Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreska uprava sačinila Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu


Poreska uprava je na svojoj internet stranici objavila Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu.

Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2017. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016) i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2016. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2015.-30.09.2016. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava.

Planirane kontrole za 2017. godinu usmerene su na poreske obveznike prema njihovom fiskalnom kapacitetu. Stoga je plan terenske kontrole u najvećoj meri usmeren na kontrole poreskih obveznika koji imaju veći poreski rizik. Osnovu za takvo opredeljenje predstavlja izrada plana kontrola u najvećoj meri na osnovu analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u PPPDV prijavama.

Prema planu, terenskom kontrolom u 2017. godini biće obuhvaćeno:

- na osnovu analize rizika 2.535 subjekata, kod kojih će biti sveobuhvatne kontrole PDV, poreza i doprinosa po odbitku, poreza na dobit i akciza - ukoliko se radi o obveznicima koji podležu obavezi plaćanja akciza;

- 840 subjekta, kontrolom povraćaja PDV i kredita, i

- 1.682 subjekta, sveobuhvatnom kontrolom poreza na dobit, evidentiranja prometa preko fiskalne kase i delatnosti u kojima su uočene pojave sive ekonomije (kod obveznika koji će biti izabrani tokom planskog perioda kontrole, i to onih obveznika čije ponašanje u toku godine bude odstupalo od ponašanja grupe, grane oblasti ili sektora).

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016)

Plan poreske kontrole

Član 118

Poreska kontrola vrši se na osnovu godišnjeg plana, odnosno vanrednog plana, koji donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika.

Pri utvrđivanju plana iz stava 1. ovog člana, obavezno se ima u vidu i procena uticaja poreske kontrole na efikasnost naplate poreza u određenim delatnostima.

U slučajevima kad je došlo do poremećaja u prometu na tržištu ili postoji indicija da je povećan obim nelegalne trgovine, poreska kontrola vrši se na osnovu vanrednog plana kontrole koji donosi ministar.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija