Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Ne postoji registar preduzeća u kojima država Srbija ima vlasništvo


Državna preduzeća su sprovodila akvizicije, kojima su preuzimala vlasništvo nad kapitalom drugih pravnih lica. Na taj način je Republika Srbija posredno stekla učešća (udele) u kapitalu tih pravnih lica. Sticanje finansijske imovine akvizicijama uputilo je na potrebu nadzora i kontrole tog procesa od strane nadležnih organa, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor na predstavljanju Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa".

Otežavajuće okolnosti za kontrolu akvizicija su nepostojanje jedinstvenog i sveobuhvatnog registra državnih preduzeća u kojima RS ima učešće u kapitalu, kontrola akvizicija državnih preduzeća je delimično definisana u različitim zakonima i podzakonskim aktima, kao i nepotpuna koordinacija nadležnih organa, istakao je dr Pejović.

U izveštaju je navedeno da je cilj revizije bio da se utvrdi u kojoj meri su zakonodavni i institucionalni okvir obezbedili efikasnu kontrolu procesa akvizicije i da li su državna preduzeća vršila analize u svrhu donošenja odluka o procesu akvizicija.

Vođa tima koji je sproveo reviziju i državni revizor Goranka Jovanović je naglasila da bi kontrola akvizicija bila efikasnija formiranjem registra državnih preduzeća i uspostavljanjem potpunije koordinacije između nadležnih organa.

Nepostojanje jedinstvenog i sveobuhvatnog registra državnih preduzeća otežalo je kontrolu procesa akvizicija od strane nadležnih organa. Ovakva situacija je otežala i popis učešća RS u kapitalu pravnih lica i tačno iskazivanje stanja finansijske imovine u Bilansu stanja RS, rekla je Jovanović.

Po njenim rečima, Republika Srbija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji i kroz saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom izrazila nameru da izradi Strategiju za upravljanje preduzećima u državnom vlasništvu i da objavljuje informacije o učešću RS u kapitalu državnih preduzeća.

Objavljivanje ovih informacija je otežano bez postojanja registra državnih preduzeća, rekla je Jovanović.

Vrednost akvizicija koje su sproveli JP EPS, JP Srbijagas i Telekom Srbija a.d, povećana je sa 154 milijarde na oko 200 milijardi dinara, u periodu 2016−2018. godina, navela je Jovanović.

Kako je objasnila, zakonodavni i institucionalni okvir su obezbedili uslove za kontrolu procesa akvizicija, ali nepotpuna koordinacija između nadležnih organa i organa upravljanja državnih preduzeća umanjila je efikasnost kontrole.

U izveštaju je navedeno da su Vlada RS, Ministarstvo privrede, Ministarstvo rudarstva i energetike i Nadzorni odbori JP EPS i JP Srbijagas, vršili kontrolu akvizicija, koje su sprovela ova dva državna preduzeća.

Koordinacija između navedenih nadležnih organa u vezi procesa akvizicija je uspostavljena i dokumentovana.

Kontrolu akvizicija koje je sproveo Telekom Srbija a.d, izvršio je Nadzorni odbor Društva, dok kontrola Ministarstva privrede nije dokumentovana.

Pri donošenju odluka o sprovođenju akvizicija, državna preduzeća su vršeći analize najviše pažnje posvećivala strateškim ciljevima.

Državna revizorska institucija je dala Ministarstvu privrede preporuke u cilju uspostavljanja efikasnije kontrole akvizicija i to da uspostavi jedinstvenu i sveobuhvatnu evidenciju državnih preduzeća u kojima Republika Srbija ima učešće u kapitalu, koja bi sadržala procenat učešća, osnovne performanse poslovanja i konsolidovano vlasništvo državnih preduzeća i da uspostavi smernice za obavljanje poslova koji bi se odnosili na određivanje strateških ciljeva, unapređenje rada i poslovanja i nadzor u državnim preduzećima.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 23.12.2019.
Naslov: Redakcija