Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. MARTA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 26. FEBRUARA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "JT International" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Philip Morris Operations" a.d. -
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA ZA POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA PERIOD 2014-2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2013 i 23/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I ODREĐIVANJU PODRUČJA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 7/2011 i 21/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 23/2014 - odluka US)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2013)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U SVRHU LEGALIZACIJE OBJEKATA I NAKNADI ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2013)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2013)
Izvor: Paragraf Lex