Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE ZAKLJUČNO SA 27.2.2014. GODINE


1. Kako od 1. marta 2014. godine prijaviti isplatu konačne zarade ako su prethodne isplate za isti obračunski period izvršene do 28.02.2014. godine? 

Ako je isplata prvog dela zarade/naknade zarade za obračunski period izvršena zaključno sa 28.02.2014. godine (za koju postoji obaveza podnošenja zbirnih poreskih prijava na obrascima PP OPJ i PP OD/OD-1), pre isplate konačne zarade/naknade zarade za isti obračunski period koja se vrši od 01.03.2014. godine, podnosi se PPP-PD u kojoj se u polju 1.2 - Obračunski period navodi i oznaka K, a u prijavi se, između ostalog, u odgovarajuća multifunkcionalna polja upisuju pripadajući podaci iz obračuna isplaćenog prvog dela zarade/naknade zarade, a na osnovu evidencija isplatioca prihoda.

 2. Da li se polja 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i 3.8a - Fond sati mogu popuniti i kod isplate zarada koje nisu konačne?

Ova polja mogu se popuniti i kod isplate zarada koje nisu konačne, ako isplatilac prihoda ima potrebne podatke. To praktično znači da se i prvi deo zarade isplaćuje po isteku obračunskog perioda, budući da se podaci uvek odnose na ceo obračunski period.

 3. Da li se polja 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i polje 3.8a - Fond sati mogu popunjavati za OVP 604, 620,621 i 622?

Da, jer kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Isplatioci prihoda označenih OVP 604,620,621 i 622 će u PPP-PD ove prihode iskazivati pod OVP 999 dok se u aplikaciji za elektronsko podnošenje PPP-PD ne omogući obračunska kontrola srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju sati u polju 3.8 u odnosu na fond sati u polju 3.8a.

 4. Koje šifre vrste prihoda se koriste za isplate poslanicima i odbornicima?

ŠVP koje se primenjuju na različita primanja poslanika i odbornika su:

V

PP

OVP

OL

B

Opis prihoda

1

01

 

101

00

0

Zarada poslanika, odbornika koji je zasnovao radni odnos u organu za koji je biran.

1

hh*

601

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima koji nisu zasnovali radni odnos u skupštini ili drugom predstavničkom organu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

1

05

602

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%. Ovo je situacija u kojoj se poslanik na osnovu odluke o verifikaciji mandata prijavljuje u RF PIO, uplaćuju mu se doprinosi za PIO i zdravstvo, ali on i dalje zadržava status nezaposlenog lica. Kada se takvom poslaniku isplaćuje naknada za učešće u radu komisija, odbora i sl. u ŠVP za primaoca prihoda se takođe koristi oznaka 05 - jer se naknada isplaćuje poslaniku koji nije osiguran po drugom osnovu.

1

11

603

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima, kada je primaocu prihoda rešenjem RF PIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je uplatio doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

1

11

611

00

0

Naknada troškova prevoza poslanicima i odbornicima za dolazak i odlazak sa posla.

 * hh - svi primaoci prihoda izuzev lica koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka PP 05) ilica kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne plaćaju doprinosi (oznaka PP 11).

5. Koja je oznaka primaoca prihoda (PP) kod isplata drugih prihoda licima koja nisu osigurana, ali imaju pravo na zdravstvenu zaštitu preko osiguranja povezanog lica (supružnika, roditelja i dr)?

Prilikom isplate drugih prihoda za lica koja su nezaposlena, a osigurana su preko bračnog druga, ili roditelja, plaća se doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo. Oznaka za primaoca prihoda je 05 - lice koje nije osigurano po drugom osnovu.

6. Koje šifre vrste prihoda se primenjuju kod isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva preduzetnicama?

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, a čija radnja i za vreme njihovog porodiljskog odsustva nastavlja da obavlja delatnost preko ovlašćenog poslovođe, vrši ovlašćeni poslovođa, koji podnosi i zahtev za refundaciju isplaćene naknade opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, pod uslovom da nemaju druge zaposlene, odnosno da su privremeno odjavili obavljanje delatnosti vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

U oba slučaja, pre isplate naknade zarade isplatilac podnesi PPP PD u kojoj naknadu zarade preduzetnice na porodiljskom odsustvu iskazuje pod sledećom ŠVP: 1 03 199 00 0.

