Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • Naslovna strana: rokovi, propisi u pripremi, aktuelno i vesti
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013 i 34/2014)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - ispr. i 34/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, KAO I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE OSNOVNOM ZADRUŽNOM SAVEZU POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD VELIKOG ZNAČAJA BROJ 6/3 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD VELIKOG ZNAČAJA BROJ 6/5 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2014. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD MLEKA I STARTER KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010, 69/2010, 43/2013 - dr. pravilnik i 34/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA DRŽAVNIM PISMOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PROCEDURI OBAVEŠTAVANJA O ODSTUPANJIMA DOMAĆIH PROPISA OD MEĐUNARODNIH STANDARDA I PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2009)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA OBRADU KRVI I KOMPONENTI KRVI NAMENJENIH ZA TRANSFUZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013 i 34/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2014)
 • ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012, 76/2013 i 34/2014 - odluka US)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014 i 11/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2011 i 11/2014 - sporazum)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U GUNDULIĆEVOJ ULICI KOD K. BR. 23 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ILIJE OGNJANOVIĆA KOD K. BR. 4 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU POKRETNIM STVARIMA KOJE SU JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I SPROVOĐENJU ANALIZE EFEKATA PROPISA, SA PRILOGOM I I II ("Sl. list grada Kraljeva", br. 5/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA SAOBRAĆAJ GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2014)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA U 2014. GODINI NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE PRETPLATNE CENE "SLUŽBENOG LISTA GRADA KRALJEVA" ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2014)
 • ZAKLJUČAK O USPOSTAVLJANJU REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2014)
Izvor: Paragraf Lex