Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE: Sindikat pravosuđa podneo inicijativu za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora


Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) Nenad Stefanović i predsednik Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) Milan Đurđević potpisali su, 26.12.2019. godine, Sporazum o saradnji, radi zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje materijalnog položaja, zaštitu prava i interesa, unapređenje pravosudnih profesija, unapređenje kvaliteta rada kroz obuke i stručna usavršavanja i unapređenje uslova rada sudija, tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika i drugih zaposlenih u pravosuđu, kao i u drugim aktivnostima koje uopšte imaju za cilj zastupanje, predstavljanje, unapređenje i zaštitu profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije.

Na osnovu tog Sporazuma, UST je u sklopu svojih redovnih aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja nosilaca pravosudnih funkcija - kao preduslova nezavisnosti pravosuđa, podnelo SOPOS-u predlog da kao učesnik pregovora i ugovarač Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019), inicira kod Vlade Republike Srbije njegovu izmenu i dopunu, i to u delu koji se odnosi ostvarivanje prava izabranih, imenovanih i postavljenih lica na : "Naknadu plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora i privremene sprečenosti za rad", "Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor", "Naknadu troškova za ishranu u toku rada" i "Regres za korišćenje godišnjeg odmora".

SOPOS je uvažio sve argumente istaknute u predlogu UST i podneo Vladi Republike Srbije - Predlog za što hitniju izmenu i dopunu PKU za državne organe.

SOPOS predlaže da se član 2. stav 3. PKU za državne organe izmeni i dopuni tako da umesto "Izabrana, imenovana i postavljena lica u državnom organu koji nemaju položaj državnog službenika ili nameštenika ostvaruju pravo na plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, solidarnu pomoć, jubilarnu nagradu, novogodišnji poklon, minuli rad i dužinu godišnjeg odmora shodno odredbama Ugovora.", sada glasi "Izabrana, imenovana i postavljena lica u državnom organu koji nemaju položaj državnog službenika ili nameštenika ostvaruju pravo na plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, solidarnu pomoć, jubilarnu nagradu, novogodišnji poklon, minuli rad, dužinu godišnjeg odmora, naknadu plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora, naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad, naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, shodno odredbama Ugovora".

Aktivnosti u cilju izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, UST preduzima već mesecima unazad podsticanjem na dijalog, sa željom i očekivanjima da će svi zastupnici interesa nezavisnog pravosuđa, gde pripadaju i ugovarači PKU - složno da se okupe oko te inicijative i demonstriraju odlučnost i rešenost da razgovorom i stručnim argumentima pravosuđe zajednički učinimo još nezavisnijim - u interesu svih građana Republike Srbije.

Izvor: Udruženje sudija i tužilaca Srbije, 26.12.2019.
Naslov: Redakcija