7. Koja šifra vrste prihoda se koristi za iskazivanje naknade propisanih troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije u PPD-PD?

Propisane naknade troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije (npr. naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja, troškovi selidbe, troškovi odvojenog života od porodice i drugi propisani troškovi) se u PPP-PD iskazuju kroz OVP 110.

8. Koji je poreski tretman penzionera - vlasnika preduzetničkih radnji ili osnivača pravnih lica u sistemu Objedinjene naplate?

 - penzioner, vlasnik preduzetničke radnje koji se opredelio za isplatu lične zarade: podnosi Poresku prijavu PPP PD u kojoj iskazuje isplaćenu ličnu zaradu u bruto iznosu na koju se obračunavaju obaveze za porez i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Šifra vrste prihoda je 1 03 106 00 0.

- penzioner, vlasnik preduzetničke radnje koji se opredelio za samooporezivanje: ne podnosi PPP PD prijavu.

- penzioner, vlasnik preduzetničke radnje, koji je zaposlen u pravnom licu ili drugoj preduzetničkoj radnji (a nije osnivač ili vlasnik):
Preduzetnička radnja, čije je navedeno lice vlasnik, ukoliko se opredelio za isplatu lične zarade podnosi PPP PD prijavu sa šifrom vrste prihoda 1 03 106 00 0 u kojoj iskazuje isplaćenu ličnu zaradu u bruto iznosu i obračunate obaveze za porez i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, a ukoliko se opredelio za samooporezivanje ne podnosi PPP PD prijavu.
Poslodavac (pravno lice ili preduzetnička radnja u kojima je penzioner zaposlen) je takođe u obavezi da za njega podnosi PPP PD prijavu u kojoj iskazuje obaveze za porez i doprinos za PIO, a obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iskazuje ukoliko je prioritetni osnov osiguranja zaposlenje, dok obaveze za doprinos za slučaj nezaposlenosti ne iskazuje u prijavi. Moguće oznake za vrste primalaca prihoda u ovom slučaju su 09, 10, 12 ili 13.

- penzioner, osnivač pravnog lica (ne radi - nije zakonski zastupnik, i nije zaposlen u svom pravnom licu): ne podnosi PPP PD prijavu.

- penzioner, osnivač pravnog lica koji radi - zakonski zastupnik svog pravnog lica (nije zaposlen u ovom pravnom licu): ne podnosi PPP PD prijavu, već podnosi PP OD-O.

- penzioner, osnivač pravnog lica, zaposlen u svom pravnom licu: za njega pravno lice podnosi PPP PD prijavu u kojoj iskazuje bruto zaradu i pripadajuće obaveze za porez i doprinos za PIO, a doprinos za zdravstveno osiguranje iskazuje u prijavi ukoliko mu je prioritetni osnov osiguranja zaposlenje, dok doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti se ne iskazuje u prijavi.

9. Koje su šifre vrste prihoda za zarade, odnosno naknade zarada za invalide druge i treće kategorije?

Važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne poznaje kategorije tzv. invalida druge, odnosno treće kategorije, s tim da se prava stečena pre 1. januara 1997. godine ostvaruju prema propisima u skladu sa kojima su stečena.

Lica koja su ranijim propisima bila svrstana u invalide druge kategorije, prema važećim propisima prepoznata su kao lica koja zbog smanjene radne sposobnosti rade sa skraćenim radnim vremenom (4 sata) i koja pored zarade od PIO fonda primaju i naknadu zarade za preostala 4 sata.

Zarada i naknade zarade koju isplaćuje PIO fond za ova lica opredeljuje se izborom sledećih šifri vrsta prihoda:

Zarada

Naknada zarade na teret fonda PIO

1 07 105 00 0

1 07 207 00 0

Šifre naknade zarade za bolovanje za ova lica iste su kao i za druge zaposlene.

