i metode i kriterijume za ocenjivanje performansi proizvoda u vezi sa tim bitnim karakteristikama. <0}

{0>Principles for the applicable factory production control to be applied shall be set out in the European Assessment Document, taking into account the conditions of the manufacturing process of the construction product concerned.<}0{>U evropskom dokumentu za ocenjivanje potrebno je utvrditi načela koja će se primenjivati na odgovarajuću fabričku kontrolu proizvodnje, pri čemu se uzimaju u obzir uslovi proizvodnog procesa datog građevinskog proizvoda. <0}

{0>Where the performance of some of the essential characteristics of the product can appropriately be assessed with methods and criteria already established in other harmonised technical specifications or the Guidelines referred to in Article 66(3), or used in accordance with Article 9 of Directive 89/106/EEC before 1 July 2013 in the context of issuing European technical approvals, those existing methods and criteria shall be incorporated as parts of the European Assessment Document.<}0{>Kada se performanse nekih bitnih karakteristika proizvoda mogu na odgovarajući način oceniti metodama i kriterijumima koji su već utvrđeni u drugim harmonizovanim tehničkim specifikacijama ili smernicama donetim u skladu sa posebnim propisom u smislu izdavanja evropskih tehničkih odobrenja, ti postojeći metodi i kriterijumi se uključuju kao delovi evropskog dokumenta za ocenjivanje.

{0>European Assessment Documents adopted by the organisation of TABs shall be sent to the Commission, which shall publish a list of references of the final European Assessment Documents in the Official Journal of the European Union.<}0{>Evropski dokumenti za ocenjivanje koje donese organizacija TAB-ova se prosleđuju Evropskoj Komisiji.<0}<0}

{0>Formal objections against European Assessment Documents<}0{>Formalni prigovori na evropske dokumente za ocenjivanje <0}

{0><}100{>Član 26.<0}

{0>Where a Member State or the Commission considers that a European Assessment Document does not entirely satisfy the demands to be met in relation to the basic requirements for construction works set out in Annex I, the Member State concerned or the Commission shall bring the matter before the Standing Committee on Construction, giving its arguments.<}0{>Kada neka država članica EU ili Evropska Komisija smatraju da evropski dokument za ocenjivanje ne ispunjava u potpunosti zahteve koje treba ispuniti u vezi sa osnovnim zahtevima za objekte utvrđene u Prilogu I ovog zakona, ta država članica ili Komisija pokreću to pitanje pred Stalnim odborom za građevinarstvo, pri čemu obrazlažu svoje argumente. {0>The Standing Committee on Construction shall, after having consulted the organisation of TABs, deliver its opinion without delay.<}0{>Stalni odbor za građevinarstvo, nakon konsultovanja sa organizacijom TAB-ova, donosi svoje mišljenje bez odlaganja.<0}

{0>European Technical Assessment<}0{>Evropska tehnička ocena <0}

{0>Article 26<}100{>Član 27.<0}

{0>The European Technical Assessment shall be issued by a TAB, at the request of a manufacturer on the basis of a European Assessment Document established in accordance with the procedures set out in Article 21 and Annex II.<}0{>Evropsku tehničku ocenu izdaje TAB, na zahtev proizvođača, a na osnovu evropskog dokumenta za ocenjivanje utvrđnog u skladu sa članom 23. i Prilogom II ovog zakona.<0}

{0>Provided that there is a European Assessment Document, a European Technical Assessment may be issued even in the case where a mandate for a harmonised standard has been issued.<}0{>Pod uslovom da postoji evropski dokument za ocenjivanje, evropska tehnička ocena se može izdati čak i u slučaju kada je izdat zahtev za izradu harmonizovanog standarda. <0}{0>Such issuing shall be possible until the beginning of the coexistence period as determined by the Commission in accordance with Article 17(5).<}0{>Takvo izdavanje je moguće sve do početka prelaznog perioda kako je utvrdila Evropska Komisija.<0}

{0>The European Technical Assessment shall include the performance to be declared, by levels or classes, or in a description, of those essential characteristics agreed by the manufacturer and the TAB receiving the request for the European Technical Assessment for the declared intended use, and technical details necessary for the implementation of the system of assessment and verification of constancy of performance.<}0{>Evropska tehnička ocena obuhvata, prema nivoima, klasama ili opisno, performanse koje se navode za one bitne karakteristike koje su usaglašene između proizvođača i TAB -a koji je primio zahtev za evropsku tehničku ocenu za navedenu predviđenu upotrebu, i tehničke detalje neophodne za sprovođenje sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi.

<0}Nivoi ili klase performansi

Član 28.

Nivoe i klase performansi u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda ministar može utvrditi tehničkim propisom, u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog saveta za građevinske proizvode (u daljem tekstu "Stručni savet").

Ako nivoi i klase performansi nisu utvrđeni propisom iz stava 1. ovog člana, isti mogu biti utvrđeni srpskim standardom.

Stručni savet obavlja sledeće poslove:

1) daje mišljenje u vezi tehničkog propisa kojim se utvrđuju nivoi i klase performansi u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, a koji donosi ministar, u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije;

2) daje mišljenje u vezi tehničkog propisa kojim se utvrđuju sistemi ocenjivanja i verifikacije stalanosti performasni ili menjaju sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi koji će se primenjivati na građevinski proizvod ili familiju građevinskih proizvoda obuhvaćenih srpskim standardom sa Spiska 1, a koji donosi ministar, u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije;

3) daje mišljenje na predlog odluke o imenovanju TAV-ova, kao i mišljenje o nedostacima u ispunjenju propisanih zahteva i njihovih obaveza;

4) po potrebi pruža naučnu i stručnu podršku ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva u vezi sa pripremom tehničkih propisa koji se odnose na građevinske proizvode.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva pravilnikom bliže propisuje sastav, način formiranja i obaveze Stručnog saveta.

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi

Član 29.

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama sprovodi se u skladu sa jednim od sistema iz Priloga V ovog zakona.

Ministar tehničkim propisom može da utvrdi ili izmeni sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi, koji će se primenjivati na građevinski proizvod ili familiju građevinskih proizvoda obuhvaćenih srpskim standardom sa Spiska 1 ili date bitne karakteristike, a u skladu sa odgovarajućim aktom Evropske komisije, uzimajući u obzir, naročito, uticaj na zdravlje i bezbednost ljudi i životnu sredinu, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog saveta.

Ministar propisuje sistem ili sisteme ocenjivanja i verifikacije stalanosti performasni koji će se primenjivati na građevinski proizvod ili familiju građevinskih proizvoda obuhvaćenih srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom ili date bitne karakteristike, uzimajući u obzir, naročito, uticaj na zdravlje i bezbednost ljudi i životnu sredinu.

Pojednostavljeni postupci

Upotreba odgovarajuće tehničke dokumentacije

Član 30.

Pri utvrđivanju tipa proizvoda, proizvođač može da zameni ispitivanje tipa ili proračune tipa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom kojom se dokazuje da:

 1. građevinski proizvod koji proizvođač stavlja na tržište postiže određen nivo ili klasu performansi, za jednu ili više bitnih karakteristika tog građevinskog proizvoda, bez ispitivanja ili proračuna ili bez dodatnih ispitivanja ili proračuna u skladu sa uslovima utvrđenim u odgovarajućem srpskom standardu sa Spiska 1;
 2. građevinski proizvod, obuhvaćen srpskim standardom sa Spiska 1, koji proizvođač stavlja na tržište odgovara tipu proizvoda nekog drugog građevinskog proizvoda koji je proizveo neki drugi proizvođač i koji je već ispitan u skladu sa relevantnim srpskim standardom kojim je preuzet harmonizovani standard. Kada su ti uslovi ispunjeni, proizvođač ima pravo da navede performanse koja odgovaraju svim ili nekim rezultatima ispitivanja tog drugog proizvoda. Proizvođač može da koristi rezultate ispitivanja koje je dobio neki drugi proizvođač samo nakon što dobije ovlašćenje od tog proizvođača koji ostaje odgovoran za tačnost, pouzdanost i postojanost tih rezultata ispitivanja ili
 3. građevinski proizvod, koji proizvođač stavlja na tržište i koji je obuhvaćen srpskim standardom sa Spiska 1, je sistem sačinjen od delova koje proizvođač sklapa propisno prateći precizna uputstva koja je dao isporučilac takvog sistema ili njegovog dela, a koji je već ispitao taj sistem ili taj deo u vezi sa jednom ili više bitnih karakteristika u skladu sa relevantnim srpskim standardom kojim je preuzet harmonizovani standard. Kada su ti uslovi ispunjeni, proizvođač ima pravo da navede performanse koja odgovaraju svim ili nekim rezultatima ispitivanja tog sistema ili dela koja mu je isporučen. Proizvođač može da koristi rezultate ispitivanja koje je dobio drugi proizvođač ili isporučilac sistema samo nakon što dobije ovlašćenje od tog proizvođača ili isporučioca sistema koji ostaje odgovoran za tačnost, pouzdanost i postojanost tih rezultata ispitivanja.

Ako građevinski proizvod iz stava 1. ovog člana pripada familiji građevinskih proizvoda na koju se, za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, primenjuje sistem 1 + ili 1 iz Priloga V ovog zakona, odgovarajuću tehničku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana proverava imenovano telo za sertifikaciju proizvoda kao što se navodi u Prilogu V ovog zakona.

Korišćenje pojednostavljenih postupaka od strane mikro pravnog lica

Član 31.

Mikro pravno lice koje proizvodi građevinski proizvod obuhvaćen standardom sa Spiska 1, može da:

 1. zameni utvrđivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa za odgovarajuće sisteme 3 i 4 date u Prilogu V upotrebom metoda koje se razlikuju od onih koje su sadržane u primenjivom srpskom standardu kojim je preuzet harmonizovani standard;
 2. postupa s građevinskim proizvodom na koji se primenjuje sistem 3 u skladu sa odredbama za sistem 4.

Kada koristi ove pojednostavljene postupke, proizvođač iz stava 1. ovog člana dokazuje usklađenost građevinskog proizvoda sa važećim zahtevima pomoću specifične tehničke dokumentacije i dokazuje jednakost korišćenih postupaka sa postupcima utvrđenim u odgovorajućem srpskom standardu kojim je preuzet harmonizovani standard.

Drugi pojednostavljeni postupci

Član 32.

Za građevinski proizvod obuhvaćen srpskim standardom sa Spiska 1 koji je, po zahtevu na posebnu narudžbinu, proizveden zasebno ili po meri u neserijskoj proizvodnji i koji je ugrađen u pojedinačno prepoznatljiv objekat, proizvođač može da zameni deo o ocenjivanju performansi iz odgovarajućeg sistema, kao što je utvrđeno u Prilogu V ovog zakona, specifičnom tehničkom dokumentacijom kojom se dokazuje usklađenost tog proizvoda sa važećim zahtevima i jednakost korišćenih postupaka sa postupcima utvrđenim u odgovarajućem srpskom standardu kojim su preuzeti harmonizovani standard.

