Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN PRAVILNIK O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA - "SL. GLASNIK RS, BR. 77/2014


U "Sl. glasniku RS, br. 77/2014 od 24.7.2014. godine objavljen je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1.8.2014. godine.

Na osnovu člana 62. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014), Ministar privrede, koji je preuzeo ovlašćenja ministra finansija, doneo je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak ispravke greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (dalje: poreska obaveza) koju Poreska uprava vrši u postupku poreske kontrole pokrenutom na zahtev poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti.

Greška u evidentiranju poreske obaveze može nastati postupanjem poreskog obveznika, odnosno Poreske uprave, tako što se poreska obaveza po jednom istom osnovu evidentira više puta, ili se poreska obaveza jednog poreskog obveznika evidentira kao poreska obaveza drugog poreskog obveznika, ili se prilikom evidentiranja poreske obaveze unese pogrešan iznos.

Greška u evidentiranju poreske obaveze koja se ispravlja u skladu sa ovim pravilnikom ne smatra se greškom, odnosno propustom koji se otklanjaju podnošenjem izmenjene poreske prijave, u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ako je greška u evidentiranju poreske obaveze nastala postupanjem poreskog obveznika, poreski obveznik nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnosi zahtev za ispravku greške na Obrascu ZIG - Zahtev za ispravku greške, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po zahtevu Poreska uprava odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Ako je greška u evidentiranju poreske obaveze nastala postupanjem Poreske uprave, Poreska uprava vrši ispravku po službenoj dužnosti.

Ako Poreska uprava ne uoči grešku u evidentiranju poreske obaveze koja je nastala njenim postupanjem, poreski obveznik može da podnese zahtev za ispravku greške.

Poreska uprava donosi rešenje o ispravci greške i dostavlja ga poreskom obvezniku čija se poreska obaveza ispravlja.

Rešenje predstavlja izvorni računovodstveni dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka greške u poreskom računovodstvu.

Izvor: Redakcija, 27.7.2014.