Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Zaštitnik građana traži dopunu Zakona


U cilju efikasnijeg ostvarivanja Ustavom i zakonom zajemčenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Zaštitnik građana uputio je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja inicijativu kojom od ministarstva traži da predloži odgovarajuće izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon).

Zakon treba izmeniti u pogledu osiguranika kod kojih je gubitak radne sposobnosti nastao kao posledica invalidnosti prouzrokovane povredom van rada ili bolešću, tako da se ostvarivanje njihovog prava na invalidsku penziju ne uslovljava sticanjem godina starosti, već samo gubitkom radne sposobnosti i godinama staža osiguranja.

Zaštitnik građana je u svom radu, postupajući po pritužbama građana uočio da postoji neusklađenost odredbi Zakona koje regulišu pravo na invalidsku, odnosno starosnu penziju i Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), zbog čega jedna izuzetno ranjiva kategorija osiguranika nije u mogućnosti da ostvari prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Naime, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 19. st. 1. t. 1 propisano je da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Pravo na invalidsku penziju regulisano je odredbom člana 25. Zakona koji propisuje da osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, stiče pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću - pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju utvrđenih u članu 19. tačka 1) ovog zakona i da ima navršenih pet godina staža osiguranja.

Zakonom o radu, u članu 176. stav 1. t. 1 propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti - danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti.

S obzirom na navedeno, utvrđeno je da problem nastaje kod osiguranika koji imaju potreban broj godina života, ali ne i staža osiguranja da bi ostvarili pravo na starosnu penziju, dok s druge strane, ne mogu ostvariti ni pravo na invalidsku penziju, zbog toga što je gubitak radne sposobnosti kod istih nastao posle navršavanja godina života potrebnih za priznavanje prava na starosnu penziju.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 23.03.2018.
Naslov: Redakcija