Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI SET REFORMSKIH ZAKONA (O PRIVATIZACIJI I O STEČAJU) U UTORAK U NARODNOJ SKUPŠTINI RS PRED POSLANICIMA


Nakon usvajanja zakona o radu i o penzijsko invalidskom osiguranju, Vlada Srbije potvrdila je drugi set reformskih zakona - o privatizaciji i o stečaju, koji će se, prema Tanjugovim informacijama, u utorak naći pred poslanicima.

Prema nezvaničnim informacijama, naime, rasprava u parlamentu o predložena dva zakona trajaće od utorka do petka, a do utorka će oni biti predstavljeni na veb sajtu Skupštine Srbije.

Ministar privrede Dušan Vujović izjavio je tokom jednomesečne javne rasprave da bi Zakon o privatizaciji trebalo da omogući konačni završetak privatizacije 600 preduzeća na efikasan i fer način, do 31. decembra 2016. godine.

Aktuelni zakon o privatizaciji donet je 2001. godine, i po njemu je privatizovano nešto manje od 2.300 preduzeća, dok status firmi u restrukturiranju ima u ovom trenutku 161 preduzeće. Novi zakon, rekao je Vujović tokom javne rasprave, neće pokušavati da unapred nametne metode privatizacije, kao što je to bio slučaj sa starim zakonom, već će se naknadno procenjivati šta je najbolji model.

Istovremeno je vođena i javna rasprava o izmenama Zakona o stečaju za koji je ministar Vujović rekao: "Novi zakon o stečaju povećaće transparentnost i sprečiti zloupotrebe, otkloniti probleme u praksi i povećati prava poverilaca", rekao je ministar Vujović.

Sva rešenja novih zakona nisu poznata, ali je, nacrtom zakona o privatizaciji, između ostalog, bila predviđena strožija kontrola rada stečajnih upravnika, a u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u njihovom radu - ovlašćena organizacija, po sprovedenom postupku, ima pravo izricanje mera od opomene do oduzimanja licence.

Predviđeno je i da član odbora poverilaca ima pravo da o svom trošku angažuje jedno ili više stručnih lica, koja će izvršiti analizu poslovanja stečajnog dužnika pre ili tokom stečajnog postupka i analizu preduzetih radnji od strane stečajnog upravnika i sačini izveštaj, koji se, bez odlaganja, dostavlja ostalim članovima odbora poverilaca, stečajnom sudiji, stečajnom upravniku i ovlašćenoj organizaciji.

Nacrt je predviđao da ukoliko stečajni dužnik neovlašćeno otuđi stvar u toku stečajnog postupka, ili je u toku prethodnog stečajnog postupka stvar neovlacćeno otuđena radnjama privremenog stečajnog upravnika, poverilac ima pravo da traži nadoknadu celokupne štete. Takođe, bilo je predviđeno da banke imaju obavezu da na zahtev stečajnog upravnika dostave brojeve svih deviznih i dinarskih računa, sve izvode u elektronskoj formi sa svih dinarskih i deviznih računa, sve ugovore o oročenju sredstava stečajnog dužnika, kao i sve ugovore o sefu.

S druge strane, javni registri imaju obavezu da na zahev stečajnog upravnika dostave podatke o imovini i pravima stečajnog dužnika za period do pet godina pre pokretanja stečaja.

Nacrtom je bilo predviđeno I da poverioci mogu da osporavaju prijavljena potraživanja drugih poverilaca do zaključenja ispitnog ročišta na kome su razmatrane njihove prijave potraživanja.

Poverioci koji ne pokrenu parnicu ili traže nastavak prekinute parnice u određenom roku gube to pravo i svojstvo sečajnog poverioca. Isključio nadležan za pokretanje, ostvarivanje i sprovođenje stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika čije je sedište glavnih interesa na teritoriji Srbije je Sud Republike Srbije.

Javna rasprava o nacrtima zakona o stečaju i privatizaciji održana je u Nišu, Beogradu, Novom Sadu I Kragujevcu.

Kada je reč o izmenama Zakona o privatizaciji, predviđeni modeli su: prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo I prenos kapitala bez naknade, dok su metode - javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem, javno prikupljanje ponuda I neposredna pogodba.

Kupac može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje je proglašeno kupcem, odnosno lice sa kojim je zaključen kupoprodajni ugovor. Sredstva plaćanja su domaća ili strana konvertibilna valuta.

Predviđeno je da početna cena za prodaju kapitala odnosno imovine iznosi najmanje jednu polovinu od procenjene vrednosti kapitala odnosno imovine, a nova cena na drugom prikupljanju ponuda I javnom nadmetanju najmanje jednu trećinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine.

Prenos kapitala bez naknade zaposlenima je prenos kapitala u subjektu privatizacija sa društvenim kapitalom koji se privatizuje modelom prodaje kapitala, tako što se 30 odsto kapitala prenosi zapsolenima, bez naknade, u akcijama, odnosno udelima.

Prenos kapitala bez naknade strateškom investitoru je dodele bonusa investitoru u slučaju pozitivnih rezultata poslovanja koja se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje podsticaj za investicije, a na osnovu odluke Vlade Srbije.

Privatizacija je, kako navedeno u Nacrtu, obavezna za subjekte privatizacija sa društvenim kapitalom.

Postupak privatizcije inicira Vlada Srbije, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Tanjug, 27.7.2014.