Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVRODŽAST-A - Tekst propisa


Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, potpisan u Beogradu 12. novembra 2019. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum o saradnji između

Republike Srbije i Evrodžast-a

Republika Srbija i Evrodžast (u daljem tekstu: "Strane"),

Uzimajući u obzir Odluku Saveta Evropske unije (u daljem tekstu: "Savet"), od 28. februara 2002. godine o osnivanju Evrodžast-a u cilju jačanja borbe protiv teškog kriminala, koja je poslednji put izmenjena Odlukom Saveta 2009/426/PUP od 16. decembra 2008. godine o jačanju Evrodžast-a (u daljem tekstu: "Odluka o Evrodžast-u"), a posebno njen član 26.a;

Uzimajući u obzir mišljenje Zajedničkog nadzornog odbora, koji je osnovan članom 23. Odluke o Evrodžast-u, od 28.03.2019. godine.

Uzimajući u obzir interese Republike Srbije (u daljem tekstu: "Srbija") i Evrodžast-a za razvijanje bliske i dinamične saradnje u suočavanju sa sadašnjim i budućim izazovima koje predstavlja teški kriminal, a posebno organizovani kriminal i terorizam;

Uzimajući u obzir želju za unapređenjem pravosudne saradnje između Srbije i Evrodžast-a u cilju omogućavanja saradnje u istragama i krivičnom gonjenju koja pokriva teritoriju Srbije i jedne ili više država članica Evropske unije;

Uzimajući u obzir da je Srbija potvrdila Konvenciju Saveta Evrope broj 108 od 28. januara 1981. godine o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti i njen dodatni Protokol, koji imaju fundamentalnu ulogu u sistemu Evrodžast-a za zaštitu podataka;

Uzimajući u obzir visok nivo zaštite podataka o ličnosti u Evropskoj uniji, a posebno obradu podataka o ličnosti u skladu sa Odlukom o Evrodžast-u, Pravilnikom Evrodžast-a o zaštiti podataka i drugim merodavnim pravilima; i

Uvažavajući osnovna prava i principe date u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine, koja se odražavaju u Povelji Evropske unije o osnovnim pravima;

SAGLASILI SU SE SLEDEĆE:

Član 1.

Definicije

U svrhe ovog sporazuma:

a)         "Odluka Evrodžast-a" označava Odluku Saveta 2002/187/PUP od 28. februara 2002. godine kojom se osniva Evrodžast s namerom jačanja borbe protiv teškog kriminala, koja je izmenjena i dopunjena Odlukom Saveta 2003/659/PUP i Odlukom Saveta 2009/426/PUP od 16. decembra 2008. godine o jačanju Evrodžast-a, kao i od 12. decembra 2019. godine, pozivanja na Odluku Evrodžast-a će se tumačiti mutatis mutandis kao pozivanja na Uredbu Evrodžast-a;

b)         "Uredba Evrodžast-a" označava Uredbu (EU) 2018/1727 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. novembra 2018. godine o Agenciji Evropske unije za pravosudnu saradnju (Evrodžast), i zamenu i opoziv Odluke Saveta 2002/187/PUP;"

c)         "Države članice" označavaju države članice Evropske unije;

d)         "Kolegijum" označava Kolegijum Evrodžast-a, kako se navodi u članu 10. Odluke o Evrodžast-u;

e)         "Nacionalni član" znači nacionalni član koji je u Evrodžast dodeljen od svake države članice Evropske unije, kako je navedeno u članu 2. stavu 1. Odluke o Evrodžast-u.