Ako građevinski proizvod iz stava 1. ovog člana pripada familiji građevinskih proizvoda na koju se, za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, primenjuje sistem 1 + ili 1 iz Priloga V, specifičnu tehničku dokumentaciju proverava imenovano telo za sertifikaciju proizvoda kao što se navodi u Prilogu V ovog zakona.

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode

Član 33.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva obavlja poslove elektronske kontakt tačke za građevinske proizvode.

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode ima obavezu da pruža informacije o:

1) Tehničkim propisima koji se primenjuju na određenu vrstu proizvoda na teritoriji Republike Srbije, odnosno informacije da li ta vrsta proizvoda podleže prethodnom pribavljanju dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi shodno propisima Republike Srbije, kao i informacije o potrebi sprovođenja postupka priznavanja inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi na teritoriji Republike Srbije;

2) Podacima o nadležnim organima u Republici Srbiji koji omogućavaju da se ti organi kontaktiraju direktno, uključujući i pojedinosti o organima koji su odgovorni za nadzor nad primenom tehničkih propisa za građevinske proizvode na teritoriji Republike Srbije;

3) Pravnim sredstvima u Republici Srbiji u slučaju spora između nadležnih organa i privrednog subjekta.

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode ne naplaćuje naknadu za pružanje informacija iz stava 2. ovog člana.

Za poslove utvrđene u stavu 2. ovog člana elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode pruža informacije, koristeći jasne i razumljive termine.

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode pruža informacije na nezavistan, nepristrastan i objektivan način.

V

TELA ZA TEHNIČKO OCENjIVANjE

Imenovanje, nadzor i vrednovanje TAV

Član 34.

Za imenovanje TAV-a koji sprovodi ocenjivanje performansi i izdavanje evropske tehničke ocene za jednu ili više oblasti građevinskih proizvoda utvrđenih u Prilogu IV ovog zakona, na zahtev pravnog lica ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva donosi rešenje, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog saveta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak..

Način imenovanja i oduzimanja imenovanja TAV-a, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za imenovanje TAV-a sprovodi se po posebnom propisu kojim je uređen način imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti koji je donet na osnovu zakona kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Nakon pravnosnažnosti rešenja iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva dostavlja, u skladu sa posebnim propisom, podatke o imanovanom TAV-u, organu nadležnom za prijavljivanje Evropskoj komisiji i drugim državama članicama EU iz člana 47. ovog zakona.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Troškove postupka imenovanja tela za tehničko ocenjivanje, koji obuhvataju troškove i rad komisije za imenovanje, snosi podnosilac zahteva.

Visinu troškova iz stava 5. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Obaveze tela za tehničko ocenjivanje (TAB)

Član 35.

TAB sprovodi ocenjivanje performansi i izdaje evropsku tehničku ocenu za oblast proizvoda za koju je imenovan.

TAB je obavezan da ispunjava zahteve iz Tabele 2 iz Priloga IV ovog zakona u okviru obima svog imenovanja.

TAB javno objavljuje svoju organizacionu šemu i imena članova svojih internih organa nadležnih za donošenje odluka.

Član 36.

TAB je dužan da jednom godišnje od dana pravosnažnosti rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakona, kao i na pisani zahtev ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, izveštava ministarstvo o sprovođenju ocenjivanja i izdavanja evropskih tehničkih ocena za oblast građevinskih proizvoda za koje je imenovan. Uz izveštaj se dostavljaju i dokazi potrebni za proveru i redovni nadzor usklađenosti sa propisanim zahtevima;

Ako TAB prestane da ispunjava zahteve za obavljanje poslova za koje je doneto rešenje iz čl. 34. stav 1. ovog zakona, dužan je da o tome, bez poziva i odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana nastajanja tih okolnosti, izvesti ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva donosi rešenje o ukidanju ili delimičnom ukidanju rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakona koje je izdato za navedeno imenovano telo za tehničko ocenjivanje (TAB).

Član 37.

Nakon saznanja o mogućem prestanku ispunjenosti zahteva odnosno o neispunjavanju obaveza i/ili istekom roka za dostavu podataka iz člana 36. stav 2. ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva po službenoj dužnosti pokreće postupak provere ispunjenosti zahteva, odnosno obaveza TAB-a.

U postupku provere ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva pribavlja mišljenje Stručnog saveta o nedostacima u ispunjenju propisanih zaxteva i obaveza TAB-a.

Ako u postupku provere utvrdi da su nedostaci takvi da TAB više ne ispunjava propisane zahteve, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva rešenjem određuje rok za otklanjanje nedostataka, ili rešenje iz člana 34. stav 1. ovog zakona ukida u potpunosti ili delimično.

U slučaju ukidanja ili delimičnog ukidanja rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakona, po pravnosnažnosti rešenja, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva o tome obaveštava organ nadležan za prijavljivanje Evropskoj komisiji i drugim državama članicama EU iz člana 47. ovog zakona, koje pokreće postupak povlačenja, ograničenja ili obustave prijavljivanja TAV-a Evropskoj komisiji i drugim državama članicama.

Ako u postupku provere utvrdi da TAB i dalje ispunjava propisane zahteve, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva obustavlja postupak provere.

Tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnostiperformansi građevinskih proizvoda

Član 38.

Za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda na zahtev pravnog lica, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, donosi rešenje o ispunjenosti uslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Zadatke treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda, može da obavlja pravno lice ili deo pravnog lica, ako ispunjava sledeće zahteve:

1) osnovano je u skladu sa posebnim propisima i ima status pravnog lica;

2) predstavlja treću stranu nezavisnu od organizacije koju ocenjuje ili građevinskog proizvoda koji ocenjuje;

3) nezavisno je i ne postoji sukob interesa u slučaju da pripada nekom poslovnom udruženju ili strukovnom udruženju koje predstavlja preduzeća uključena u projektovanje, proizvodnju, obezbeđivanje, sklapanje, upotrebu ili održavanje građevinskih proizvoda koje ocenjuje;

4) njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi nisu projektant, proizvođač, isporučilac, onaj koji ugrađuje, kupac, vlasnik, korisnik ili onaj koji održava građevinski proizvod koje to imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ocenjuje, niti zastupnik bilo koje od tih strana. Ovim zahtevom se ne isključuje upotreba ocenjenih proizvoda koji su neophodni za rad imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ili upotrebu proizvoda u lične svrhe;

5) njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi nisu direktno uključeni u projektovanje, proizvodnju ili izgradnju, plasiranje, ugradnju, upotrebu ili održavanje građevinskih proizvoda koje ocenjuje, niti zastupaju strane uključene u te aktivnosti. Rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadataka treće strane ne smeju biti angažovani ni u kakvoj aktivnosti koja može biti u sukobu sa njihovom nezavisnošću u donošenju odluka i integritetom u vezi sa aktivnostima za koje su određeni rešenjem iz stava 1. ovog člana, naročito u pogledu pružanja konsultantskih usluga;

6) obezbeđuje da aktivnosti njegovih podređenih društava ili podugovarača ne utiču na poverljivost, objektivnost i nepristrasnost njegovih aktivnosti ocenjivanja i/ili verifikacije;

7) njegovo osoblje obavlja zadatke treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi uz najveći stepen profesionalnog integriteta i potrebne tehničke stručnosti u određenoj oblasti i oslobođeno svih pritisaka i podsticaja, naročito finansijskih, koji mogu da utiču na njihovo donošenje odluka ili rezultate njihovih aktivnosti ocenjivanja i/ili verifikacije, posebno kada to čine lica ili grupe lica koja imaju interes u pogledu rezultata tih aktivnosti;

8) sposobno je da obavlja sve zadatke treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda u skladu sa Prilogom V ovog zakona, za koje je podneo zahtev iz čl. stava 1. ovog člana, bez obzira na to da li te zadatke obavlja samostalno ili ih obavlja neko drugi u njegovo ime za šta ono preuzima odgovornost;

U svakom trenutku i za svaki sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi i za svaku vrstu ili kategoriju građevinskih proizvoda za koju su tehnički zahtevi utvrđeni tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, a u vezi sa bitnim karakteristikama i zadacima za koje je izdato rešenje iz stava 1. ovog člana, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi dužno je da ima na raspolaganju sledeće:

1) neophodno osoblje sa stručnim znanjem i dovoljno odgovarajućeg iskustva za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi;

2) neophodan opis postupaka u skladu sa kojima se obavlja ocenjivanje performansi, a kojima se osigurava transparentnost i mogućnost ponovnog obavljanja tih postupaka; uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se mogu razgraničiti zadaci koje obavlja kao imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i druge aktivnosti;

3) neophodne postupke za obavljanje svojih aktivnosti kojima se na odgovarajući način uzimaju u obzir veličina preduzeća, sektor u kome posluje, njegova organizacija, stepen složenosti primenjenog tehnološkog procesa a i masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi mora da raspolaže neophodnim sredstvima kako bi na odgovarajući način obavljalo tehničke i administrativne poslove u vezi sa aktivnostima za koje je izdato rešenje iz stava 1. ovog člana i ima pristup svoj potrebnoj opremi ili kapacitetima.

Osoblje imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskog proizvoda odgovorno za obavljanje aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem i verifikacijom stalnosti performansi poseduje sledeće:

1) pouzdanu tehničku i stručnu obuku kojom su obuhvaćeni svi zadaci treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi u okviru odgovarajućeg obima primene za koje je izdato rešenje iz stava 1. ovog člana;

2) zadovoljavajuće poznavanje zahteva za ocenjivanje i verifikaciju koje obavljaju i odgovarajuće ovlašćenje za obavljanje tih poslova;

3) odgovarajuće poznavanje i razumevanje tehničkih specifikacija i tehničkih propisa i odgovarajućih odredbi ovog zakona;

4) sposobnost neophodnu za izradu sertifikata, zapisa i izveštaja kojima se dokazuje da su ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskog proiuvoda sprovedeni.

Nepristrasnost imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja za ocenjivanje mora biti zagarantovana.

Naknada za rad najvišeg rukovodstva imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i njegovog osoblja za ocenjivanje ne zavisi od broja sprovedenih ocenjivanja niti od rezultata takvih ocenjivanja.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi poseduje osiguranje od odgovornosti za sprovedeno ocenjivanje i/ili verifikaciju.

Osoblje imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi je obavezno da čuva poslovnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobijenim prilikom obavljanja zadataka iz Priloga V ovog zakona, osim kada to zahteva nadležni nadzorni organ. Prava svojine su zaštićena.

Način davanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda, kao i način utvrđivanja ispunjenosti propisanih zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi utvrđeni su posebnim propisom donetim na osnovu propisa kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Troškove postupka imenovanja tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, koji obuhvataju troškove i rad komisije, snosi podnosilac zahteva.