Zarada, odnosno naknada zarade lica sa invaliditetom koja su zbog invaliditeta raspoređena na druge poslove i koja imaju pravo na naknadu zarade zbog manje zarade na tom drugom poslu (ranije invalidi treće kategorije) nema poseban poreski tretman, te se i za ova lica koriste ŠVP za zarade i naknade zarada kao i za druge zaposlene.

Naknada razlike zarade za invalide treće kategorije koju refundira PIO fond iskazuje se kroz OVP 199, jer se za obračunski period kod ove OVP ne zahtevaju podaci u polju 3.8 - Broj sati budući da se naknada plaća kao razlika zarade između radnog mesta na kojem je zaposleni radio pre invaliditeta i novog radnog mesta na koje je raspoređen. ŠVP koja se koristi u ovom slučaju je: 1 07 199 00 0.

 10. Koje se šifre koriste i kako se iskazuju naknade zarade za bolovanje invalida druge kategorije?

Kako je već rečeno, lica koja su ranijim propisima bila svrstana u invalide druge kategorije, prema važećim propisima prepoznata su kao lica koja zbog smanjene radne sposobnosti rade sa skraćenim radnim vremenom (4 sata) i koja pored zarade za ova 4 sata rada (koja se iskazuje kroz ŠVP: 1 07 105 00 0) od PIO fonda primaju i naknadu zarade za preostala 4 sata (koja se iskazuje kroz ŠVP: 1 07 207 00 0).

Kod ŠVP 1 07 105 00 0:

- u polje 3.8 - Radni sati - upisuju se sati rada (do polovine punog mesečnog fonda sati);

- u polje 3.8a - Fond sati - upisuje se pun mesečni fond sati; a

- u polje MFP.3 upisuje se 50.

Kod ŠVP: 1 07 207 00 0:

- polje 3.8 - Radni sati - NE POPUNJAVA SE;

- u polje 3.8a - Fond sati upisuje se pun mesečni fond sati;

- u polje MFP.3 upisuje se 50.

Naknade zarada za bolovanje koje se isplaćuje na teret poslodavca (OVP 201, 202 i 203) za ovu kategoriju lica uvek se iskazuju kroz ŠVP 1 07 105 00 0, odnosno ZBIRNO SA ZARADOM.

Naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca (OVP 204, 205 i 206) za ovu kategoriju lica iskazuju se kroz sledeće ŠVP:

- 1 01 204 00 0, 1 01 205 00 0 i 1 01 206 00 0, odnosno

- 1 02 204 00 0, 1 02 205 00 0 i 1 02 206 00 0 - ako je invalid član privrednog društva i zaposlen u svom privrednom društvu i

- 1 08 204 00 0, 1 08 205 00 0 i 1 08 206 00 0 - ako je invalid vojni osiguranik.

U ovom slučaju (iskazivanje naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca za ovu kategoriju lica):

- u polje 3.8 - Radni sati i u polje 3.8a - Fond sati upisuje se polovina punog mesečnog fonda sati;

- polje MFP.3 se NE POPUNJAVA.

11. Na koju osnovicu se plaćaju doprinosi za obavezno osiguranje bez isplate zarade zaposlenom upućenom na rad u inostranstvo?

Opšte pravilo propisano članom 51. Zakona o doprinosima (Zakon) da je poslodavac koji ne isplati zaradu do poslednjeg dana tekućeg meseca za prethodni mesec u obavezi da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. Zakona, važi i u slučaju zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo. Drugim rečima, opšte pravilo se odnosi na sve zaposlene, budući da Zakon ne propisuje izuzetak od ovog pravila kod isplate doprinosa bez zarade za radnike upućene u inostranstvo.

Dakle, kada se radniku upućenom na rad u inostranstvo isplaćuju doprinosi bez isplate zarade poslodavac, odnosno isplatilac prihoda obračunava i plaća doprinose isključivo na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa i istu upisuje u Obrazac PPP-PD u polje 3.12 - Osnovica doprinosa.

 12. Da li fizičko lice kao isplatilac prihoda iz radnog odnosa može da ovlasti drugo fizičko lice za podnošenje pojedinačne poreske prijave?