f)          "Zamenik" označava osobu koja može delovati u ime ili zameniti nacionalnog člana, kako je navedeno u članu 2(2) i članu 2(5) Odluke o Evrodžast-u;

g)         "Pomoćnik" označava osobu koja može pomagati nacionalnom članu ili tužiocu za vezu, kako je navedeno u članu 2(2) Odluke o Evrodžast-u i u članu 5. ovog sporazuma;

h)         "Tužilac za vezu sa Evrodžast-om" (u daljem tekstu: "tužilac za vezu") označava javnog tužioca u skladu sa nacionalnim zakonom Srbije u pogledu njegovog ili njenog statusa;

i)          "Sudija za vezu u Srbiji" označava sudiju koga je Kolegijum Evrodžast-a postavio u Srbiji u skladu sa članom 27a(1) Odluke o Evrodžast-u;

j)          "Nacionalni korespondent za pitanja terorizma" označava jednu od kontaktnih tačaka koje su odredili organi Srbije u skladu sa članom 7. ovog sporazuma, koji je odgovoran za rukovanje korespondencijom u vezi s pitanjima terorizma;

k)         "Pravosudni organi" Srbije označavaju sudove opšte nadležnosti i javne tužioce svih nivoa;

l)          "Administrativni direktor" označava Administrativnog direktora u skladu sa članom 29. Odluke o Evrodžast-u;

m)        "Službenik za zaštitu podataka Evrodžast-a" označava posebno imenovanog člana osoblja Evrodžast-a čiji su zadaci definisani u članu 17. Odluke o Evrodžast-u, uključujući, posebno, osiguravanje zakonitosti i usklađenosti obrade podataka o ličnosti od strane Evrodžast-a na nezavisan način;

n)         "Osoblje Evrodžast-a" označava osoblje iz člana 30. Odluke o Evrodžast-u;

o)         "Pravila postupka Evrodžast-a o zaštiti podataka" označavaju Poslovnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti u Evrodžast-u, koji je Savet Evropske unije odobrio 24 februara 2005. godine. Nakon 12. decembra 2019. godine svako pozivanje na Pravila postupka Evrodžast-a o zaštiti podataka smatraće se za upućivanje na pravila implementacije uspostavljene za razvoj odredbi o zaštiti podataka Uredbe Evrodžast-a kao i Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2018. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane institucija, organa, biroa i agencija Evropske unije i sa slobodnim protokom tih podataka, i ukidanje Uredbe (EZ) br 45/2001 i Odluke br 1247/2002/EZ;

p)         "Podaci o ličnosti" označavaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati ("subjekat podataka"). Fizičko lice koje se može identifikovati je osoba čiji se identitet može utvrditi posredno ili neposredno, posebno pozivajući se na neki identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podatke o lokaciji, online identifikator ili na jedan ili više faktora koji su svojstveni fizičkom, psihološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog fizičkog lica;

q)         "Obrada podataka o ličnosti" označava svaku radnju ili skup radnji izvršenih na podacima o ličnosti ili skupovima podataka o ličnosti, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, povlačenje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, objavljivanje ili na drugi način činjenje dostupnim, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

r)          "Ograničenje obrade" znači obeležavanje sačuvanih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti.

Član 2.

Svrha ovog sporazuma

Svrha ovog Sporazuma je jačanje saradnje između Srbije i Evrodžast-a u borbi protiv teških oblika kriminala, a posebno organizovanog kriminala i terorizma.

Član 3.

Predmet saradnje

1.         Srbija i Evrodžast će sarađivati u područjima delovanja kako je propisano čl. 6, 7. i 27b Odluke o Evrodžast-u i uzimajući u obzir nadležnosti dodeljene nacionalnim članovima u skladu sa članovima 9a-9f Odluke o Evrodžast-u u okviru nadležnosti Evrodžast-a koje su propisane članom 4. Odluke o Evrodžast-u.

2.         Kada se menja mandat Evrodžast-a, da bi obuhvatio područje aktivnosti i/ili nadležnosti, pored onih koje su navedene u stavu 1 ovog člana, Evrodžast može, od dana kada je promena u mandatu Evrodžast stupila na snagu, podneti Srbiji predlog u pisanoj formi za proširenje obima primene ovog sporazuma koji bi obuhvatio novi mandat. Ovaj sporazum u odnosu na novi mandat primenjivaće se od dana kada Evrodžast primi pisano obaveštenje o prihvatanju od strane Srbije u skladu sa njenim unutrašnjim procedurama.

Član 4.