Visinu troškova iz stava 12. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Pretpostavka o usaglašenosti za imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 39.

Pretpostavlja se da imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, koje poseduje sertifikat o akreditaciji ispunjava propisane zahteve iz člana 38. ovog zakona u meri u kojoj su ovi zahtevi obuhvaćeni obimom akreditacije, uzimajući u obzir postupke ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda i građevinske proizvode obuhvaćene akreditacijom.

Do pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi dokazuje ispunjenost zahteva iz člana 38. stav 3. ovog zakona sertifikatom o akreditaciji izdatim od nacionalnog tela za akreditaciju o kompetentnosti, u skladu sa zahtevima propisanim u posebnom propisu iz člana 38. stav 10. ovog zakona.

Podređena društva i podugovarači imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 40.

Kada imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi podugovori određene poslove u vezi sa zadacima treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda ili ih preusmeri na neko podređeno društvo, ono osigurava da taj podugovarač ili podređeno društvo ispunjava zahteve iz člana 38. ovog zakona i o tome, na odgovarajući način, obaveštava ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi preuzima punu odgovornost za zadatke koje obavljaju podugovarači ili podređena društva bez obzira na to gde su osnovani.

Radnje u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi mogu biti podugovorene samo uz saglasnost naručioca tih radnji.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi čuva dokumentaciju koja se odnosi na ocenjivanje kompetentnosti svakog podugovarača ili podređenog društva i na zadatke koje su oni obavili u postupcima ocenjivanja i verifikacije stalnosti performanisi građevinskog proizvoda i stavlja ih na raspolaganje ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva.

Korišćenje resursa izvan laboratorije za ispitivanje imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 41.

Na zahtev proizvođača i kada je to opravdano tehničkim, ekonomskim ili logističkim razlozima, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi može da odluči da sprovede ispitivanja iz Priloga V ovog zakona, za sisteme ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi 1+, 1 i 3 ili da dopusti da se ta ispitivanja sprovode pod njegovim nadzorom, bilo u proizvodnim pogonima u kojima se koristi oprema za ispitivanje interne laboratorije proizvođača ili, uz prethodni pristanak proizvođača, u eksternoj laboratoriji, koristeći opremu za ispitivanje te laboratorije.

Imenovanom telu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koje obavlja ispitivanja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva rešenjem posebno odobrava rad izvan njegovih akreditovanih laboratorija za ispitivanje.

Pre sprovođenja ispitivanja iz stava 2. ovog člana, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi proverava da li su zadovoljeni zahtevi metode ispitivanja i ocenjuje da li:

1) oprema za ispitivanje poseduje odgovarajući sistem etaloniranja i da li je garantovana sledljivost merenja;

2) je obezbeđen kvalitet rezultata ispitivanja.

Promene kompetentnosti imenovanogtela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 42.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi je dužno da ispunjava zahteve propisane članom 38. ovog zakona u obimu u kom je za njega izdato rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda.

Proveru ispunjenosti zahteva iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, nakon izdavanja rešenja iz člana 38. stav 1. ovog zakona.

Rešenje iz člana 38. stav 1. ovog zakona važi najduže četiri godine od dana pravnosnažnosti rešenja.

Obaveze imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 43.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi obavlja zadatke treće strane u skladu sa sistemima ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi propisanim u Prilogu V ovog zakona.

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskog proizvoda se sprovodi transparentno u odnosu na proizvođača i na odgovarajući način, uz izbegavanje nepotrebnog tereta za privredne subjekte. Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi obavlja svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu preduzeća, sektor u kome ono posluje, njegovu organizaciju, stepen složenosti primenjenog tehnološkog procesa i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, pored ostalog, poštuje stepen strogosti propisan za proizvod prema ovom zakonu i ulogu koju taj građevinski proizvod ima u ispunjenju svih osnovnih zahteva za objekte.

Kada, u toku početnog pregleda fabrike i fabričke kontrole proizvodnje, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi otkrije da proizvođač nije obezbedio stalnost performansi proizvedenog građevinskog proizvoda, ono zahteva da proizvođač preduzme odgovarajuće korektivne mere u kom slučaju ne izdaje sertifikat.

Kada, u toku praćenja koje ima za cilj da proveri stalnost performansi proizvedenog građevinskog proizvoda, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi utvrdi da performanse tog građevinskog proizvoda više ne odgovaraju pripadajućem tipu proizvoda, ono zahteva da proizvođač preduzme odgovarajuće korektivne mere i ako je to potrebno ne izdaje sertifikat, ograničava važenje ili povlači svoj sertifikat.

Kada korektivne mere nisu preduzete ili nemaju adekvatan efekat, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ograničava, obustavlja ili povlači sertifikate, prema potrebi.

Obaveze imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansio obaveštavanju

Član 44.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi obaveštava ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva o:

1) svakom odbijanju izdavanja, ograničenju, obustavljanju ili povlačenju sertifikata;

2) svim okolnostima koje utiču na obim primene i zahteve na osnovu kojih je izdato rešenje iz člana 38. stav 1. ovog zakona;

3) svakom zahtevu za pružanje informacija o svim sprovedenim aktivnostima ocenjivanja i/ili verifikacije stalnosti performansi koji su primili od organa tržišnog nadzora;

4) zadacima treće strane u skladu sa sistemima ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi koje je sprovelo u obimu za koji ispunjava uslove za obavljanje zadataka treće strane i svim drugim sprovedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranja, na zahtev ministarstva;

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi pruža odgovarajuće informacije o pitanjima u vezi sa negativnim, i na zahtev, pozitivnim rezultatima tih ocenjivanja i/ili verifikacija drugim telima, koja prema ovom zakonu ispunjavaju zahteve za sprovođenje sličnih zadataka treće strane u skladu sa sistemima ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi za građevinske proizvode obuhvaćene istom tehničkom specifikacijom ili istim tehničkim propisom.

Ako imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi prestane da ispunjava zahteve za obavljanje zadataka treće strane na osnovu kojih je doneto rešenje iz člana 38. stav 1. ovog zakona, dužno je da o tome bez poziva i odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana nastajanja tih okolnosti, izvesti ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva donosi rešenje o ukidanju ili delimičnom ukidanju rešenja iz člana 38. stav 1. ovog zakona izdatog za navedeno imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Nakon saznanja o mogućem prestanku ispunjenosti propisanih zahteva, odnosno obaveza i/ili istekom roka za dostavu podataka iz ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva po službenoj dužnosti pokreće postupak provere ispunjavanja zahteva, odnosno ispunjenje obaveza imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Ako se u postupku provere utvrdi da su nedostaci takvi da imenovanotelo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi više ne ispunjava zahteve propisane ovim zakonom, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva će rešenjem odrediti rok za otklanjanje nedostataka ili će rešenje iz člana 38. stav 1. ovog zakona ukinuti u potpunosti ili delimično.

U slučaju delimičnog ili potpunog ukidanja rešenja iz člana 38. stav. 1. ovog zakona ili kada imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi prestane da obavlja svoju delatnost, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva preduzima odgovarajuće korake kako bi obezbedilo da neko drugo imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi obrađuje predmete tog tela ili da ti predmeti ostanu dostupni ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva ili nadležnim inspekcijiskim organima, a na njihov zahtev.

Za potrebe postupka iz stava 6. ovog člana, privredni subjekti i organi nadležni za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, dostavljaju bez odlaganja tražene podatke i dokumentaciju.

Ako se u postupku provere utvrdi da imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i dalje ispunjava propisane zahteve, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva obustavlja postupak.

Koordinacija imenovanihtela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 45.

Imenovana tela za ocenjivanje i verfikaciju stalnosti performansi međusobno sarađuju i koordiniraju aktivnosti.

Identifikacioni brojevi i spisak imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Član 46.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva dostavlja primerak rešenja iz člana 38. stav 1. ministarstvu nadležnom za vođenje registra radi upisa u registar.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, nakon upisa imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi u registar, na svojoj internet stranici objavljuje spisak imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi iz stava 1. ovog člana, uz navođenje identifikacionog broja i zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performanski građevinskih proizvoda koji su im odobreni.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva objavljuje svaku promenu spiska iz stava 2. ovog člana na svojoj internet stranici.

Telo iz stava 2. ovog člana obavlja zadatke treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda po pravnosnažnosti rešenja iz člana 38. stav 1. ovog člana.

VI

ORGANI NADLEŽNI ZA PRIJAVLjIVANjE TELA ZA TEHNIČKO OCENjIVANjE I IMENOVANIH TELA ZA OCENjIVANjE I VERIFIKACIJU STALNOSTI PERFORMANSI

Prijavljivanje

Član 47.

Ministarstvo nadležno za poslove tehničkih propisaje organ nadležan za prijavljivanje Evropskoj Komisiji i drugima državama članicama (u daljem tekstu "organ nadležan za prijavljivanje") TAV-ova imenovanih za sprovođenje ocenjivanja i izdavanje evropske tehničke ocene i imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi u skladu sa harmonizovanom tehničkom specifikacijom (u daljem tekstu: prijavljeno telo).

Obaveze organa u postupku prijavljivanja

Član 48.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva je organ nadležan za:

1) utvrđivanje i sprovođenje neophodnih postupaka za ocenjivanje prijavljenih tela;

2) nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi iz člana 47. ovog zakona, uključujući njihovu usklađenost sa članom 38. ovog zakona.

Obaveza obaveštavanja

Član 49.

Organ nadležan za prijavljivanje obaveštava Evropsku Komisiju o postupcima za ocenjivanje, prijavljivanje i nadzor prijavljenih tela kao i o svim promenama u okviru njih.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje uslove, način i postupak za ocenjivanje i nadzor nad radom prijavljenih tela.

Zahtev za prijavljivanje

Član 50.

Telo iz člana 46. ovog zakona koje obavlja zadatke treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi u skladu sa harmonizovanom tehničkom specifikacijom, podnosi zahtev za prijavljivanje organu nadležnom za prijavljivanje, preko ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Ako poseduje sertifikat o akreditaciji koji je izdalo nacionalno akreditaciono telo kojim se potvrđuje da to telo zadovoljava zahteve utvrđene u članu 38. stav 3. ovog zakona, isti se, uz opis aktivnosti koje će obavljati, postupke za ocenjivanje i/ili verifikaciju za koje to telo navodi da je osposobljeno, prilaže uz zahtev.

Postupak prijavljivanja

Član 51.

Prijava iz člana 47. ovog zakona obuhvata sve detalje o poslovima koji će se obavljati, listu odgovarajućih harmonizovanih tehničkih specifikacija i, u svrhu sprovođenja sistema utvrđenog u Prilogu V ovog zakona, bitne karakteristike za koje je to imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi osposobljeno.

Upućivanje na odgovarajuće harmonizovane tehničke specifikacije nije neophodno u slučajevima utvrđenim u tački 3. Priloga V ovog zakona.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi može da obavlja aktivnosti prijavljenog tela samo ako Evrpska Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku utvrđenom posebnim propisom.