Do okončanja izrade odgovarajuće računarske podrške koja je u toku, isplatilac prihoda - fizičko lice pojedinačnu poresku prijavu može podneti isključivo neposredno, odnosno ne može za to ovlastiti drugo lice. Poreska uprava će na svojoj internet strani objaviti datum od kada će fizička lica - isplatioci prihoda moći da ovlaste drugo fizičko lice za podnošenje PPP-PD

 13. Ko podnosi pojedinačnu poresku prijavu za isplatu primanja sudskih veštaka?

Pojedinačnu poresku prijavu uvek podnosi isplatilac prihoda, odnodno lice koje je isplatilac prihoda za to ovlastio. U ovom slučaju isplatilac prihoda je sud koji je odredio veštačenje i koji po obavljenom veštačenju iz sudskog depozita isplaćuje naknadu za veštačenje sudskom veštaku.
Dakle, pre isplate primanja sudskom veštaku sud, kao isplatilac prihoda, podnosi pojedinačnu poresku prijavu u elektronskom oblike, a u kojoj u polju 2.2 upisuje PIB suda kao isplatioca prihoda, dok prihod iskazuje kroz oznake vrste prihoda (OVP) 601, 602 ili 603, zavisno od osnova osiguranja za PIO i zdravstvo primaoca prihoda.

14. Koju šifru treba da koriste preduzetnici koji su se opredelili za ličnu zaradu, a zaposleni su ili su penzioneri pa su zdravstveno osigurani po drugom osnovu?

Oznaka vrste prihoda (OVP) 106 - lična zarada preduzetnika koristi se samo za primaoca prihoda (PP) oznake 03 (lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti), gde se kao isplatilac prihoda (IP) javlja preduzetnik (oznaka 4).

Ako se, međutim, preduzetnik koji se opredelio za ličnu zaradu istovremeno svrstava u primaoce prihoda oznake 01 (zaposleni), 02 (član privrednog društva zaposlen u tom društvu), 08 (vojni osiguranik), ili 09, 10, 12 i 13 (penzioneri) za prijavljivanje lične zarade (isplatilac oznake 4) koristi OVP 199 uz koju koristi oznaku PP koja odgovara njegovoj konkretnoj situaciji. U ovom slučaju obavezno se plaćaju porez i doprinos za PIO.

15. Kako obračunati osnovicu doprinosa za primaoca prihoda koji radi samo kod jednog poslodavca sa nepunim radnim vremenom, a radio je nepun obračunski period?

Primer: zaposleno lice je počelo sa radom 20.01.2014. Radi sa nepunim radnim vremenom (10%) kod jednog poslodavca. Obračunski period je 01.2014. Raspored radnog vremena je na bazi 5h8 sati nedeljno. Isplata prihoda se planira za 20.02.2014.Zarada iznosi 500 dinara.

Opšte pravilo propisano članom 39. Zakona o doprinosima: kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Obzirom da je lice radilo kalendarskih 12 dana u obračunskom periodu (od 20.01.2014 do 31.01.2014), u polje 3.7 se upisuje 12. Obračunski period - januar 2014. ima 31 kalendarski dan. Srazmera za najniži osnovicu doprinosa je 12:31.

Od 01.02.2014 (kada je planirana isplata zarada) propisana najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 22.282 dinara.

Za 12 od 31 dana, najniža osnovica za doprinose iznosi 22.282 x 12:31 = 8.625.29 dinara.

Za period od 20.01.2014 do 31.01.2014, mogući fond sati je 10 x 8 = 80. U polje 3.8a se upisuje 80 (mogući fond sati u obračunskom periodu).

Obzirom da je primalac prihoda radi sa nepunim radnim vremenom (10 %) u MFP.3 se upisuje 10. Primalac prihoda je radio 8 sati u obračunskom periodu (8 se upisuje u polje 3.8). Radi samo kod jednog poslodavca, pa se u MFP.8 upisuje 1.

