Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Od 1. januara 2018. godine biće promenjen način obračuna novčane naknade, koja se više ne upoređuje s minimalnom zaradom već je propisan njen bruto iznos. Bruto iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade je od 22.390 do 51.905 dinara i usklađuje se jednom godišnje


Nakon što je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon), od 1. januara 2018. godine biće promenjen način obračuna novčane naknade.

Naime, promenjena je metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade, koja se više ne upoređuje s minimalnom zaradom već je propisan njen bruto iznos. Bruto iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade je od 22.390 do 51.905 dinara i usklađuje se jednom godišnje.

Uvode se i novi parametri za utvrđivanje visine i obračuna iznosa novčane naknade. Od Nove godine to će biti ukupna zarada, odnosno naknada zarade, osnovica osiguranja i visina ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom je ona isplaćena u Srbiji prema poslednjim podacima RSZ u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Izmenama je propisana i osnovica dnevne novčane naknade u iznosu od 1.000 dinara i ona u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova osnovica dnevne novčane nakade se usklađuje jednom godišnje s godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

NSZ saopštava da ove izmene zapravo omogućavaju svim licima koja ostanu bez posla da saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja. Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje po sadašnjim propisima, dakle onima koji važe još nekoliko dana, treba da se prijave na evidenciju nezaposlenih u filijali NSZ prema mestu prebivališta i da zahtev podnesu najkasnije do 31.decembra 2017. godine.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog Zakona okončaće se po odredbama po kojima su i doneti. Drugim rečima, oni koji su i pre primali novčanu naknadu, a ona im pripada i narednih meseci, dobijaće isti iznos i na njih se neće primenjivati novi način obračuna. Takav način isplate za njih važi sve do isteka roka na koji im je pravo na novčanu naknadu utvrđen.

Na kraju oktobra ove godine 36.469 nezaposlenih primalo je mesečnu novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, a prosečna neto vrednost iznosila je 16.201,57 dinar. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom od tri do 24 meseca, u zavisnosti od staža pre dolaska na evidenciju NSZ-a. Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od dve godine samo ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za odlazak u penziju one nedostaju, dok svi ostali novac dobijaju od tri meseca do godinu dana.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

2.1. Visina novčane naknade

Član 69

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom.

Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 1.000 dinara.

Lični koeficijent iz stava 2. ovog člana predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 24.12.2017.
Naslov: Redakcija