Nadležnost za izvršenje ovog sporazuma

1.         Nadležni organ Srbije za izvršenje ovog sporazuma biće Republičko javno tužilaštvo Srbije.

2.         U okviru Evrodžast-a i u skladu sa članovima 6. i 7. Odluke o Evrodžast-u za izvršenje ovog sporazuma su nadležni određeni nacionalni članovi i Kolegijum.

Član 5.

Tužilac za vezu sa Evrodžast-om

1.         Kako bi se olakšala saradnja određena ovim sporazumom i u skladu s odredbama člana 26a (2) Odluke o Evrodžast-u, Srbija može postaviti u Evrodžast tužioca za vezu.

2.         Mandat i trajanje te dužnosti određuje Srbija.

3.         Tužilac za vezu može imati pomoćnika. Kad je to neophodno, pomoćnik ga može zameniti.

4.         Srbija će obavestiti Evrodžast o prirodi i obimu pravosudnih ovlašćenja tužioca za vezu na svojoj teritoriji kako bi on mogao da ispunjava svoje dužnosti u skladu sa svrhom ovog sporazuma. Srbija će odrediti ovlašćenja koja će njen tužilac za vezu imati u odnosima prema stranim pravosudnim organima.

5.         Tužilac za vezu će imati pristup informacijama sadržanim u državnim krivičnim evidencijama ili u bilo kom drugom registru u Srbiji na isti način na koji to tužiocu ili osobi s jednakom nadležnosti određuje srpsko zakonodavstvo.

6.         Tužilac za vezu može direktno da kontaktira nadležne organe Srbije.

7.         Evrodžast će nastojati da obezbedi potrebne kapacitete tužiocu za vezu, koji uključuju korišćenje kancelarijskog prostora i telekomunikacionih usluga u meri u kojoj je to moguće u okviru infrastrukture i budžeta Evrodžast-a. Evrodžast može zatražiti povrat bilo kojih, ili svih, troškova koji nastanu za Evrodžast prilikom obezbeđivanja tih kapaciteta. Međutim, neće biti zatražena naknada u slučaju da Evrodžast postavi sudiju za vezu a njemu ili njoj budu obezbeđeni isti kapaciteti. Svi detalji o obezbeđivanju kapaciteta i naknadi troškova biće dogovoreni između nadležnog organa Srbije i Evrodžast-a pre određivanja tužioca za vezu u Evrodžast-u.

8.         Evrodžast ne sme povrediti radne dokumente tužioca za vezu.

Član 6.

Sudija za vezu sa Evrodžast-om

U cilju olakšavanja pravosudne saradnje sa Srbijom u slučajevima kada Evrodžast pruža pomoć i u skladu sa odredbama člana 27a (1) Odluke o Evrodžast-u, Strane mogu odlučiti da postave sudiju za vezu Evrodžast-a u Srbiji. Međutim, Evrodžast može pregovarati o postavljanju sudije za vezu Evrodžast-a u Srbiji, tek nakon što dobije odobrenje Saveta Evropske unije za to postavljanje.

Član 7.

Osoba za kontakt sa Evrodžast-om

1.         Srbija će postaviti ili odrediti barem jednu osobu za kontakt s Evrodžast-om unutar kancelarije nadležnog organa Srbije. O ovom imenovanju Evrodžast će biti propisno obavešten zvaničnim dopisom.

2.         Srbija će odrediti jednu od svojih kontakt osoba kao nacionalnog korespodenta Srbije za pitanja terorizma.

Član 8.

Operativni i strateški sastanci

1.         Tužilac za vezu, njegov pomoćnik, i predstavnici i drugi nadležni organi Srbije, uključujući osobu za kontakt s Evrodžast-om, mogu učestvovati na operativnim i strateškim sastancima na poziv predsednika Evrodžast-a i uz odobrenje određenih nacionalnih članova.

2.         Nacionalni članovi, njihovi zamenici i pomoćnici, administrativni direktor i osoblje Evrodžast-a mogu biti prisutni i na sastancima koje organizuje tužilac za vezu ili drugi nadležni organi Srbije, uključujući osobu za kontakt s Evrodžast-om.