Shodno stavu 1. člana 40. Zakona: "za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a zarada koju ostvaruje je niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnovica doprinosa je najniža osnovica doprinosa", primalac prihoda plaća doprinose na osnovicu koja nije niža od najniže. U konkretnom primeru, najniža osnovica je 8.625.29 dinara.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

Objašnjenje za neoporezivi iznos:

Od 01.02.2014 propisani mesečni neoporezivi iznos je 11.242 dinara.

Za 12 od 31 dan, neoporezivi iznos je 11.242 x 12:31 = 4.351,74 dinara.

Obzirom da je primalac prihoda radio 8 sati u obračunskom periodu, ima pravo na neoporezivi iznos od 4.351,74 x 8:80 = 435,17 dinara.

Do objavljivanja nove verzije obračuna koja će podržati navedeni algoritam, koristiti u 3.6 šifru 1 01 199 00 0, odnosno:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

16. Kako obračunati osnovicu doprinosa za primaoca prihoda koji radi kod više poslodavca sa nepunim radnim vremenom, nepun obračunski period?

Primer: zaposleno lice je počelo sa radom 20.01.2014. Radi sa nepunim radnim vremenom (10%) kod poslodavca koji vrši isplatu prihoda, ali radi i kod drugog poslodavca u istom periodu. Obračunski period je 01.2014. Raspored radnog vremena je na bazi 5h8 sati nedeljno. Isplata prihoda se planira za 20.02.2014.Zarada iznosi 500 dinara.

Opšte pravilo propisano članom 39. Zakona o doprinosima: kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Obzirom da je lice radilo kalendarskih 12 dana u obračunskom periodu (od 20.01.2014 do 31.01.2014), u polje 3.7 se upisuje 12. Obračunski period - januar 2014. ima 31 kalendarski dan. Srazmera za najniži osnovicu doprinosa je 12:31.

Od 01.02.2014. propisana najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 22.282 dinara. Za 12 od 31 dana, najniža osnovica za doprinose iznosi 22.282 x 12:31 = 8.625.29 dinara.

Za period od 20.01.2014 do 31.01.2014, mogući fond sati je 10 x 8 = 80. U polje 3.8a se upisuje 80 (mogući fond sati u obračunskom periodu).

Obzirom da je primalac prihoda radio sa nepunim radnim vremenom (10 %), u MFP.3 se upisuje 10. Primalac prihoda je radio 8 sati u obračunskom periodu (8 se upisuje u polje 3.8). Radi kod više poslodavca, pa se u MFP.8 ne upisuje ništa.

Shodno stavu 2. člana 40. Zakona: "za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavca, svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na zaradu koji zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca, ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme".

U primeru se najniža osnovica od 8.625.29 stavlja i u srazmeru sa brojem sati 8:80, pa najniža osnovica doprinosa se obračunava:8.625.29 x 8:80 i iznosi 862,53 dinara.

PPP PD:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

Neoporezivi iznos:

Od 01.02.2014 propisani mesečni neoporezivi iznos je 11.242 dinara.

Za 12 od 31 dan, neoporezivi iznos je 11.242 x 12:31 = 4.351,74 dinara.

Obzirom da je primalac prihoda radio 8 sati u obračunskom periodu, ima pravo na neoporezivi iznos od 4.351,74 x 8:80 = 435,17 dinara.

Do objavljivanja nove verzije obračuna koja će podržati navedeni algoritam, koristiti u 3.6 šifru 1 01 199 00 0, odnosno:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

MFP.3

MFP.8

MFP.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

17. Kako podneti PPP PD za isplatu 35% naknade zarade za trudničko bolovanje?

Odredbom člana 7. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS ", br. 119/12) dopunjena je odredba člana 96. Zakona o zdravstvenom osiguranju, tako da od 01.01.2014. godine, u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, naknada zarade iznosi 100% osnova za naknadu zarade, tako što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja refundira 65% sredstava, a preostalih 35% obezbeđuju se iz budžeta Republike.

Isplatilac 65% naknade zarade je poslodavac, koji pre isplate 65% naknade podnosi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku (PPP-PD) u kojoj za ovu naknadu koristi oznaku vrste prihoda (OVP) 204.

