Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 27.3.2014. GODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojoj je predsedavao dr Bojan Pajtić, utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja AP Vojvodine 2014 - 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz tog Programa. Radi se o dokumentu koji predstavlja osnov za sprovođenje regionalne politike AP Vojvodine.

O predloženom dokumentu, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prethodno je organizovao javne rasprave u Somboru, Subotici, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu i u Novom Sadu.

Program razvoja AP Vojvodine 2014 - 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta, naslanja se na prethodno primenjivan Program privrednog razvoja AP Vojvodine 2004-2012. godine. Uzimajući u obzir programsko budžetiranje koje počinje da se primenjuje od 2015. godine, kao i proces programiranja prekogranične saradnje sa Rumunijom, Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom za period 2014-2020.godina, ovaj dokument treba da omogući osnovne smernice za dalji razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao streteški dokument za svaki dalju inicijativu.

Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine u skladu je sa strateškim pristupom privrednog razvoja Republike Srbije i AP Vojvodine i obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, plan podsticanja razvoja AP Vojvodine, uključivanje u regionalnu politiku Evropske unije.

Posebnu celinu Programa čini poglavlje koje se tiče strateških pravaca i ciljeva razvoja AP Vojvodine u periodu od 2014. do 2020. godine, koji je nastao na osnovu međuresorne saradnje u kojoj su učestvovali svi pokrajinski sekretarijati, regionalne razvojne agencije Banat, Bačka i Srem, Fond "Evropski poslovi" i Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine.

Strateški pravci i ciljevi razvoja AP Vojvodine 2014 - 2020. godine svrstani su u četiri prioriteta, koji se odnose na razvoj ljudskih resursa, infrastrukture i uslova za pristojan život i rad, kao i održivi privredni rast, te razvoj institucionalne infrastrukture.

Značaj Programa razvoja AP Vojvodine za vođenje politike regionalnog razvoja Vlade AP Vojvodine ogleda se u tome što će predstavljati dalji osnov za izradu i akcionih planova koje pripremaju lokalne samuoprave. Uz sedmogodišnji Program razvoja, istovremeno se usvaja i četvorogodišnji Akcioni plan, koji će svake godine biti evaluiran i obnovljen. Program će biti osnov za pregovore sa donatorima i stranim direktnim investitorima o vrsti, tipu i lokaciji ulaganja, kao i merama podrške Vlade AP Vojvodine određenom tipu investicija i sufinansiranju donacija.

Ovaj dokument će takođe, predstavljati značajno polazište za vođenje proaktivne politike pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, s posebnim osvrtom na AP Vojvodinu. Donošenjem ovakvog dokumenta, blagovremeno se može doprineti uravnoteženom regionalnom razvoju.

Procena je da je za realizaciju projekata iz Akcionog plana je potrebno oko 170.000.000.000 dinara, pri čemu je iz budžeta AP Vojvodine potrebno obezbediti oko 22.000.000.000 dinara. Ostala sredstva potrebno je obezbediti iz budžeta Evropske unije, Republike Srbije i lokalnih samouprava.

Predlog ove pokrajinske skupštinske odluke upućen je na donošenje Skupštini AP Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 27.3.2014.