Član 9.

Razmena informacija

1.         U skladu sa ovim sporazumom, Strane mogu razmenjivati sve informacije koje su adekvatne, relevantne, ali ne i one koje nisu neophodne za ostvarivanje svrhe ovog sporazuma propisane članom 2. ovog sporazuma.

2.         Strana molilja će obavestiti drugu Stranu u koju svrhu se traži informacija. U slučaju spontanog prenosa informacija, Strana koja pruža informacije obavestiće drugu Stranu o svrsi zbog koje se informacije dostavljaju.

3.         Strana koja daje informacije može da nametne ograničenja na upotrebu pružene informacije, čega će se druga Strana pridržavati. Ovo, takođe, uključuje mogućnost ograničenja pristupa, ograničenja daljeg prenosa i uslove za brisanje ili uništavanje. Obaveštenje, takođe, može biti dato i naknadno, kada nakon prenosa, potreba za ograničenjima te vrste postane očigledna.

4.         Strane će voditi evidenciju o prenosu i prijemu podataka saopštenih u skladu sa ovim sporazumom, uključujući i osnovu za takav prenos.

Član 10.

Kanali za prenos

1.         Informacije će se razmenjivati:

a)         između tužilaca za vezu ili, ako tužioci za vezu nisu imenovani ili na drugi način dostupni, između osoba za kontakt s Evrodžast-om i određenih nacionalnih članova ili Kolegijuma; ili

b)         ako je Evrodžast postavio sudije za vezu u Srbiji, između sudija za vezu Evrodžast-a i bilo kog nadležnog organa Srbije; ili

c)         neposredno između pravosudnog organa nadležnog za istragu i/ili krivično gonjenje i/ili sprovođenje krivičnog postupka i određenih nacionalnih članova ili Kolegijuma. U ovom slučaju, tužilac za vezu ili, ako je primenjivo, sudija za vezu Evrodžast-a, biće obavešteni o svim takvim razmenama informacija.

2.         Strane se ne sprečavaju da usaglase korišćenje drugih kanala za razmenu informacija u pojedinim slučajevima.

3.         Obe strane će osigurati da su njihovi predstavnici ovlašćeni za razmenu informacija na odgovarajućem nivou i da su za njih izvršene odgovarajuće provere.

Član 11.

Privatnost i zaštita podataka

1.         Strane potvrđuju da je odgovarajuće i adekvatno rukovanje i obrada podataka o ličnosti, koje pribavljaju jedna od druge, od ključne važnosti za očuvanje poverenja u sprovođenju ovog sporazuma.

2.         Strane će garantovati nivo zaštite podataka o ličnosti dobijenih od druge Strane, koji najmanje odgovara nivou koji proizlazi iz primene načela Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti od 28. januara 1981. godine i njenih naknadnih izmena i dopuna, kao i načela utvrđenih Odlukom o Evrodžast-u i Pravilnikom Evrodžast-a o zaštiti podataka.

3.         U odnosu na podatke o ličnosti, koji se razmenjuju na osnovu ovog Sporazuma, Strane će garantovati:

a)         da se podaci o ličnosti pravično obrađuju;

b)         da su dobijeni podaci o ličnosti adekvatni, relevantni i nisu prekomerni u odnosu na specifičnu svrhu zahteva odnosno prenosa kao što je definisano u članu 9 (2) ovog sporazuma;

c)         da se podaci o ličnosti zadržavaju samo onoliko koliko je potrebno za svrhu za koju su podaci prikupljeni ili se dalje obrađuju u skladu sa ovim Sporazumom; i

d)         da se o eventualnim netačnim podacima o ličnosti Strana primalac blagovremeno obavesti, kako bi se preduzele odgovarajuće mere ispravke.

Član 12.

Prenos posebnih kategorija podataka o ličnosti

1.         Podaci o ličnosti koji otkrivaju rasnu ili etničku pripadnost, politička opredeljenja, verska ili druga uverenja, članstvo u sindikatu, ili koji se tiču zdravlja i seksualnog života mogu se davati jedino ako su strogo neophodni za svrhu iz člana 2. ovog sporazuma.

