Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Pomoćni objekti izgrađeni na selu do 1973. godine nisu predmet ozakonjenja, dok svi drugi izgrađeni posle tog roka moraju imati rešenje kojim se dozvoljava izgradnja. U katastar nepokretnosti će biti upisani i svinjci, štale, šupe, kotlarnice, pod nazivom pomoćni objekat, prema pravilima numeracije i redosledu snimanja objekata izgrađenih na istoj katastarskoj parceli. Ukoliko vlasnik ima dve ili više šupa ili garaža na jednom placu, za svaku će morati da plati posebnu taksu


Procenjuje se da je u Srbiji proteklih godina izgrađeno oko 1,5 miliona kuća, zgrada i lokala bez dozvole. A koliko je tek pomoćnih i ekonomskih objekata podignuto "na divlje", teško je proceniti. Uz gotovo svaku kuću, vlasnici su dograđivali garaže i šupe, a u selu su bez plana i kontrole nicale staje, objekti za skladištenje stočne hrane, ambari, pušnice... Svi ovi objekti su sada predmet ozakonjenja, pa će ih komisija popisati, a vlasnici će morati da ispoštuju proceduru za legalizaciju.

Za svaku šupu, garažu, kotlarnicu ili svinjac koji je bespravno izgradio u dvorištu vlasnik će za ozakonjenje morati da plati taksu po 5.000 dinara. Ista cena važi i za kotlarnicu od pet kvadrata i za štalu do 100 kvadrata.

U Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture kažu da će, ukoliko vlasnik ima dve ili više šupa ili garaža na jednom placu, za svaku morati da plati posebnu taksu.

M.K. iz Odžaka, smatra da će problem nastati kod uknjižbe ovih objekata, jer u Zakonu o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015), u članu 4, piše da se mogu upisati samo stan, poslovne prostorije i garaža.

- U gotovo svakom dvorištu, naročito u Vojvodini, izgrađeni su mnogi raznovrsni objekti za potrebe domaćinstva, poput pušnica za sušenje mesa, letnjih kuhinja, ostava, senjaka, golubarnika - priča M.K. - To nigde nije prijavljeno, ni evidentirano. Sada je komplikovano da se sve to popiše i uknjiži u katastru nepokretnosti.

Borko Drašković, v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda, međutim, kaže da nema smetnji i zabrana za upis pomoćnih objekata u katastar nepokretnosti, pa će i oni shodno pravosnažnim rešenjima o ozakonjenju biti upisani.

- U katastar nepokretnosti će biti upisani i svinjci, štale, šupe, kotlarnice, ali ne pod tim nazivom, već kao pomoćni objekat, prema pravilima numeracije i redosledu snimanja objekata izgrađenih na istoj katastarskoj parceli - objašnjava Drašković. -

Novim Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) je nadležnost za ozakonjenje objekata propisana i preneta na jedinice lokalnih samouprava.

Službe za katastar nepokretnosti su sve predmete podnete po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014), u skladu sa zakonskim obavezama, sa svom potrebnom dokumentacijom dostavile nadležnim jedinicama lokalne samouprave.

Pomoćni objekti izgrađeni na selu do 1973. godine nisu predmet ozakonjenja - objašnjavaju u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. - Svi drugi pomoćni objekti, izgrađeni posle tog roka, moraju imati rešenje kojim se dozvoljava izgradnja i ako dozvola nije izdata - jesu predmet ozakonjenja.

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015)

Katastar nepokretnosti

Član 4

(1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

(2) Nepokretnosti koje se, u smislu ovog zakona, upisuju u katastar nepokretnosti, jesu:

1) zemljište (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, vodnog i drugog zemljišta);

2) nadzemni i podzemni građevinski objekti (u daljem tekstu: objekti);

3) posebni delovi objekata koji čine građevinsku celinu (stan, poslovni prostor, garaža i drugi).

(3) Objekti, u smislu ovog zakona, jesu: zgrade svih vrsta, privredni objekti, objekti kulture, sporta i rekreacije, skloništa i drugi građevinski objekti.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Radović, 26.03.2016.
Naslov: Redakcija