Organ nadležan za prijavljivanje obaveštava Evropsku Komisiju i druge države članice o svim naknadnim promenama relevantnim za prijavljivanje.

Promene u prijavljivanju

Član 52.

U slučaju ukidanja ili delimičnog ukidanja rešenja iz člana 38. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za prijavljivanje po pravnosnažnosti rešenja iz člana 44. stav 4. ovog zakona, po obaveštenju ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, pokreće postupak povlačenja, ograničenja ili obustave prijave imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi Evropskoj komisiji i drugim državama članicama.

VII

VAŽENjE INOSTRANIH DOKUMENATA O OCENjIVANjU I VERIFIKACIJI STALNOSTI PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI IZDATIH U INOSTRANSTVU

Član 53.

Dokumenti o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdati u inostranstvu važe u Republici Srbiji, ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija.

Član 54.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva rešenjem može priznati važenje inostranog dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi koji je izdat u skladu sa inostranim tehničkim propisom, ukoliko ne postoji imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi u skladu sa srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom odnosno telo za ispitivanje i/ili ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa odgovarajućim srpskim tehničkim propisom, pod uslovom da:

1) zahtevi iz inostranog tehničkog propisa obezbeđuju najmanje isti stepen zaštite bezbednosti života i zdravlja ljudi, odnosno zaštite drugog javnog interesa, koji su određeni zahtevima srpskog tehničkog propisa, i

2) zahtevi iz inostranog tehničkog propisa koje inostrano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi mora da ispuni obezbeđuju najmanje isti stepen ispunjenosti zahteva koji su utvrđeni srpskim tehničkim propisom za imenovano telo.

Član 55.

Način priznavanja inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi iz člana 4. stav 3. i člana 54. ovog zakona uređuje se propisom koji donosi Vlada.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Troškove priznavanja inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi iz stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahteva.

Visinu troškova iz stava 3. ovog člana, koji obuhvataju i rad komisije, utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Član 56.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva na svojoj internet stranici objavljuje spisak i svaku promenu spiska inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi iz čl. 53, 54. i člana 4. stav 2. i 3. ovog zakona.

VIII

NADZOR

Član 57.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, sprovodi ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Nadzor iz stava 1. ovog člana uključuje i nadzor nad radom i kompetentnošću i trajnim ispunjavanjem propisanih zahteva imenovanih tela za tehničko ocenjivanje (TAV) i imenovanih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže uređuje uslove i način sprovođenja nadzora iz stava 2. ovog člana.

Član 58.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na proizvodnju, stavljanje na tržište, isporuku na tržište i distribuciju građevinskih proizvoda sprovodi tržišna inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržišni nadzor i zakonom koji se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na upotrebu građevinskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona kao i posebnim propisima kojima se utvrđuju zahtevi za upotrebu građevinskih proizvoda, ugradnju i performanse građevinskih proizvoda u odnosu na njihove bitne karakteristike koje utiču na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekte, sprovode građevinski inspektori, inspektori zaštite od požara, inspektori zaštite životne sredine, inspektori rada, sanitarni inspektori i drugi inspektori u skladu sa posebnim propisima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržišni nadzor i zakonom koji se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspektor je dužan da pruža stručnu pomoć u vršenju inspekcijskog nadzora i da daje stručna objašnjenja, da preduzima preventivne mere, uključujući i to da obaveštava subjekta inspekcijsog nadzora u vezi sa obavezama iz propisa, ukazuje subjektu inspekcijskog nadzora na moguće zabranjene, odnosno štetne posledice njegovog ponašanja, opomene subjekta inspekcijskog nadzora na potrebu otklanjanja uzroka na zakonitosti koje mogu nastati u budućnosti.

Član 59.

Nadležni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 58. ovog zakona, osim ovlašćenja u skladu sa drugim propisima, ima pravo i obavezu da:

1) Zahteva od nadziranih subjekata sve podatke i potrebnu dokumentaciju o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi i druge dokaze o usklađenosti građevinskog proizvoda sa zahtevima utvrđenim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona,

2) Preduzima potrebne radnje u cilju sprovođenja pregleda i ispitivanja građevinskog proizvoda i nakon njegovog stavljanja ili isporuke na tržište, a radi provere usaglašenosti građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u deklaraciji o performansama građevinskog proizvoda, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona,

3) Besplatno uzima uzorke građevinskog proizvoda, daje ih na ispitivanje i ocenjivanje usaglašenosti sa performansama navedenim u deklaraciji o performansama građevinskog proizvoda, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

Nadležni organ inspekcijskog nadzora koji ne raspolaže potrebnim stručnim kapacitetima ili opremom za sprovođenje pregleda ili ispitivanja iz stava 1. ovog člana, sprovođenje pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može poveriti stručnoj ustanovi, ukoliko ne postoji imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi u skladu sa odgovarajućim srpskim tehničkim propisom.

Telu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performasni odnosno stručnoj ustanovi iz stava 2. ovog člana može se poveriti sprovođenje pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora ukoliko nije bilo uključeno u ispitivanje i ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi predmetnog građevinskog proizvoda pre stavljanja ili isporuke na tržište.

Dužnosti nadležnog inspektora

Član 60.

U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor je dužan da nadziranom subjektu koji građevinski proizvod stavlja ili isporučuje na tržište:

1) rešenjem privremeno zabrani stavljanje na tržište, isporuku, ponudu isporuke, oglašavanje ili izlaganje građevinskog proizvoda u periodu potrebnom za različite preglede i ispitivanja, odnosno dok postoji osnovana sumnja da taj proizvod nije usaglašen sa performansama navedenim u deklaraciji o performansama građevinskog proizvoda, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

2) rešenjem naredi otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti i odredi primeren rok za njihovo otklanjanje;

3) rešenjem naloži dostavljanje deklaracije o performansama građevinskog proizvoda izrađene u skladu sa ovim zakonom, tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

4) rešenjem naloži da građevinski proizvod mora da prati propisana tehnička uputstva na srpskom jeziku, odnosno uputstva i informacije o bezbednosti, ukoliko utvrdi da su ona nepotpuna ili ukoliko ne prate građevinski proizvod;

5) rešenjem zabrani ili ograniči stavljanje ili isporuku na tržište neusaglašenih građevinskih proizvoda, ili naredi njihovo povlačenje ili opoziv sa tržišta i sprovede dodatne mere kojima će se osigurati poštovanje te zabrane;

6) rešenjem naloži da privredni subjekat, bez odlaganja, obezbedi da građevinski proizvod bude opozvan ili povučen, ili da rešenjem zabrani stavljanje ili isporuku na tržište građevinskog proizvoda koji nije usaglašen sa zahtevima utvrđenim ovim zakonom, tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom i predstavlja ozbiljan rizik, uključujući ozbiljan rizik čije posledice nisu trenutne i zahtevaju hitno postupanje;

7) rešenjem naloži da privredni subjekat preduzme sve potrebne mere kako bi za građevinski proizvod, koji i pored usaglašenosti sa zahtevima iz ovog zakona, tehničkih specifikacija ili tehničkog propisa, predstavlja rizik po zdravlje i bezbednost, obezbedio da prilikom stavljanja ili isporuke na tržište više ne predstavlja rizik, isti povukao sa tržišta ili ga opozvao roku srazmernom prirodi tog rizika;

8) rešenjem naredi uništavanje neusaglašenih građevinskih proizvoda u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine, ako je to neophodno za zaštitu zdravlja i bezbednosti ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine.

9) rešenjem naloži da građevinski proizvod mora da prati propisana tehnička uputstva na srpskom jeziku, odnosno uputstva i informacije o bezbednosti, ukoliko utvrdi da su ona nepotpuna ili ukoliko ne prate građevinski proizvod;

Nadležni inspektor je dužan da nadziranom subjektu naloži rešenjem otklanjanje formalnih neusaglašenosti i odredi primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti ukoliko utvrdi da građevinski proizvod koji je stavljen ili isporučen na tržište:

1) nije označen znakom usaglašenosti ili je znak usaglašenosti stavljen u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i propisima kojima se uređuje način stavljanja, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti;

2) nije praćen dokumentom o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi,

3) nije praćen deklaracijom o performansama ili je deklaracija o performansama nepotpuna, imajući u vidu odredbe člana 7. ovog zakona,

4) nije praćen propisanim tehničkim uputstvima ili su tehnička uputstva nepotpuna.

Ako nadzirani subjekt u određenom roku ne otkloni nedostatke iz stava 2. ovog člana, nadležni inspektor će doneti rešenje kojim se zabranjuje stavljanje ili isporuka na tržište građevinskog proizvoda sa formalnim nedostatkom.

Kad nadležni inspektor preduzima mere iz ovog člana, mora da postupa tako da se te mere sprovode na način srazmeran ozbiljnosti rizika i vodeći računa o načelu opreznosti, odnosno tako da preduzeta mera bude primerena vrsti opasnosti ili rizika.

Žalba izjavljena protiv rešenja inspektora iz stava 1. tačka 5) ovog člana i stava 3. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Troškovi inspekcijskog postupka

Član 61.

Troškove inspekcijskog postupka (troškovi ispitivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda i troškovi prevoza u vezi sa inspekcijskim nadzorom) snosi privredni subjekt koji je na tržište stavio ili isporučio proizvod koji nije usaglašen sa tehničkim zahtevima.

Član 62.

TAV-ovi i imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, privredni subjekti i druga lica koja su uključena u postupak proizvodnje, stavljanja na tržište i isporuke na tržište građevinskih proizvoda dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva ili licima ovlašćenim za sprovođenje nadzora nad primenom ovog zakona omoguće pregled svih prostorija i uvid u sve radnje i/ili dokumente vezane za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskog proizvoda, tehničko ocenjivanje, stavljanje na tržište ili isporuku građevinskog proizvoda.

Član 63.

Odredbe čl. 56. do 62. ove Zakona ne ograničavaju postupanje nadležnog inspektora u skladu sa članovima 56., 57., 58. i 59. Uredbe (EU) br. 305/2011 i sa Uredbom (EC) br. 765/2008.

Postupak razmatranja građevinskih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik

Član 64.

Kada postoji osnovana sumnja da građevinski proizvod ne poseduje navedene performanse i predstavlja ozbiljan rizik po ispunjenje osnovnih zahteva za objekte, organi tržišnog nadzora sprovode proveru tog proizvoda, koja obuhvata odgovarajuće zahteve utvrđene ovim zakonom. Odgovarajući privredni subjekti sarađuju, po potrebi, sa organima tržišnog nadzora.

