Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Formirana je Radna grupa koja će, po Akcionom planu, koordinirati ceo proces usaglašavanja ovog Zakona sa drugim zakonima. Od 8. juna 2016. godine organi uprave su dužni da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka. Zakonom su uvedeni novi pravni instituti poput garantnog akta i upravnog ugovora, koji će početi da se primenjuju od 1. juna 2017. godine


Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) usvojen je 29. februara, a stupio je na snagu 9. marta 2016. godine.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Željka Ožegovića, ovaj Zakon je donet u saradnji sa privredom i ostalim zainteresovanim stranama, posle sveobuhvatne javne rasprave, i imaće ključnu ulogu u reformi javne uprave, neophodne za poboljšanje privrednog ambijenta.

"Ovo je krovni zakon koji se primenjuje u administrativnom postupanju građana sa privredom, a mi smo želeli da pokažemo da država treba da bude servis građana i privrede. Jedan od ključnih ciljeva je da napravimo državu koja je transparentna, odgovornija, efikasnije i brža i koja sluša svoje građane i privredu, a Zakon je jedan od složnih mehanizama kojima to može da se postigne", naveo je Ožegović.

On je podsetio da je Zakon odobrila Evropska komisija, kao i da je usaglašen sa svim državnim organima.

"Cilj implementacije ovog Zakona je modernizacija, pravna sigurnost, deregulacija i debirokratizacija. Radi se razmena podataka i službenih evidencija i mapiraju upravni postupci i procesi, a već sada se pokazuje da ima oko 30 do 40 odsto onih koraka koji se mogu eliminisati", rekao je Ožegović.

Zakonom su uvedeni novi pravni instituti poput garantnog akta i upravnog ugovora, koji će početi da se primenjuju od 1. juna 2017. godine kako bi se pre toga usaglasio celokupan postupak i pripremila efikasnija primena.

Formirana je i Radna grupa koja će, po Akcionom planu, koordinirati ceo proces usaglašavanja ovog Zakona sa drugim zakonima, da bi se standardizovali i ubrzali svi postupci.

"Novi Zakon je uveo mogućnost elektronske komunikacije i elektronskih servisa na kojima paralelno radimo. Na portalu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nalazi se već više elektronskih servisa, a jedan je registracija motornih vozila koja u potpunosti može da se obavi on- lajn. Sledeći korak je razmena podataka i službenih evidencija koja stupa na snagu 8. juna 2016. godine, koja će omogućiti dalje rasterećenje građana i privrede, jer će biti besplatna", rekao je Ožegović.

Državni sekretar je podvukao da veliki posao tek predstoji i u tom kontekstu rekao da sa Zakonom treba usaglasiti oko 170 drugih propisa, zbog čega će, u roku od 90 dana, biti formirano koordinaciono telo za implementaciju ovog Zakona, a sličan posao predstoji i sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015).

Član radne grupe za izradu Zakona, docent Pravnog fakulteta u Beogradu, Vuk Cucić, rekao je da je najbitnija novina Zakona proširenje predmeta postupka, koji se odnosi ne samo na upravna akta, nego i upravne ugovore, garantna akta, radnje i pružanja usluga. Uvedena su i nova pravna sredstva, kao što je prigovor, dok je žalba pretrpela manja, a vanredna pravna sredstva veće izmene.

Promenjen je i način pokretanja postupka u smislu da ga stranka pokreće zahtevom, a ne više organ, kao i da mora da postojih zahtev o pokretanju postupka koji se vodi po službenoj dužnosti.

Uvedeno je jedinstveno upravno mesto, odnosno jednošalterski sistem, koji omogućava pružanje više upravnih usluga na jednom mestu, kako stranka ne bi išla od jednog do drugog šaltera. Uvedena je razmena podataka među organima, da stranke ne moraju same da pribavljaju podatke, nego to za njih po službenoj dužnosti čini organ.

On je ocenio da je za privredu najvažniji garantni akt, akt kao obavezujuće mišljenje organa o tome, kako će da primeni propis, kao i upravni ugovori, koji će vremenom dobiti svoj posebni režim kako se budu menjali neki drugi zakoni, naveo je Cucić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 25.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija