Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO PODNELO ZAHTEV VRHOVNOM KASACIONOM SUDU DA PREISPITA ZAKONITOST PRAVNOSNAŽNE PRESUDE KOJOM JE SUD STAO NA STANOVIŠTE DA KORISNIK KREDITA MOŽE BITI OBEŠTEĆEN PREVREMENOM OTPLATOM KREDITA UMESTO DA MU BUDE VRAĆEN NOVAC KOJI MU JE NEZAKONITO UZET


Nacionalna organizacija potrošača Srbije saopštila je da je Republičko javno tužilaštvo (RJT) podnelo zahtev Vrhovnom kasacionom sudu radi preispitivanja zakonitosti pravnosnažne presude kojom je sud stao na pogrešno stanovište da korisnik kredita može biti obeštećen prevremenom otplatom kredita umesto da mu bude vraćen novac koji mu je nezakonito uzet.

Pre skoro godinu dana bavili smo se posledicama odluke Narodne banke Srbije (NBS) u vezi sa kreditima indeksiranim u stranoj valuti, kada smo izneli stanovište da novac mora biti vraćen i da će donošenje ove odluke biti jalov pokušaj NBS da spase banke uhvaćene sa "prstima u medu". Ovo je zapravo prvi put da država preko svog organa reaguje na pravi način radi zaštite obespravljenih građana – kažu u NOPS-u.

Oni navode da je za pravnike veoma značajno polazište Republičkog javnog tužilaštva koje ukazuje da je odluka NBS irelevantna za odnos između banke i korisnika kredita.

Pravo, ali ne i obaveza korisnika kredita je da prihvati prevremenu otplatu kredita, budući da shodno načelima Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) ima pravo na povraćaj nezakonito stečene sume od strane banke. RJT povezuje ovo pravo i sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zajemčenim pravom mirnog uživanja svojine i drugih imovinskih prava građana, te Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, smatrajući da je korisnik kredita u konkretnom slučaju nezakonito lišen svoje imovine – objašnjavaju u pravnom timu NOPS-a.

Izvor: Vebsajt Politika, J. A., 25.12.2016.
Naslov: Redakcija