Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Jedini relevantan način za obraćanje Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predstavlja slanje podnesaka u vidu poštanskih pošiljki upućenih na zvaničnu prijemnu adresu ili njihova predaja na zvaničnu prijemnu pisarnicu ovog organa. Podnesci primljeni putem elektronske pošte nisu relevantni za postupanje u postupcima zaštite prava, kao i u drugim postupcima iz nadležnosti Republičke komisije


Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki obaveštava sva lica koja jesu ili bi mogla da budu stranke u postupcima zaštite prava, kao i u drugim postupcima iz njene nadležnosti da jedini relevantan način za obraćanje ovom organu predstavlja slanje podnesaka u vidu poštanskih pošiljki upućenih na zvaničnu prijemnu adresu koja glasi ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd ili njihova predaja na zvaničnu prijemnu pisarnicu ovog organa koja se nalazi na pomenutoj adresi.

Iz navedenog razloga, podnesci primljeni putem elektronske pošte nisu relevantni za postupanje u postupcima zaštite prava, kao i u drugim postupcima iz nadležnosti Republičke komisije.

U vezi sa tim, Republička komisija posebno ukazuje i pojašnjava da se odredbe člana 20. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), koje najverovatnije predstavljaju razlog zbog kojeg se pojavila praksa određenog broja stranaka da se ovom organu obraćaju tako što svoje podneske upućuju putem elektronske pošte, ne odnose na postupke zaštite prava kada se isti vode pred Republičkom komisijom.

Naime, odredbama člana 20. Zakona uvedena je elektronska pošta kao jedan od nekoliko mogućih vidova komunikacije prilikom sprovođenja postupka javne nabavke, a kako isti sprovodi naručilac to znači da je ovaj vid komunikacije moguć isključivo između njega i zainteresovanih lica i ponuđača, i to samo pod uslovom da taj vid komunikacije predstavlja od svih učesnika u postupku javne nabavke izabrano sredstvo komunikacije, što znači da su se svi unapred saglasili da ga primenjuju.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

7. Komunikacija

Član 20

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki.

Izabrano sredstvo komunikacije mora biti široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Komunikacija se mora odvijati na način da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Alati koji se koriste u komunikaciji elektronskim sredstvima i njihove tehničke karakteristike moraju biti široko dostupni i interoperativni, takvi da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Izvor: Vebsajt Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 24.06.2016.
Naslov: Redakcija