2.         Strane će preduzeti odgovarajuće mere zaštite, a posebno odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti, u skladu sa posebnom osetljivošću kategorije podataka o ličnosti navedenih u stavu 1. ovog člana.

Član 13.

Pravo na pristup podacima o ličnosti

1.         Subjekat podatka ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji su razmenjeni prema ovom sporazumu. Pristup se ostvaruje u skladu sa merodavnim pravom Strane kojoj je zahtev podnet. Ta Strana će osigurati da svoju odluku blagovremeno dostavi subjektu podatka. Pristup podacima o ličnosti biće odbijen ako obezbeđivanje takvih podataka može ugrožavati:

a)         svrhu obrade;

b)         istragu, krivično gonjenje i krivični postupak koju sprovodi nadležni organ u Srbiji ili nadležni organi u državi članici kojima Evrodžast pruža pomoć; ili

c)         prava i slobode trećih strana.

2.         Strana kojoj je zahtev podnet treba da omogući drugoj Strani da se izjasni o postojanju jednog od razloga za odbijanje pristupa iz stava 1. ovog člana.

3.         Odredbe ovog člana ne dovode u pitanje bilo koja prava koje pojedinac može imati prema merodavnom pravu Strane koja dostavlja podatke, u pogledu zahtevanja davanja informacija od te Strane, ili druge odgovarajuće pomoći.

Član 14.

Pravo na ispravku, brisanje i ograničenje obrade podataka o ličnosti

1.         Subjekat podataka ima pravo da zatraži od Strane koja obrađuje podatke, a koji se prema ovom sporazumu odnose na njega/nju, da ispravi, izbriše ili ograniči obradu onih podataka koji su netačni ili nepotpuni, ili ako je njihovo prikupljanje, dalja obrada i čuvanje u suprotnosti sa ovim sporazumom ili određenim pravilima koja se primenjuju na Strane. Takav zahtev biće sačinjen u pisanoj formi i obuhvatiće sve relevantne informacije koje ga potkrepljuju.

2.         Kada Strana uvidi, bilo preko zahteva subjekta podatka, bilo preko obaveštenja Strane koja dostavlja podatke, ili na drugi način, da informacija koju je primila od druge Strane nije tačna, ona će preduzeti sve odgovarajuće mere da se zaštiti od pogrešnog oslanjanja na takve informacije, što može obuhvatiti dopunu, brisanje ili ispravku takvih informacija.

3.         Kada jedna od Strana uvidi da informacije koje poseduje izazivaju značajnu sumnju u pogledu tačnosti informacija dobijenih u skladu sa ovim sporazumom, ili na osnovu procene druge Strane u pogledu tačnosti informacija ili pouzdanosti izvora informacija, ona će o tome obavestiti drugu Stranu.

Član 15.

Vremenski rokovi za čuvanje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe ovog sporazuma ili za svrhu za koju su podaci prikupljeni ili dalje obrađeni u skladu sa članom 2. ovog sporazuma.

Član 16.

Bezbednost podataka

Strane će osigurati da se neophodne tehničke i organizacione mere koriste za zaštitu primljenih podataka o ličnosti po ovom sporazumu od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, ili neovlašćenog otkrivanja, izmene ili pristupa, ili bilo kakvog drugog neovlašćenog načina obrade u skladu sa ovim sporazumom. Strane će posebno osigurati da pristup tim podacima mogu imati samo lica ovlašćena za pristup podacima o ličnosti.

Član 17.

Dalji prenos

Strane neće saopštavati bilo koje informacije, dobijene od druge Strane, trećoj državi ili organu, bez njene saglasnosti i bez odgovarajućih garancija u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Član 18.