Kada, u toku te provere, organi tržišnog nadzora utvrde da građevinski proizvod nije usaglašen sa zahtevima utvrđenim ovim zakonom, tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom i predstavlja ozbiljan rizik, uključujući ozbiljan rizik čije posledice nisu trenutne i zahtevaju hitno postupanje, oni bez odlaganja obezbeđuju da građevinski proizvod bude opozvan ili povučen, ili da se zabrani njegovo stavljanje ili isporuka na tržište.

Ako je u postupak ocenjivanja i verifikacije stalnosti performasi građevinskih proizvoda uključeno imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, organi tržišnog nadzora, na odgovarajući način, obaveštavaju to telo.

Privredni subjekt obezbeđuje preduzimanje svih odgovarajućih korektivnih mera na svim građevinskim proizvodima koje je taj privredni subjekt stavio ili isporučio na tržište.

Kada odgovarajući privredni subjekt, tokom perioda iz stava 2. ovog člana ne preduzme odgovarajuću korektivnu meru, organi tržišnog nadzora preduzimaju sve odgovarajuće privremene mere kako bi zabranili ili ograničili stavljanje ili isporuku na tržište tog građevinskog proizvoda na tom nacionalnom tržištu ili povukli taj građevinski proizvod sa tog tržišta ili ga opozivali.

Organi tržišnog nadzora o merama iz stava 5. ovog člana obaveštavaju, bez odlaganja, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. Informacije iz stava 5. ovog člana obuhvataju sve dostupne detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju neusaglašenog građevinskog proizvoda, poreklo tog građevinskog proizvoda, prirodu pretpostavljene neusaglašenosti i podrazumevanog rizika, prirodu i trajanje preduzetih mera kao i argumente koje je izneo odgovarajući privredni subjekat. Organ tržišnog nadzora naročito naznačava kada je uzrok neusaglašenosti nemogućnost proizvoda da zadovolji navedene performanse i/ili ispuni zahteve u vezi sa ispunjenjem osnovnih zahteva za objekte utvrđene ovim zakonom, tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Usaglašeni građevinski proizvodi koji predstavljaju rizik po zdravlje i bezbednost

Član 65.

Kada, nakon sprovedene provere u skladu sa članom 64. ovog zakona nadležni inspektor utvrdi da građevinski proizvod, pored usaglašenosti sa zahtevima iz ovog zakona, tehničke specifikacije ili tehničkog propisa, predstavlja rizik po ispunjenje osnovnih zahteva za objekte, zdravlje ili bezbednost ljudi ili druge aspekte zaštite javnog interesa, on zahteva od odgovarajućeg privrednog subjekta da preduzme sve potrebne mere kako bi obezbedio da predmetni građevinski proizvod prilikom stavljanja ili isporuke na tržište više ne predstavlja rizik, povukao taj građevinski proizvod sa tržišta ili ga opozvao u roku srazmernom prirodi tog rizika.

Privredni subjekat obezbeđuje preduzimanje svih korektivnih mera shodno rešenju nadležnog inspektora, u vezi svih građevinskih proizvoda iz stava 1. ovog člana koje je taj privredni subjekt stavio ili isporučio na tržištu.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 66.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj telo za tehničko ocenjivanje koje sprovodi ocenjivanje stalnosti performansi, odnosno izdaje evropske tehničke ocene bez rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakona, van oblasti utvrđene tim rešenjem ili nakon donošenja rešenja o ukidanju ili delimičnom ukidanju rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koje sprovodi ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi bez rešenja iz člana 38. stav 1. ovog zakona, van obima utvrđenog utvrđenog tim rešenjem ili nakon donošenja rešenja o ukidanju ili delimičnom ukidanju rešenja iz člana 38. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, odnosno tela za tehničko ocenjivanje.

Član 67.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj imenovano telo za tehničko ocenjivanje, odnosno telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ako:

1) ne obavesti nadležno ministarstvo u skladu sa obavezama iz člana 36. st. 1. i 2, odnosno člana 44. st. 1, 2. i 3. ovog zakona;

2) ne postupi po nalogu nadležnog ministra iz člana 44. stav 7. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu - imenovanom telu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Član 68.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredni subjekat ukoliko:

1) stavi ili isporuči na tržište građevinski proizvod koji nije usaglašen sa propisanim zahtevima;

2) stavi ili isporuči na tržište građevinski proizvoda tokom perioda potrebnog za različite preglede i ispitivanja, odnosno dok postoji osnovana sumnja da taj proizvod nije usaglašen sa performansama navedenim u deklaraciji o performansama građevinskog proizvoda u skladu sa čl. 6. i 8. a u vezi sa članom 60. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3) ne otkloni utvrđene neusaglašenosti u roku utvrđenom rešenjem iz članom 60. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

4) ne dostavi nadležnom inspektoru deklaraciju o performansama građevinskog proizvoda izrađenu u skladu sa u skladu sa čl. 6. i 8. a u vezi sa članom 60. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

5) ne obezbedi da građevinski proizvod prate propisana tehnička uputstva na srpskom jeziku, odnosno uputstva i informacije o bezbednosti u skladu sa članom 9. st. 5, 6. i 7. a u vezi sa članom 60. stav 1. tačka 4) ovog zakona;

6) ne povuče, ne opozove, ponovo isporuči na tržište neusaglašen građevinski proizvoda ili ne sprovede dodatne mere kojima će osigurati poštovanje zabrane odnosno izrečene mere utvrđene rešenjem inspektora u skladu sa čl. 13, 14 i 15. a u skladu sa članom 60. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

7) ne povuče, ne opozove, ponovo isporuči na tržište neusaglašen građevinski proizvoda koji predstavlja ozbiljan rizik uključujući ozbiljan rizik čije posledice nisu trenutne i zahtevaju hitno posutpanje prema nalogu nadležnog inspektora utvrđenog rešenjem iz člana 60. stav 1. tačka 6) a u vezi sa čl. 64. stav 2. ovog zakona;

8) ne povuče, ne opozove ili ne preduzme sve potrebne mere prema nalogu nadležnog inspektora utvrđenog rešenjem iz člana 60. stav 1. tačka 7) a u vezi sa članom 65. stav 2. ovog zakona;

9) ne uništi neusaglašeni građevinski proizvod u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine prema rešenju nadležnog inspektora iz člana 60. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu - privrednom subjektu.

Član 69.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj privredni subjekat ukoliko ne postupi po rešenju nadležnog inspektora za otklanjanje nausaglašenosti iz člana 60. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu - privrednom subjektu.

Član 70.

Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredni subjekat ukoliko ne postupi u skladu sa obavezama utvrđenim čl. 13, 14. i 15. ovog zakona na obrazloženi zahtev nadležnog organa.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu - privrednom subjektu.

IX

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71.

Odredbe propisane čl. 20., 21., čl. 22., čl. 23., čl. 24., čl. 25., čl. 26., čl. 27., čl. 34., čl. 37. stav 4., čl. 47., čl. 48., čl. 49., čl. 50. čl. 51., čl. 52. i čl. 63. ovog zakona primenjuju se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Započeti postupci

Član 72.

Isprave o usaglašenosti izdate u skladu sa tehničkim propisima kojima su utvrđeni zahtevi za te građevinske proizvode važe do isteka roka važenja isprave o usaglašenosti, a najduže do donošenja tehničkih propisa za predmetne građevinske proizvode i predmetnu oblast u skladu sa ovim zakonom.

Član 73

Tela koja sprovode postupke ispitivanja i/ili ocenjivanja usaglašenosti koja ispunjavaju uslove propisane tehničkim propisom koji ostaje da važi nakon stupanja na snagu ovog zakona, obavljaju poslove ispitivanja i/ili ocenjivanja usaglašenosti za određenu oblast, na način i pod uslovima utvrđenim odgovarajućim tehničkim propisom, a najduže do donošenja tehničkih propisa za predmetne građevinske proizvode i predmetnu oblast u skladu sa ovim zakonom.

Član 74.

Znakovi usaglašenosti stavljeni u skladu sa tehničkim propisima kojima su utvrđeni zahtevi za stavljanje znaka usaglašenosti, smatraju se znakovima usaglašenosti u smislu ove zakona.

Do dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju na građevinski proizvod usaglašen sa zahtevima srpskog standarda sa Spiska 1 i/ili srpskog standarda na koji se poziva tehnički propis, umesto znaka "CE", stavlja se srpski znak usaglašenosti utvrđen posebnim propisom o sprovođenju ocenjivanja usaglašenosti i stavljanju znaka usaglašenosti.

Pravilnici

Član 75.

Do donošenja propisa u skladu sa ovim zakonom, kojim se utvrđuju zahtevi za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i/ili uslovi za njegovu ugradnju primenjuju se sledeći tehnički propisi:

 1. Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcije ("Službeni list SFRJ", br. 41/85 i 21/88)
 2. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 21/90)
 3. Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ("Sl. list SFRJ", br. 11/87)
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove ("Sl. list SFRJ", br. 15/91)
 5. Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija ("Sl. list SFRJ", 61/85)
 6. Naredba o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl. list SFRJ", br. 41/87)
 7. Naredba o obaveznom atestiranju prefabrikovanih elemenata od ćelijastog betona ("Sl. list SFRJ", br. 34/85)
 8. Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra ("Sl. list SFRJ", br. 34/85)
 9. Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu ("Sl. list SFRJ", br. 34/85)
 10. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)
 11. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene ("Sl. glasnik RS", 56/15)
 12. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ("Sl. list SFRJ" 38/89, i"Sl. glasnik RS", 118/14)
 13. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale ("Sl. list SCG", br. 1/06)
 14. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ("Sl. list SCG", br. 54/05)
 15. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za crepove od gline za preklopno polaganje, betonski crep i sinterovane keramičke krovne ploče ("Sl. list SCG", br. 53/05)
 16. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za opekarske proizvode od gline i krečnosilikatne opeke i blokove ("Sl. list SCG", br. 53/05)
 17. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičke pločice ("Sl. list SCG", br.1/06)
 18. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu ("Sl. list SCG", br. 62/04)
 19. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za fasadne pune opeke od gline, fasadne šuplje opeke i blokove od gline i fasadne krečnosilikatne pune i šuplje opeke i blokove ("Sl. list SCG", br. 53/2005)
 20. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika ("Službeni glasnik RS", broj 93/2015)
 21. Pravilnik o kvalitetu cementa - ("Službeni glasnik RS", br. 34/13, 44/14)
 22. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Službeni glasnik RS", br. 35/15, 36/16)

Postupci izdavanja isprava o usaglašenosti za građevinske proizvode na koje se odnose tehnički propisi iz stava 1. ovog člana započeti do dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju, dovršiće se u skladu sa odredbama primenjenog tehničkog propisa iz stava 1. ovog člana.

Isprave o usaglašenosti građevinskih proizvoda izdate prema tehničkim propisima iz stava 1. ovog člana priznaju se kao isprave o usaglašenosti građevinskog proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen, ali ne duže od dve godine od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju.

Član 76.

