Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: 2. jul 2018. godine rok za dostavu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2017. godinu u skladu sa članom 33. i 34. ovog Zakona, da ističe rok za dostavljanje ovih izveštaja u ponedeljak 02. jula 2018. godine (svi izveštaji poslati do 24 časa tog dana, smatraju se primljenim u roku).

Detaljne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava kao i video uputstava, korisnici mogu naći u delu Registra finansijskih izveštaja, a eventualna sporna pitanja mogu slati na sledeće elektronske adrese, i to:

  • za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
  • za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
  • za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

S tim u vezi, APR poziva korisnike da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu na koju ih šalju, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2017. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji, link "Pretraga postupka obrade izveštaja za 2017. godine".

I na kraju, APR skreće pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu, i dostave pripremljeni izveštaj.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018)

VIII DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje

Član 33

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dužna su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Finansijski izveštaji iz st. 1-4. ovog člana i izjava iz stava 5. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje

Član 34

Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Izvor: Vebsajt APR, 26.06.2018.
Naslov: Redakcija