Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA: U vreme od 13.00 do 17.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora)


Komšija renovira stan i čini vam se da se cela zgrada ruši. Lomi, lupa, čekića i na sve to počeo je ranom zorom...Međutim, ako je vama rano, po propisima nije. Naime, majstori već od 6 ujutru smeju da i da buše i da lupaju. Ni komunalna im ne može ništa, jer su propisi na njihovoj strani.

Možda se vi nikako ne biste složili s tim, ali slovo zakona kaže drugačije. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 12/96 - prečišćen tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005 - dalje: Odluka), koja je i dalje važeća, datira još iz davne 1983. godine, a ona kaže da kućni red u zgradama važi od 22 uveče do 6 ujutru, a u toku dana od 13 do 17 sati.

Većina stanara je fer pa obavesti komšije na ulaznim vratima zgrade ili u liftu da se radi stan taj i taj, da će voda biti nakratko zatvorena tog datuma i slično. I ako tako uradi, kažite mu hvala jer po propisima ne mora. Dužan je da se pridržava sledećeg:

Član 22

 Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana.

 Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka.

 U vremenu od 13 do 17 časova i od 22 do 6 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Ako imate nedoumice šta se u zgradama u Beogradu sme, a šta ne sme, evo još nekoliko članova Odluke o kućnom redu.

Član 3

Stanarom se smatraju: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva.

Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatraće se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama.

Član 6

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

U zgradi mora postojati ažuran spisak stanara, o čemu se stara predsednik skupštine zgrade.

Član 9

Stanari su dužni da održavaju čistoću na ulazima, stepeništima, zajedničkim prostorijama i dvorištu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište.

Ulazni hodnik i stepenište zgrade koja nema uređaj za automatsko osvetljenje moraju noću biti osvetljeni do zaključavanja ulaznih vrata.

Član 10

Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori na stepeništu, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama moraju biti zatvoreni.

Prozori na podrumu koji se otvaraju radi provetravanja moraju imati gustu žičanu mrežu.

Stanari su dužni da sa prozora, balkona, lođa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led.

Član 11

Nije dozvoljeno sušiti rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, lođe i balkoni) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine.

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, sudovi za smeštaj kućnog smeća, ogrevni i drugi materijal i slično.

Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Član 13

Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23 do 4 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22 do 5 časova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otključana, osim ako zgrada ima spoljne signalne uređaje za pozivanje pojedinih stanara.

Stanari su dužni da zaključavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog člana moraju biti zaključana.

Član 14

Skupština zgrade se stara da se redovno vrši kontrola ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Član 21

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni.

O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

Prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama mora se voditi računa da roletne budu jednoobrazne sa postojećim roletnama u stambenoj zgradi.

Član 23

Skupština zgrade određuje mesto i vreme tresenja tepiha, posteljnih i drugih stvari. Zabranjeno je tresenje sa prozora, balkona, lođa i terasa.

Član 24

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i u dvorištu, kao i pušenje u liftu, na stepeništu i hodniku.

Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Član 25

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati pse, mačke i druge životinje, samo u svojim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje na stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Međutim, naš život, potrebe i navike od onda su se umnogome promenile pa se čini da su neka pravila, od pojave interfona, video-nadzora i slično, možda i zastarela.

Izvor: Vebsajt Kurir, 24.11.2017.
Naslov: Redakcija