Isplatilac 35% naknade je RFZO, koji pre isplate 35% naknade podnosi PPP-PD, u kojoj u:

- polje 1.2 - Obračunski period - upisuje mesec i godinu za koji se vrši isplata 35% naknade, bez navođenja oznake "K",

- polje 2.2 - Poreski identifikacioni broj - upisuje PIB isplatioca, odnosno RFZO,

- polje 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i 3.8a - Fond sati - ne upisuje podatke,

- polje 3.6 - Šifra vrste prihoda - upisuje, zavisno od vrste primaoca prihoda (PP), jednu od sledećih šifri:

1 01 204 00 0 (kada je PP zaposlena)

1 02 204 00 0 (kada je PP zaposlena u privrednom društvu čiji je član)

1 03 204 00 0 (kada je PP osigurana po osnovu samostalne delatnosti)

1 08 204 00 0 (kada je PP vojni osiguranik),

- polje 3.9 - Bruto prihod, upisuje iznos 35% naknade (koji u sebi sadrži porez i doprinose),

- polje 3.10 - Osnovica za porez - upisuje iznos bruto prihoda (35% naknade) budući da se ovaj deo naknade zarade ne umanjuje za neoporezivi iznos, jer se on u celini koristi kod 65% naknade zarade,

- polje 3.12 - Osnovica doprinosa - upisuje iznos bruto prihoda (u ovom slučaju ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa),

- polje 3.16 - Beneficirani PIO - upisuje iznos 0,00 jer se dodatni doprinos za beneficirani staž ne uplaćuje za vreme provedeno na bolovanju.

Ostala polja PPP-PD popunjavaju se na uobičajen način. To znači i da se upisuju podaci u odgovarajuća MFP, u ovom slučaju to su:

MFP

OPIS

MFP.1

Ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.2

Ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.4

Ukupan prethodno prijavljeni iznos 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.11

Ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnoj prijavi kod isplate 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i isti obračunski period (u ovom slučaju jednako MFP.1).

MFP.12

Ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnoj prijavi 65% naknade zarade za istog primaoca prihoda i isti obračunski period (u ovom slučaju jednako MFP.2).

Popunjavanje MFP rešava slučaj u kojem su kod isplate 65% naknade zarade već plaćeni doprinosi na tada važeću najvišu mesečnu osnovicu, jer ako ova osnovica važi i na dan plaćanja upisan u PPP PD za isplatu 35% naknade zarade, u PPP PD u polje 3.12 se upisuje 0 (nula), budući da je već plaćen doprinos na najvišu osnovicu.

18. Kako se popunjava PPP PD za isplatu zarade pre koje su plaćeni samo doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, bez isplate zarade?

Primer 1. Zaposleni nema benficirani radni staž

Poslodavac nije isplatio zaradu za januar 2014, ali je 28.02.2014. platio doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, podnevši PPP PD u kojoj je koristio OVP 109:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1 01 109 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

U martu 2014. godine poslodavac isplaćuje zaradu, a PPP PD popunjava na sledeći način:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 0

28

160

160

41.242,00

30.000,00

3.000,00

18.960,00

4.550,40

2.332,08

284,40

0,00

 

 

 

 

MFP.1

MFP.2

MFP.4

MFP.11

MFP.12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Dakle, i u MFP 2 i MFP 12. upisuju seodgovarajući podaci.

Primer 2. Zaposleni ima beneficirani staž 12/18

U PPP PD u kojoj se prijavljuje plaćanje doprinosa bez isplate zarade, dodatni doprinos za PIO po osnovu beneficiranog staža se ne obračunava.

Kod isplate zarade poslodavac treba da plati i dodatni doprinos za PIO, što čini na sledeći način:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 4

 

 

 

50.000,00

38.758,00

3.875,80

27.718,00

6.652,32

3.409,31

415,77

3.048,98

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

1 01 199 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,02

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Dakle, kroz ŠVP 1 01 101 00 4 doprinosi idodatni doprinos za PIO plaćaju se na osnovicu koja predstavlja razliku između bruto prihoda (polje 3.9) i osnovice na koju su već plaćeni doprinosi (polja MFP2. i MFP.12), dok se razlika do potrebnog iznosa dodatnog doprinosa za PIO prijavljuje kroz OVP 199 kako je prikazano u primeru.

