Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE: Od 1. januara 2018. godine obavezno upisivanje podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU


Aktom Uprave carina br. 148-II-439-03-20/2017 od 05.12.2017. godine sve carinarnice obaveštene su o najvažnijim izmenama i dopunama koje su propisane Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017).

S tim u vezi, u navedenim izmenama došlo je do izmena i u Obrascu PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017), i to u nazivu obrasca koji se menja i glasi: "Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe".

Izmenjen Obrazac PU, koristiće se od 1. januara 2018. godine, a Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića propisan Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017), koristiće se do 31. decembra 2017. godine. Izuzetno, Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji nije iskorišćen do 31. decembra 2017. godine, može se koristiti za uvoz cigareta i alkoholnih pića i nakon ovog roka, a najkasnije do njegovog utroška.

Odredbom člana 13. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića i kafe ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017), propisano je da uvoznik, pri carinjenju cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe, uz koji podnosi i fotokopiju Obrasca ZAM/CA - Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholnih pića, odnosno Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje markica za kafu i originale tih zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ i prvi primerak popunjenog Obrasca PU zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja Ministarstvu finansija kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića, odnosno kafe.

Imajući u vidu sve napred navedeno, skreće se pažnja da Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, kada su u pitanju akcizni proizvodi za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama, pored potpunog i preciznog trgovačkog naziva akciznih proizvoda, mora da sadrži i podatak o količini istih, nazivu robne marke, kao i o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su akcizni proizvodi obeleženi.

Ukoliko napred navedeni podaci ne mogu stati u Rubriku 31 JCI, potrebno je uz carinsku deklaraciju za predmetne akcizne proizvode, priložiti posebnu specifikaciju koja bi sadržala podatke o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od – do), a u Rubriku 31 JCI uneti podatak "specifikacija nalepljenih kontrolnih akciznih markica".

Takođe, Uprava carina skreće pažnju da i Obrazac PU mora da sadrži podatke koji su navedeni u JCI, odnosno da je u delu "podaci o uvezenim količinama - naziv proizvoda i naziv robne marke", potrebno navesti i serijske brojeve kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su obeleženi akcizni proizvodi.

 (Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 22.12.2017.
Naslov: Redakcija