Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI RAČUN ZA OBJEDINJENU NAPLATU POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU


Članovima 1, 2, 4. i 5 Pravilnika oizmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014), koje su stupile na snagu 22. februara 2014. godine, propisan je račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, kao i strukturu poziva na broj odobrenja, čije se odredbe primenjuju od 1. marta 2014. godine.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku uplaćuju se na račun:

840-4848-37 - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku,

ili za elektronsko plaćanje:

840000000000484837 - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku.

Struktura elementa poziva na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97,

2) jednocifreni prefiks,

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave,

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

U Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda posle rednog broja 800. dodat je redni broj 800a - račun za Objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, koji glasi:

Redni broj

Trezor

Računi za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kon. broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezan podatak u polje poziv na broj odobr.

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

800a

840

4

848

37

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

54

4

PU

 

Kod uplate sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku na račun 840-4848-37 propisana je nova šifra plaćanja 54.

Izvršena je dopuna u Prilogu 2 - Struktura elementa poziv na broj odobrenja - posle rednog broja 4, dodat je redni broj 5, za račun za Objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, koji glasi:

Redni
broj

Opis

Model

Kontrolni broj

 

Opština, grad, AP i Republika

 

Obveznik

 

Konto

Slovo

5.

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

97

KK

-

N(1)

-

N(16)

-

 

C(1)

Izvor: Redakcija, 27.2.2014.