19. Koji iznos se unosi u polje 3.10 - Osnovica za period kod OVP 104?

Unosi se iznos 0,00 jer je ovaj prihod u potpunosti oslobođen poreza.

20. Da li poslodavac kod naknade zarade zaposlenom zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog po članu 116 Zakona o radu ima pravo da koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje?

Da, kodisplate naknade zarade iz OVP 203 poslodavac može da koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje. Naknada zarade sa pravom na poresku olakšicu se, zavisno od kategorije primaoca prihoda kome se vrši isplata naknade iskazuje kroz jednu od sledećih ŠVP:

1 01 203 01 0

1 01 203 02 0

1 01 203 03 0

1 01 203 04 0

1 01 203 05 0

1 01 203 06 0

1 01 203 07 0

21. Koja šifra vrste prihoda se koristi za isplatu naknade zarade za bolovanje do 30 dana i bolovanje preko 30 dana osobama sa invaliditetom zaposlenim u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom?

Naknade zarada za bolovanje do 30 dana označenih sa OVP 201, OVP 202 i OVP 203 osobama sa invaliditetom zaposlenim u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: osobe sa invaliditetom) mogu se iskazati u zbiru sa zaradom označenom OVP 104, ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (što je malo verovatno, budući da je reč o licu sa invaliditetom). U tom slučaju zarada i naknada zarade iskazuju se pod šifrom 1 07 104 00 0.

Ako se isplatilac prihoda ne opredeli za zbirno iskazivanje zarade i naknade zarade, zaradu iskazuje kroz ŠVP 1 07 104 00 0, a naknadu zarade kroz ŠVP: 1 07 201 00 0, 1 07 202 00 0 ili 1 07 203 00 0 u zavisnosti od karaktera odsustvovanja sa posla.

Nezavisno od načina iskazivanja, na zarade i naknade zarade osoba sa invaliditetom ne plaća se porez, pa se u pojedinačnoj poreskoj prijavi u polje 3.10 - Osnovica za porez i polje 3.11 - Porez upisuje iznos 0.

Za isplate naknade zarade osobama sa invaliditetom za bolovanje preko 30 dana koriste se ŠVP 1 07 204 00 0, 1 07 205 00 0, ili 1 07 206 00 0, u zavisnosti od prirode odsustvovanja sa posla.

Za naknade zarade označene saOVP 208 i 209 za lica sa invaliditetom koriste se iste ŠVP kao za ostale zaposlene.

22. Da li isplatilac prihoda može naknadu zarade za OVP 203 iskazati u zbiru sa zaradom?

Da, ako se u istom obračunskom periodu istom primaocu prihoda isplaćuje zarada i naknada zarade, isplatilac prihoda može prihode obuhvaćene OVP 201, 202 i 203 iskazati u zbiru sa prihodima obuhvaćenim OVP 101, 103, 106 i 107, ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Ako se isplatilac prihoda opredeli da zbirno iskaže navedene prihode, dužan je da ih tako iskazuje kod svih isplata prihoda u obračunskom periodu.

23. Da li se u poreskoj prijavu u polju 1.4 - Datum plaćanja može navesti neradni dan?

Isplatilac prihoda u polju 1.4 - Datum plaćanja ne može navesti neradni dan, ni dan koji je određen kao državni praznik, jer toga dana ne radi platni promet, pa nije moguće ni platiti porez po odbitku obračunat u podnetoj prijavi.

24. Koje pojedinačne poreske prijave su osnov za knjiženje?

Sve pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku u kojima je u polju 1.4 - Datum plaćanja upisan 01.03.2014. ili kasniji datum.

25. Da li je obavezno deliti isplatu neto prihoda iz radnog odnosa na više naloga za plaćanje prema šiframa plaćanja?

Ne, već ako se istovremeno plaćaju zarada, naknada zarade za bolovanje i/ili drugi oporezivi ili neoporezivi prihodi iz radnog odnosa potrebno je uneti šifru plaćanja koja je propisana za zarade (240 u slučaju bezgotovinskog plaćanja).

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 27.2.2014.