Do donošenja propisa za sprovođenje ovog zakona, odgovarajuće se primenjuju odredbe zakona kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i na osnovu njega doneta podzakonska akta.

Rok za donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona je šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja propisa

Član 77.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 6. stav 3. i člana 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Stupanje na snagu

Član 78.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije ".

PRILOGI

OSNOVNI ZAHTEVI ZA OBJEKTE

Objekti kao celine i njihovi posebni delovi moraju da odgovaraju svojoj predviđenoj upotrebi, uzimajući u obzir, naročito, zdravlje i bezbednost ljudi tokom čitavog životnog ciklusa tih objekata. Pod uslovom uobičajenog održavanja tokom ekonomski prihvatljivog veka upotrebe moraju biti zadovoljeni sledeći osnovni zahtevi za objekte i to:

1) Mehanička otpornost i stabilnost

Objekti moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da opterećenja koja na njih deluju tokom izgradnje i upotrebe ne dovode do:

 1. rušenja čitavog objekta ili nekog njegovog dela;
 2. deformacija većih od dopuštenih;
 3. oštećenja drugih delova objekta, instalacija ili instalirane opreme kao rezultat velikih deformacija noseće konstrukcije;
 4. oštećenja usled događaja u obimu koji je nesrazmeran izvornom uzroku.

2) Bezbednost u slučaju požara

Objekti moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da u slučaju izbijanja požara:

 1. nosivost konstrukcije može biti očuvana tokom određenog perioda;
 2. nastajanje i širenje požara i dima u objektu bude ograničeno;
 3. širenje požara na susedne objekte bude ograničeno;
 4. korisnici mogu da napuste objekte ili mogu biti spaseni na drugi način;
 5. uzeta je u obzir bezbednost spasilačkih timova.

3) Higijena, zdravlje i životna sredina

Objekti moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da, tokom svog životnog ciklusa, ne predstavljaju pretnju po higijenu ili zdravlje i bezbednost radnika, korisnika ili suseda, niti imaju prekomerno veliki uticaj, tokom svog čitavog životnog ciklusa, na kvalitet životne sredine ili na klimu tokom izgradnje, upotrebe i rušenja, a naročito kao rezultat sledećeg:

 1. ispuštanja otrovnih gasova;
 2. emisije opasnih materija, isparljivih organskih jedinjenja, gasova s efektom staklene bašte ili opasnih čestica u unutrašnji ili spoljašnji vazduh;
 3. emisije opasnog zračenja;
 4. ispuštanja opasnih materija u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo;
 5. ispuštanja opasnih materija u vodu za piće ili materija koje imaju neki drugi negativan uticaj na vodu za piće;
 6. neispravnog otpuštanja otpadnih voda, emisije dimnih gasova ili neispravnog odlaganja čvrstog ili tečnog otpada;
 7. vlage u delovima objekta ili na površinama u objektu.

4) Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe

Objekti moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tokom upotrebe ili funkcionisanja kao što su klizanje, padanje, sudar, opekotine, električni udar, povrede od eksplozije i provale. Objekti moraju biti projektovani i izvedeni uzimajući naročito u obzir pristupačnost i upotrebu za osobe sa invaliditetom.

5) Zaštita od buke

Objekti moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da se buka koju opažaju korisnici ili ljudi u blizini održava na nivou na kome nije ugroženo njihovo zdravlje i pri kojoj mogu da spavaju, da se odmaraju i rade pod zadovoljavajućim uslovima.

6) Ušteda energije i zadržavanje toplote

Objekti i njihove instalacije za grejanje, hlađenje, osvetljenje i ventilaciju moraju biti projektovani i izvedeni na takav način da količina energije koju zahtevaju tokom korišćenja bude niska, kada se uzmu u obzir korisnici i klimatski uslovi lokacije. Objekti takođe moraju biti energetski efikasni, uz korišćenje što je moguće manje energije tokom izgradnje i rušenja.

7) Održivo korišćenje prirodnih resursa

Objekti moraju biti projektovani, izvedeni i srušeni na takav način da je upotreba prirodnih resursa održiva, a naročito da se obezbedi:

 1. ponovna upotreba ili mogućnost reciklaže objekata, njegovih materijala i delova nakon rušenja;
 2. trajnost objekta;
 3. korišćenje sirovina i sekundarnih materijala u objektu, koji su pogodni za životnu sredinu.

PRILOG II

POSTUPAK ZA DONOŠENjE EVROPSKOG DOKUMENTA ZA OCENjIVANjE

1. Zahtev za evropsku tehničku ocenu

Kada proizvođač bilo kojem TAB-u za građevinske proizvode podnese zahtev za evropsku tehničku ocenu za građevinski proizvod, i nakon što proizvođač i TAB (u daljem tekstu "odgovorni TAB") potpišu sporazum o poslovnoj tajni i poverljivosti, osim ako proizvođač ne odluči drugačije, proizvođač je dužan da odgovornom TAB-u podnese tehničku dokumentaciju u kojoj je opisan proizvod, njegova upotreba kako je predvideo proizvođač i detalji o fabričkoj kontroli proizvodnje koju proizvođač planira da primeni.

2. Ugovor

Za građevinske proizvode iz člana 23 stav 1. tačka 3) ovog zakona, u roku od mesec dana od prijema tehničke dokumentacije, zaključuje se ugovor između proizvođača i odgovornog TAB-a za izradu evropske tehničke ocene, u kome se definiše program rada za sastavljanje evropskog dokumenta za ocenjivanje, uključujući:

— organizaciju rada unutar organizacije TAB-ova,

— sastav radne grupe koje će biti osnovana unutar organizacije TAB-ova, a koja je određena za datu grupu proizvoda,

— koordinaciju TAB-ova.

3. Program rada

Nakon zaključivanja ugovora sa proizvođačem, organizacija TAB-ova obaveštava Evropsku Komisiju o programu rada za sastavljanje evropskog dokumenta za ocenjivanje, planu za njegovo sprovođenje i ukazuje na program ocenjivanja. Ova komunikacija se odvija u roku od 3 meseca od prijema zahteva za evropsku tehničku ocenu.

4. Nacrt evropskog dokumenta za ocenjivanje

Radna grupa organizacije TAB-ova kojom koordinira odgovorni TAB završava nacrt evropskog dokumenta za ocenjivanje i dostavlja taj nacrt zainteresovanim stranama u roku od 6 meseci od datuma kada je Evropska Komisija obaveštena o programu rada.

5. Učešće Evropske Komisije

Predstavnik Evropske Komisije može učestvovati, kao posmatrač, u svim fazama sprovođenja programa rada.

6. Produžavanje i odlaganje

Radna grupa organizaciji TAB-ova i Evropskoj Komisiji prijavljuje svako odlaganje u odnosu na rok utvrđen u tačkama 1. do 4. ovog Priloga.

Evropska Komisija utvrđuje produženje roka za razvoj evropskog dokumenta za ocenjivanje ako je on opravdan, prvenstveno zbog nepostojanja odluke Evropske Komisije o odgovarajućem sistemu ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi za građevinski proizvod ili zbog potrebe da se razvije nova metoda ispitivanja.

7. Izmene i dopune i usvajanje evropskog dokumenta za ocenjivanje

Odgovorni TAB dostavlja nacrt evropskog dokumenta za ocenjivanje proizvođaču, koji ima 15 radnih dana da odgovori. Nakon toga, organizacija TAB-ova:

 1. obaveštava proizvođača o tome kako je njegov odgovor uzet u obzir, prema potrebi;
 2. usvaja nacrt evropskog dokumenta za ocenjivanje i
 3. šalje primerak Evropskoj Komisiji.

Ako, u roku od 15 radnih dana od prijema, Evropska Komisija organizaciji TAB-ova dostavi svoja zapažanja o nacrtu evropskog dokumenta za ocenjivanje, organizacija TAB-ova, nakon što joj je data mogućnost da komentariše, menja i dopunjava nacrt u skladu sa zapažanjima Evropske Komisije i šalje primerak usvojenog evropskog dokumenta za ocenjivanje proizvođaču i Evropskoj Komisiji.

8. Konačni evropski dokument za ocenjivanje koji se objavljuje

Nakon izdavanja prve evropske tehničke ocene na osnovu donetog evropskog dokumenta za ocenjivanje, taj evropski dokument za ocenjivanje se prilagođava, ako je potrebno, na osnovu iskustva. Organizacija TAB-ova donosi konačni evropski dokument za ocenjivanje i šalje primerak Evropskoj Komisiji, zajedno sa prevodom njegovog naziva na svim zvaničnim jezicima Evropske Unije kako bi se objavilo upućivanje na njega. Organizacija TAB-ova, elektronskim putem, čini taj evropski dokument za ocenjivanje dostupnim kad se znak CE stavi na proizvod.

PRILOGIII

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Br....................

 1. Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda: .............
 2. Predviđena upotreba ili upotrebe:

....................

 1. Proizvođač:

....................

 1. Zastupnik:

....................

 1. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi (AVCP):

.....................................................................................................................................................

6a. Tehnički propis:.....................................................................................................................

Imenovano telo ili imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

…………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................

6b. Srpski standard na koji se poziva tehnički propis:........................................................

Imenovano telo ili imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

…………………………................................................................................................................................................................................................................................................................

6v. Srpski standard sa Spiska 1: ……………

Imenovano telo ili imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.Navedena performansa ili navedene performanse:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Performanse gore navedenog proizvoda su usaglašene sa skupom navedenih performansi. Ova deklaracija o performansama je sačinjena u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik" br. ----), i za nju je isključivo odgovoran gore navedeni proizvođač.

Potpisano za/u ime proizvođača od strane:

[ime]...................................................................................

U [mesto]...................................................................................

dana [datum izdavanja].............................................................

[potpis]......................................................................................

Uputstvo za sačinjavanje deklaracije o performansama

1. OPŠTE

Namena ovog uputstva je da pomogne proizvođaču prilikom sačinjavanja deklaracije o performansama shodno ovom zakonu, prema obrascu iz ovog Priloga (u daljem tekstu: Obrazac).

Ovo uputstvo nije deo deklaracije o performansama koju sačinjava proizvođač i ne treba ga prilagati uz deklaraciju o performansama.

Prilikom sačinjavanja deklaracije o performansama proizvođač:

1) reprodukuje tekst i naslove iz Obrasca koji nisu navedeni u uglastim zagradama.

2) zamenjuje praznine i uglaste zagrade unošenjem neophodnih informacija.

Proizvođač može u deklaraciji o performansama da navede i pozivanje na internet stranicu na kojoj je kopija deklaracije o performansama dostupna saglasno članu 9. stav 4. ovog zakona. Ta informacija se može navesti posle tačke 8. ili na drugom mestu, tako da ne utiče na čitljivost i jasnoću obaveznih informacija.

