Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: Od januara 2014. godine obavezno je podnošenje jedinstvene prijave, u elektronskom obliku od strane podnosioca prijave, putem portala centralnog registra


U skladu sa članom 11. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014 - dalje: Zakon) registracija osiguranika i osiguranih lica vrši elektronskim putem, odnosno počev od januara 2014. godine obavezno je podnošenje jedinstvene prijave, u elektronskom obliku od strane podnosioca prijave, putem portala centralnog registra. Iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja napominju da će šalteri organizacija obaveznog socijalnog osiguranja postupati u skladu sa navedenim.

Takođe ukazuju i na kaznene odredbe propisane Zakonom.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014)

VII POSTUPAK REGISTRACIJE

Član 11

Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave.

Jedinstvena prijava podnosi se u roku od tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Jedinstvena prijava sadrži podatke koji su potrebni za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su utvrđeni propisima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Bližu sadržinu i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokaze koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstvene metodološke principe i jedinstven kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu propisuje Vlada. 

Dan prijema jedinstvene prijave u Centralnom registru smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Izvor: Vebsajt Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, 25.12.2017.
Naslov: Redakcija