Odgovornost

1.         Srbija će odgovarati, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, za bilo kakvu štetu koja je učinjena pojedincu usled postojanja pravnih ili činjeničnih grešaka u podacima razmenjenim s Evrodžast-om. Srbija neće moći da se poziva da je netačne podatke dobila od Evrodžast-a kako bi izbegla svoju odgovornost prema oštećenom licu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2.         Ne dovodeći u pitanje član 24. Odluke o Evrodžast-u, ako su se pravne ili činjenične greške pojavile kao rezultat podataka koji su pogrešno saopšteni od strane Evrodžast-a, ili jedne od država članica Evropske unije, ili neke treće države ili trećeg organa, Evrodžast je obavezan da, nakon što mu se uputi odgovarajući zahtev, naknadi iznos isplaćen u svrhu naknade štete prema stavu 1. ovog člana, osim ako su podaci korišćeni na način koji nije u skladu s ovim sporazumom. Odredba ovog stava, takođe, se primenjuje kada su pravne ili činjenične greške nastale kao rezultat propusta Evrodžast-a ili jedne od država članica Evropske unije, ili neke treće države ili trećeg tela u ispunjavanju svojih obaveza.

3.         U slučajevima kada je Evrodžast obavezan da vrati državama članicama Evropske unije, ili nekoj trećoj državi ili trećem telu, iznose koji su isplaćeni oštećenoj stranci u svrhu naknade štete, a šteta je nastala usled činjenice da Srbija nije poštovala svoje obaveze iz ovog sporazuma, Srbija će biti obavezna nakon što joj se uputi odgovarajući zahtev, da naknadi Evrodžast-u iznose koje je Evrodžast isplatio državi članici ili nekoj trećoj državi ili trećem telu u svrhu naknade štete.

4.         Strane nemaju pravo da zahtevaju jedna od druge naknadu štete iz st. 2. i 3. ovog člana u meri u kojoj naknada štete predstavlja kaznenu odštetu, naknadu štete čija je visina uvećana preko vrednosti oštećenja, ili neku drugu vrstu naknade štete čija svrha nije obeštećenje oštećenog lica.

Član 19.

Redovne konsultacije

1.         Strane će održati najmanje jednom godišnje sastanke u cilju razmene stavova u vezi sa pitanjima primene i daljeg razvoja u oblasti zaštite podataka o ličnosti i bezbednosti podataka.

2.         U tom cilju, službenik za zaštitu podataka Evrodžast-a i organ Srbije za zaštitu podataka međusobno će se, barem jednom godišnje, izveštavati o poštovanju odredbi ovog sporazuma o zaštiti podataka o ličnosti.

3.         Kada je neophodno, pitanja identifikovana od Strana u kontekstu pomenutih konsultacija o zaštiti podataka o ličnosti biće prijavljena odgovarajućim nadzornim mehanizmima, a posebno nadležnim nadzornim organima za zaštitu podataka.

Član 20.

Praćenje primene

1.         U cilju praćenja primene ovog sporazuma, Strane će vršiti zajednički godišnji pregled njegove primene.

2.         U skladu sa članom 23. ovog sporazuma Strane će zajednički rešavati sva moguća pitanja koja se pojave u kontekstu tog zajedničkog pregleda njegove primene.

Član 21.

Nadzor nad primenom

Izvršenje i primena ovog sporazuma biće predmet nadzora Strana koji će se sprovoditi u skladu s njihovim merodavnim pravom i procedurama. Strane će koristiti svoja administrativne, pravosudne ili nadzorne organe za zaštitu podataka kako bi se osigurali odgovarajući nivo nezavisnosti nadzornog postupka.

Član 22.

Troškovi

Ne dovodeći u pitanje član 5. stav 7. ovog sporazuma, nijedna Strana neće dati nikakva novčana potraživanja drugoj Strani za troškove nastale zbog izvršenja ovog sporazuma. Ukoliko se pojave vanredni troškovi, koji se odnose na izvršenja ovog sporazuma, Strane se mogu konsultovati oko utvrđivanja načina njihovog rešavanja.

Član 23.

Rešavanje sporova

1.         Strane će se, na zahtev bilo koje od njih, bez odlaganja sastati kako bi rešile bilo koji spor u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, ili bilo koje pitanje koje utiče na odnos između njih.