2. FLEKSIBILNOST

Pod uslovom da su obavezne informacije propisane članom 8. ovog zakona navedene jasno, celovito i povezano, prilikom sačinjavanja deklaracije o performansama, moguće je :

 1. koristiti drugačiji raspored od onog datog u Obrascu;
 2. kombinovati nekoliko tačaka Obrasca u jednu zajedničku tačku;
 3. prikazati tačke Obrasca različitim redosledom ili pomoću jedne ili više tabela;
 4. izostaviti određene tačke Obrasca koje nisu relevantne za proizvod za koji je sačinjena deklaracija o performansama. Na primer, s obzirom da se deklaracija o performansama sačinjava na osnovu tehničkog propisa, srpskog standarda na koji se poziva tehnički propis ili srpskog standarda sa Spiska 1, isključuje se primena druge dve mogućnosti. Izostavljene tačke mogu se odnositi na one tačke koje se odnose na zastupnika ili upotrebu odgovarajuće tehničke dokumentacije ili specifične tehničke dokumentacije.
 5. prikazati tačke bez označavanja brojevima.

3. UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE OBRASCA

Tačka obrasca

Uputstvo

Broj deklaracije o performansama

Ovo je referentni broj deklaracije o performansama propisan članom 11. stav 2. ovog zakona.

Izbor broja prepušten je proizvođaču.

Ovaj broj može biti isti kao jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda navedena u tački 1 Obrasca

Tačka 1

Navesti jedinstvenu identifikacionu oznaku vrste proizvoda iz člana 8. stav 2. ovog zakona

Saglasno članu 11. stavu 2. ovog zakona, jedinstvena identifikaciona oznaka koju je odredio proizvođač i koja prati srpski znak usaglašenosti povezana je s tipom proizvoda, a time i sa skupom nivoa ili klasa performansi građevinskog proizvoda, kako se navode u deklaraciji o performansama sačinjenoj za taj proizvod. Primaocima građevinskog proizvoda, a posebno njihovim krajnjim korisnicima, neophodno je omogućiti nedvosmisleno utvrđivanje skupa tih nivoa ili klasa performansi za bilo koji proizvod. Proizvođač je dužan da svaki građevinski proizvod za koji je sačinjena deklaracija o performansama poveže sa jedinstvenom identifikacionom oznakom sa odgovarajućim tipom proizvoda i datim skupom nivoa ili klasa performansi, a ta oznaka služi i kao upućivanje iz člana 8. stava 2. tačka ovog zakona.

Tačka 2

Navesti predviđenu upotrebu ili, po potrebi, predviđene upotrebe građevinskog proizvoda kako je to predvideo proizvođač, u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Tačka 3

Navesti ime, registrovan trgovački naziv ili registrovani žig i kontakt adresu proizvođača, kako je propisano članom 13. stav 8. ovog zakona.

Tačka 4

Ova tačka se popunjava samo ako je određen zastupnik. U tom slučaju navesti ime i adresu za kontakt zastupnika čije ovlašćenje obuhvata zadatke iz člana 14. stav 3. ovog zakona.

Tačka 5

Navesti broj ili brojeve primenjivog sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi (AVCP) građevinskog proizvoda kako je utvrđenou Prilogu V ovog zakona. Ako se primenjuje više sistema, navesti svaki od njih.

Tačke 6a, 6b i 6v

S obzirom da proizvođač sačinjava deklaraciju o performansama na osnovu tehničkog propisa, srpskog standarda na koji se poziva tehnički propis ili srpskog standarda sa Spiska 1, te tri različite mogućnosti su prikazane u tačkama 6a, 6b i 6v, a u deklaraciji o performansama primenjuje se i popunjava samo jedna od njih.

Ako se primenjuje tačka 6a, tj. ako se deklaracija o performansama sačinjava na osnovu tehničkog propisa navesti sledeće:

(a) naziv i broj službenog glasila u kojem je tehnički propis objavljen

(b) identifikacioni broj imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Ako se primenjuje tačka 6b, tj. ako se deklaracija o performansam sačinjava na osnovu srpskog standarda na koji se poziva tehnički propis, navesti sledeće:

(a) referentni broj srpskog standarda iz priloga na koji se poziva tehnički propis i datum njegovog donošenja (datirano upućivanje), naziv i broj službenog glasila u kojem je tehnički propis objavljen i

s

(b) identifikacioni broj imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Ako se primenjuje tačka 6v, tj. ako se deklaracija o performansama ačinjava na osnovu srpskog standarda sa Spiska 1, navesti sledeće:

(a) referentni broj srpskog standarda sa Spiska 1 i datum njegovog donošenja (datirano upućivanje) i

(b) identifikacioni broj imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Tačka 7

U ovoj tački deklaracije o performansama navesti sledeće:

a) listu bitnih karakteristika, kako je određeno u srpskim tehničkim specifikacijama ili tehničkom propisu za predviđenu upotrebu ili upotrebe navedene u tački 2; i

b) za svaku bitnu karakteristiku, navedenu performansu, iskazanu nivoom, klasom ili opisno, u odnosu na tu karakteristiku ili, za one karakteristike za koje performanse nisu navedene, skraćenicu "NPD" (performansa nije utvrđena). Ova tačka može da se popuni pomoću tabele koja predstavlja povezanost srpskih tehničkih specifikacija ili tehničkog propisa sa sistemima ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi primenjenim posebno za svaku bitnu karakteristiku proizvoda, kao i za performansu u odnosu na svaku bitnu karakteristiku.

Performansa se navodi na jasan i izričit način. Zbog toga se performansa u deklaraciji o performansama ne može opisati samo navođenjem formule proračuna koju treba da primene primaoci. Nivo i/ili klase performansi iskazani u referentnim dokumentima se reprodukuju u samoj deklaraciji o performansama i stoga se ne mogu izraziti samo upućivanjem na te dokumente u deklaraciji o performansama.

Međutim, naročito performanse strukturnog ponašanja građevinskog proizvoda mogu se izraziti upućivanjem na odgovarajuću proizvodnu dokumentaciju ili konstrukcijski proračun. U tom slučaju odgovarajuća dokumentacija se prilaže uz deklaraciju o performansama.

Tačka 8

Ova tačka se navodi u deklaraciji o performansama i popunjava samo ako je korišćena odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija, u skladu s članom 30., 31. ili 32. ovog zakona radi navođenja zahteva s kojima je proizvod usklađen.

U tom slučaju, u ovoj tački deklaracije o performansama se navodi sledeće:

(a) referentni broj specifične tehničke dokumentacije i/ili odgovarajuće tehničke dokumentacije;

(b) zahtevi sa kojima je proizvod usklađen.

Potpis

Zameniti praznine unutar uglastih zagrada traženim informacijama i potpisom

PRILOGIV

OBLASTI PROIZVODA I ZAHTEVI ZA TAB

Tabela 1 - Oblasti proizvoda

ŠIFRA OBLASTI

OBLASTI PROIZVODA

1

PREFABRIKOVANI OBIČNI/LAKI/AUTOKLAVIRANI ĆELIJASTI BETONSKI PROIZVODI

2

VRATA, PROZORI, PROZORSKI KAPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI

3

MEMBRANE, UKLjUČUJUĆI ONE NANETE U TEČNOM STANjU, I KOMPLETI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)

4

PROIZVODI ZA TOPLOTNU IZOLACIJU

IZOLACIONI KOMPOZITNI KOMPLETI/SISTEMI

5

LEŽIŠTA ZA KONSTRUKCIJE

MOŽDANICI ZA KONSTRUKCIJSKE SPOJEVE

6

DIMNjACI, DIMNjAČKI KANALI I SPECIFIČNI PROIZVODI

7

PROIZVODI OD GIPSA

8

GEOTEKSTIL, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI

9

ZID-ZAVESE/OBLAGANjE ZIDOVA/ ZAPTIVENE STAKLENE

KONSTRUKCIJE

10

STABILNA OPREMA ZA GAŠENjE POŽARA (PROIZVODI ZA DETEKCIJU POŽARA/POŽARNI ALARM, INSTALACIJE ZA GAŠENjE POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I ZA PRIGUŠIVANjE EKSPLOZIJE)

11

{SANITARNA OPREMA

12

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA: OPREMA PUTA

13

PROIZVODI/ELEMENTI I POMOĆNA OPREMA OD KONSTRUKCIJSKOG DRVETA

14

PLOČE I I ELEMENTI NA BAZI DRVETA

15

CEMENT, GRAĐEVINSKI KREČ I DRUGA HIDRAULIČNA VEZIVA

16

ČELIK ZA ARMIRANjE I ČELIK ZA PREDNAPREZANjE BETONA (I POMOĆNA OPREMA)

OPREMAZA NAKNADNO PREDNAPREZANjE

17

PROIZVODI ZA ZIDANjE I SRODNI PROIZVODI

ELEMENTI ZA ZIDANjE, MALTERI I POMOĆNA SREDSTVA

18

GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA SISTEME ZA OTPADNE VODE

19

PODNE OBLOGE

20

KONSTRUKCIONI PROIZVODI OD METALA I POMOĆNA OPREMA

21

PROIZVODI ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjAŠNjU ZAVRŠNU OBRADU ZIDA I PLAFONA, SKLOPOVI UNUTRAŠNjIH PREGRADA

22

KROVNI POKRIVAČI, SVETLOSNE KUPOLE, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI

KROVNI SKLOPOVI

23

PROIZVODI ZA IZGRADNjU PUTEVA

24

AGREGATI

25

GRAĐEVINSKI LEPKOVI

26

PROIZVODI SRODNI SA BETONOM, MALTEROM I INJEKCIONOM SMEŠOM

27

UREĐAJI ZA GREJANjE PROSTORA

28

CEVI, CISTERNE I POMOĆNA OPREMA KOJA NIJE U KONTAKTU SA VODOM NAMENjENOM ZA LjUDSKU UPOTREBU

29

GRAĐEVINSKI PROIZVODI U KONTAKTU SA VODOM NAMENjENI ZA LjUDSKU UPOTREBU

30

PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILISANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA

31

ENERGETSKI, KOMANDNI I KOMUNIKACIONI KABLOVI

32

SREDSTVA ZA ZAPTIVANjE SPOJNICA

33

PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆIVANjE

34

SKLOPOVI I ELEMENTI ZA IZGRADNjU I PREFABRIKOVANI ELEMENTI

35

PROIZVODI ZA ZAUSTAVLjANjE POŽARA, SPREČAVANjE ŠIRENjA POŽARA I ZAŠTITU OD POŽARA

PROIZVODI ZA USPORAVANjE POŽARA


Tabela 2 - Zahtevi za TAB

Kompetentnost

Opis kompetentnosti

Zahtev

1. Analiza rizika

Identifikovati moguće rizike i koristi od upotrebe inovativnih građevinskih proizvoda u nedostatku utvrđenih/ zbirnih tehničkih podataka u vezi sa njihovim performansama prilikom ugradnje u objekte.

TAB se osniva u skladu sa posebnim propisom i ima status pravnog lica. Nezavisno je od zainteresovanih strana i bilo kojih posebnih interesa.

TAB zapošljava osoblje koje poseduje:

(a) objektivnost i pouzdano tehničko rasuđivanje;

(b) detaljno znanje o regulatornim odredbama i drugim zahtevima koji su na snazi u Republici Srbiji u vezi sa oblastima proizvoda za koje će biti imenovano;

(v) opšte razumevanje građevinske prakse i detaljno tehničko znanje u vezi sa oblastima proizvoda za koje će biti imenovano;

(g) detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima procesa izgradnje;

(d) detaljno znanje o postojećim harmonizovanim standardima i metodama ispitivanja u okviru oblasti proizvoda za koje će biti imenovano;

(e) odgovarajuće jezičke veštine.

Naknada za rad osoblja TAB ne zavisi od broja sprovedenih ocenjivanja ili od rezultata tih ocenjivanja.

2. Uspostavljanje tehničkih kriterijuma

Pretvoriti rezultat analize rizika u tehničke kriterijume za procenu ponašanja i performansi građevinskih proizvoda u pogledu ispunjenja primenjivih zahteva;

obezbediti tehničke podatke potrebne onim učesnicima u procesu izgradnje kao potencijalnim korisnicima građevinskih proizvoda (proizvođači, projektanti, izvođači, oni koji ugrađuju).

3. Uspostavljanje metoda ocenjivanja

Osmisliti i potvrditi odgovarajuće metode (ispitivanja ili proračune) za ocenjivanje performansi bitnih karakteristikae građevinskih proizvoda, uzimajući u obzir trenutno stanje napretka tehnike.

4. Određivanje posebne fabričke kontrole proizvodnje

Razumeti i oceniti proizvodni proces posebnog građevinskog proizvoda kako bi se identifikovale odgovarajuće mere kojima se obezbeđuje stalnost proizvoda tokom datog proizvodnog procesa.

TAB ima osoblje sa odgovarajućim poznavanjem odnosa između proizvodnog procesa i karakteristika proizvoda u vezi sa fabričkom kontrolom proizvodnje.

5. Ocenjivanje proizvoda

Oceniti performanse bitnih karakteristike građevinskih proizvoda na osnovu metoda prema kriterijumima utvrđenim ovim zakonom.

Pored zahteva navedenih u tačkama 1, 2. i 3, TAB ima pristup neophodnim sredstvima i opremi za ocenjivanje performansi bitnih karakteristika građevinskih proizvoda u okviru oblasti proizvoda za koje će biti imenovano.

6. Opšte upravljanje

Obezbediti doslednost, pouzdanost, objektivnost i sledljivost putem stalne primene odgovarajućih metoda upravljanja.

TAB ima:

a) dokazanu evidenciju poštovanja dobrog administrativnog ponašanja;

b) politiku i dodatne postupke kako bi se obezbedilo poverljivost osetljivih podataka u okviru TAB i svih njegovih partnera;

v) sistem kontrole dokumenta kako bi se obezbedila registraciju, sledljivost, održavanje i arhiviranje sve odgovarajuće dokumentacije;

g) mehanizam interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva kako bi se obezbedilo redovno praćenje usaglašenosti sa odgovarajućim metodama upravljanja;

d) postupak za objektivno postupanje žalbama i reklamacijama.

PRILOGV

OCENjIVANjE I VERIFIKACIJA STALNOSTI PERFORMANSI

1. SISTEMI OCENjIVANjA I VERIFIKACIJE STALNOSTI PERFORMANSI

Proizvođač sačinjava deklaraciju o performansama i utvrđuje tip proizvoda na osnovu ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi koje se sprovode u okviru sledećih sistema:

1.1. Sistem 1+

(a) proizvođač sprovodi:

i) fabričku kontrolu proizvodnje;

(ii) dalje ispitivanje uzoraka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja;

(b) imenovano sertifikaciono telo za proizvod donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda na osnovu ishoda sledećih ocenjivanja i verifikacija sprovedenih od strane tog tela:

(i) ocenjivanja performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

(ii) početnog pregleda proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

(iii) stalnog nadzora, ocenjivanja i vrednovanja fabričke kontrole proizvodnje;

(iv) kontrolnog ispitivanja uzoraka uzetih od strane imenovanog sertifikacionog tela za proizvod u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorijama proizvođača.

1.2. Sistem 1:

(a) proizvođač sprovodi:

(i) fabričku kontrolu proizvodnje;

(ii) dalje ispitivanje uzoraka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja;

(b) imenovano sertifikaciono telo za proizvod donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda na osnovu ishoda sledećih ocenjivanja i verifikacija sprovedenih od strane tog tela:

(i) ocenjivanja performansi građevinskog proizvoda sprovedenog na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

(ii) početnog pregleda proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

(iii) stalnog nadzora, ocenjivanja i vrednovanja fabričke kontrole proizvodnje.

1.3. Sistem 2+

(a) proizvođač sprovodi:

(i) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedenog na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

(ii) fabričku kontrolu proizvodnje;

(iii) ispitivanje uzorka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja.

(b) imenovano sertifikaciono telo za fabričku kontrolu proizvodnje donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje na osnovu ishoda sledećih ocenjivanja i verifikacija sprovedenih od strane tog tela:

(i) početnog pregleda proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

(ii) stalnog nadzora, ocenjivanja i vrednovanja fabričke kontrole proizvodnje.

1.4. Sistem 3

(a) proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje;

(b) Imenovana laboratorija ocenjuje performanse na osnovu ispitivanja (na osnovu uzorkovanja koje je sproveo proizvođač), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije građevinskog proizvoda i sačinjava izveštaj o ispitivanju.

1.5. Sistem 4

(a) proizvođač sprovodi:

(i) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda na osnovu ispitivanja, proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda;

(ii) fabričku kontrolu proizvodnje;

(b) nema zadataka koji zahtevaju učešće imenovanog tela.

1.6. Građevinski proizvodi za koje je izdata evropska tehnička ocena

Imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koja obavljaju poslove u okviru Sistema 1+, 1 i 3 kao i proizvođači koji preduzimaju zadatke u okviru Sistema 2+ i 4 smatraju evropsku tehničku ocenu izdatu za predmetni građevinski proizvod ocenom performansi tog proizvoda. Imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i proizvođači, dakle, neće preduzimati zadatke navedene u tačkama 1.1.(b)i., 1.2.(b)i., 1.3.(a)i., 1.4.(b) i 1.5.(a)i.

 1. TELA UKLjUČENA U OCENjIVANjE I VERIFIKACIJU STALNOSTI PERFORMANSI

U pogledu funkcije tela uključenih u ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi za građevinske proizvode, utvrđuju se:

(1) Imenovano telo za sertifikaciju proizvoda: imenovano telo za sertifikaciju stalnosti performansi, u skladu sa poglavljem V;

(2) Imenovano telo za sertifikaciju fabričke kontrole: imenovano telo za sertifikaciju fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa poglavljem V;

(3) Imenovana laboratorija: imenovana laboratorija za merenje, istraživanje, ispitivanje, proračun ili neki drugi način ocenjuje performanse građevinskih proizvoda, u skladu sa poglavljem V.

 1. HORIZONTALNO PRIJAVLjIVANjE: SLUČAJEVI BITNIH KARAKTERISTIKA KADA NIJE NEOPHODNO UPUĆIVANjE NA ODGOVARAJUĆU HARMONIZOVANU TEHNIČKU SPECIFIKACIJU

1. Reakcija na požar

2. Otpornost na požar

3. Performanse pri spoljašnjem požaru

4. Apsorpcija buke

5. Emisija opasnih materija

PRILOGVI

Format evropske tehničke ocene

EVROPSKA TEHNIČKA OCENA

Broj … od … (datum)

Opšti deo

1. Telo za tehničko ocenjivanje koje izdaje evropsku tehničku ocenu:

...............................................................................................................................

2. Trgovački naziv građevinskog proizvoda:

...........................................................................................................................................................

3. Familija proizvoda u koju spada građevinski proizvod:

...........................................................................................................................................................

4. Proizvođač:

...............................................................................................................................

5. Proizvodni pogon (pogoni):

...............................................................................................................................

6. Ova evropska tehnička ocena sadrži............... stranica uključujući...................

Prilog (Prilozi) koji čine integralni deo ove ocene:

...............................................................................................................................

Prilog (prilozi) sadrži (sadrže) poverljive informacije koje se ne objavljuju prilikom javnog objavljivanja evropske tehničke ocene

 1. Ova evropska tehnička ocena izdaje se u skladu sa ovim zakonom, na osnovu.............................................................................................
 2. 2.

Posebni delovi

8. Tehnički opis proizvoda

..........................................................................................................................................................

9. Specifikacija predviđene upotrebe (predviđenih upotreba) u skladu sa primenjenim evropskim dokumentom za ocenjivanje

...........................................................................................................................................................

10. Performanse proizvoda i upućivanje na metode korišćene za ocenjivanje:

...........................................................................................................................................................

11. Primenjeni sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi sa upućivanjem na pravni osnov:

..........................................................................................................................................................

12. Tehnički detalji potrebni za primenu sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi, kao što je to predviđeno u odgovarajućem evropskom dokumentu za ocenjivanje.

Izdata u..................., dana......../...... 20...

Izdao..............................................................

Prilog (prilozi)

PRILOGVII

1) građevinski proizvod - eng. construction product

2) familija građevinskih proizvoda- construction product family

3) sklop -kit

4) objekat - construction works

5) bitne karakteristike - essential characteristics

6) performansa građevinskog proizvoda - performance of a construction product

7) nivo - level

8) klasa - class

9) granični nivo - threshold level

10) tip proizvoda - product-type

11) tehnička specifikacija - technical specifications

12) harmonizovana tehnička specifikacija - harmonized technical specification

13) harmonizovani standard - harmonised standard

14) Evropski dokument za ocenjivanje - European Assessment Document

15) Evropska tehnička ocena - European Technical Assessment

16) predviđena upotreba - intended use

17) specifična tehnička dokumentacija - Specific Technical Documentation

18) isporuka na tržištu - 'making available on the market

19) stavljanje na tržište - placing on the market

20) privredni subjekat - economic operator

21) proizvođač - manufacturer

22) distributer - distributor

23) uvoznik - importer

24) zastupnik -representative

25) povlačenje - withdrawal

26) opoziv - recall

27) akreditacija - accreditation

28) fabrička kontrola proizvodnje - factory production control

29) mikro pravno lice - micro-enterprise

30) životni ciklus - life cycle

31) kontakt tačka - Contact Point

32) Telo za tehničko ocenjivanje - Technical Assessment Body

33) sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi - system of assessment and verification of constancy of performance

34) osnovni zahtevi za objekte - basic requirements for construction worksBASIC REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS BASIC REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 27.07.2017.
Naslov: Redakcija