2.         Ako spor o tumačenju ili primeni ovog sporazuma ne može da se reši, Strane mogu ući u pregovore o konkretnom pitanju.

Član 24.

Izmene i dopune

1.         Ovaj sporazum može se izmeniti i dopuniti u bilo koje vreme na osnovu međusobne saglasnosti Strana. Takve izmene i dopune stupiće na snagu nakon što Strane obaveste jedna drugu o završetku svojih odgovarajućih internih procedura.

2.         Strane će, na zahtev bilo koje od njih, započeti konsultacije o izmenama i dopunama ovog sporazuma.

Član 25.

Raskid Sporazuma

1.         Svaka Strana može otkazati ovaj sporazum uz prethodno obaveštenje upućeno drugoj strani tri meseca unapred.

2.         U slučaju otkazivanja, Strane se moraju usaglasiti oko dalje upotrebe i čuvanja informacija koje su već razmenile, prema uslovima utvrđenim ovim sporazumom. Ako nije postignut nikakav dogovor, svaka Strana je ovlašćena da zatraži brisanje informacija koje su već razmenjene.

Član 26.

Stupanje na snagu

Strane će, odmah nakon što budu ispunjeni zakonski uslovi, u pisanoj formi, obavestiti jedna drugu o sprovedenim internim procedurama neophodnim za stupanje na snagu ovog sporazuma. Sporazum stupa na snagu narednog dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu, dana dvanaestog novembra dve hiljade devetnaeste godine, u dva originalna primerka, na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

U slučaju razlika, merodavna je verzija na engleskom jeziku.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Evrodžast (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation - Eurojust) je organ Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, sa sedištem u Hagu, osnovan odlukom Saveta ministara Evropske unije 2002/187/PUP od 28. februara 2002. godine koja je izmenjena Odlukom Saveta ministara EU 2003/659/PUP od 18. juna 2003. godine i Odlukom Saveta ministara EU 2009/426/PUP od 16. decembra 2008. godine, u čijem radu učestvuju predstavnici država članica Evropske unije. Osnovan je u cilju povećanja efikasnosti saradnje i koordinacije između nadležnih organa država članica Evropske unije za istrage i krivično gonjenje počinilaca ozbiljnog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i ubrzanje postupaka izručenja.

Evrodžast je ovlašćen da sa trećim državama sklapa sporazume o saradnji, kojima se uređuju pitanja međusobne saradnje iz nadležnosti tog organa, što podrazumeva da te države, ako žele, mogu da imenuju svog nacionalnog predstavnika, odnosno oficira za vezu pri Evrodžast-u.

 Zaključenjem Sporazuma unaprediće se saradnja na području pravosuđa i unutrašnjih poslova sa državama članicama Evropske unije, kao i drugim državama, koje su sklopile slične sporazume sa Evrodžast-om i stvoriti uslovi za čvršću, obavezniju i efikasniju saradnju u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminala.           

III. OCENA POTREBE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za izvršavanje navedenog sporazuma neće biti potrebna finansijska sredstva u budžetu u 2019. godini, dok će se u narednim godinama sporazum izvršavati u okviru limita koji Ministarstvo finansija utvrđuje u postupku pripreme i donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije, a u iznosu koje je Republičko javno tužilaštvo navelo u obrascu standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta za 2020. godinu, sa uvećanjem za 2021. godinu.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, radi ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije koje su sadržane u Zajedničkoj poziciji Evropske unije i Republike Srbije za Poglavlje 24: "Pravda, sloboda i bezbednost", potpoglavlje Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE - MEĐUNARODNI UGOVORI"

Ustavni osnov za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori" sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, koji predviđa da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Potrebno je da ovaj zakon stupi na snagu u roku kraćem od roka propisanog Ustavom, kako bi se ispoštovali rokovi usaglašeni sa Evrodžast-om o datumu početka primene novih propisa Evropske unije koji uređuju rad Evrodžast-a, a to je 12. decembar 2019. godine. Da bi se ispunile obaveze Republike Srbije, neophodno je da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori", a on treba da bude pre navedenog datuma.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.11.2019.